جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8756مقاله یافت شد

مولف:  زهرا نهاوندی
از بزرگان علم نحو در قرن سوم و چهارم.
مولف:  نرگس شکوریان
از پيشوايان علم نحو و لغت در قرن سوم و چهارم.
مولف:  گ.شولر، با اندکی تلخیص و اضافات از د.اسلام، و.اشتوتسر، با اندکی تلخیص و اضافات از د.اسلام
نام گونه‌اى از شعر ترجيعى عاميانه در زبان عربى.
مولف:  وحید عیدگاه طرقبه ای
از اصطلاحات عروض، به معناى تغييراتى كه بر اصول افاعيل هشتگانه عروضى وارد مى‌شود و فروع يا اجزاى فرعى را پديد مى‌آورد.
مولف:  پویان رضوانی
دورترين كوكب متحيره، واقع در فلك هفتم در هيئت بطلميوسى و دوره اسلامى.
مولف:  گروه فقه و حقوق
عالم فقه، مفسّر و حقوق‌دان سورى معاصر.
مولف:  سید علی آقایی
چهل‌وسومين سوره قرآن كريم.