جستجوی مقاله

مقالات

تعداد5730مقاله یافت شد

مولف:  احمد طاهری عراقی - مولف:  ایرج پروشانی - مولف:  تلخیص شده از د. ترک - مولف:  احمد طاهری عراقی -
دومین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ و فارسی‌ و بسیاری‌ از الفباهای‌ دیگر؛ ارزش‌ عددی‌ آن‌ دو (2) است‌.
مولف:  لوفگرن - مولف:  د.اسلام -
کلمه‌ای‌ در آغازِ نامِ افراد و، در مرحلۀ ثانوی‌، نام‌ خاندانها، رایج‌ در جنوبِ عربستان‌، خاصه‌ در میان‌ سادات‌ و مشایخ‌ حَضرَمَوت‌ مانند باعَبّاد، باعَلَوی‌، بافَضل‌، بافَقیه‌، باحَسَن‌، باحَسّان‌، باهُرمز، با وزیر.
مولف:  عباس زریاب - مولف:  حسن طارمی -
عنوان‌ و صفتی‌ برای‌ حضرت‌ رسول‌ و ائمۀ اثنا عشر صلوات‌ اللّه‌ علیهم‌ اجمعین‌ در برخی‌ از احادیث‌.
مولف:  برنارد لویس - مولف:  د.اسلام -
نزد اسماعیلیه‌ باب‌ یکی‌ از مراتب‌ محسوب‌ می‌شد.
مولف:  حامد الگار
عنوان‌ برخی‌ از مشایخ‌ صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌.
مولف:  ک .ا.س .کرسول - مولف:  د.اسلام -
در، دروازه.
مولف:  مصطفی حسینی طباطبائی
از مدّعیان‌ بابیّت‌ امام‌ دوازدهم‌ شیعیان‌ که‌ بعدها مدّعی‌ مهدویت‌ و نبوّت‌ شد.
مولف:  فؤاد کوپریلی - مولف:  د.ا.ترک -
واژۀ فارسی‌ به‌ معنای‌ پدر.