جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8813مقاله یافت شد

مولف:  محمد عباسی
عنوانى مالى در هند دوره اسلامى براى اشراف هندوى صاحب زمين يا افرادى كه در ازاى دريافت بخشى از مالياتها، وظيفه جمع‌آورى ماليات زمينها را برعهده داشتند.
مولف:  قنبر علی رودگر
تركيبى فارسى و اصطلاحى متأخر كه مباحث متعلق به نظام اراضى در تشكيلات ديوانى در ذيل آن بررسى مى‌شود.
مولف:  سعید شیرازی
منطقه‌اى تاريخى در مشرق ساحل رود هيلمند/ هيرمند در افغانستان.
مولف:  سیده زهرا مبلغ
زن، مباحث قرآنى، حديثى
مولف:  عباسعلی حیدری و گروه فقه و حقوق
از جرائم مشمول حدّ در شريعت اسلام به معناى آميزش جنسى نامشروع و آگاهانه و از روى اختيارِ زن و مرد.
مولف:  انسیه باقری
نام گروه بزرگى از قبايل بربر. در منابع نام اين گروه يا اتحاديه قبايل بربر، زَناتَه يا زِناتَه ذكر شده‌است (← فيروزآبادى، ص ۱۴۰؛ قَلقَشندى، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳۶۲).
مولف:  خدایار صائب
كمربندى كه مسيحيان به كمر مى‌بسته‌اند و همچنين اصطلاحى در ادبيات عرفانى.