جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  گروه زبان و ادبیات و فریده حق بین
علمِ به‌دست‌آوردن شناختى نظام‌يافته و قاعده‌مند از موضوع زبان در همه ابعاد، سطوح و جنبه‌هاى مختلف آن (رابينز[۱] ، ص ۱ـ۳).
مولف:  نرگس قلی زاده آهنگر
كتابى درباره تاريخ تيموريان به فارسى، تأليف حافظ ابرو* در سده نهم.
مولف:  بهروز گودرزی
تاريخ عمومى به فارسى، تأليف محمدحسن‌بن محمدكريم مستوفى، ديوانى و مورخ اواخر دوره صفوى و اوايل دوره افشارى.
مولف:  سعید شفیعی
نامى قرآنى براى صحيفه‌هاى آسمانى.
مولف:  فاطمه اجدادی بارانی
شاعر مخضرم از قبيله بنى‌تميم.
مولف:  عباس احمدوند
شهر و دژ قديمى ويرانى در جنوب‌غربى مَلَطيه*، در تركيه.
مولف:  رمضانعلی ایزانلو و حسین خندق آبادی
عنوان كتابى مشتمل بر سرودهاى دينى و ستايش و نيايش پروردگار كه بخشى از عهد عتيق است و بخش مهمى از آن به داوودنبى منسوب است و در قرآن به‌عنوان كتاب داوود معرفى شده‌است.