جستجوی مقاله

مقالات

تعداد5728مقاله یافت شد

مولف:  برنارد لوئیس - مولف:  د.اسلام -
شهری‌ در دوبریجه‌، جزو رومانی‌ کنونی‌.
مولف:  حامد الگار
از مشایخ‌ سلسلۀ خواجگان‌ ماوراءالنهر که‌ نسبت‌ طریقتی‌ ایشان‌ به‌ خواجه‌ ابو یعقوب‌ همدانی‌ می‌رسد.
مولف:  حامدالگار
درویشی‌ مجذوب‌ از ماوراءالنهر که‌ «از وی‌ کرامات‌ و خوارق‌ عادات‌ ظهور می‌نمود».
مولف:  کاوه بیات
از جراید مشهور انتقادی‌ و طنزآمیز پس‌ از شهریور 1320 ش‌.
مولف:  مینورسکی - مولف:  د.اسلام - مولف:  پرویز اذکائی -
عارف‌ و شاعر ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ که‌ به‌ یکی‌ از گویشهای‌ غرب‌ ایران‌ شعر سروده‌ است‌.