جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  شهرام صحرایی
شهرت عبداللّه‌بن محمدصالح ايوبى، عالم و قارى حنفى قرن دوازدهم و سيزدهم.
مولف:  علی جلیلی
رئيس كاتبان ديوان همايون؛ مسئول امور خارجه عثمانى تا ميانه سده سيزدهم.
مولف:  معصومه بادنج
نام دو ريزابه دائم از ريزابه‌هاى شرقى دجله*، معروف به زاب كوچك و بزرگ.
مولف:  قدریه تاج بخش
ناحيه‌اى تاريخى، در شمال‌شرقى الجزاير.
مولف:  رقیه ابراهیمی
جزيره‌اى در شمال‌شرقى اقيانوس هند.
مولف:  غلامعلی خمر
شهر و شهرستانى در استان سيستان و بلوچستان در مشرق ايران.
مولف:  سعید شیرازی
ولايتى در جنوب‌شرقى افغانستان، به مركزيت وُلُسوالى قَلات/ كَلات.
مولف:  بابک خضرایی
نام شعبه‌اى در موسيقى كهن ايران و نام گوشه‌اى در دستگاههاى سه‌گاه و چهارگاه.
مولف:  سعید شیرازی
منطقه‌اى تاريخى در بخشهاى شرقى و جنوبى افغانستان.
مولف:  جواد مرشد لو
شرق‌شناس و ايران‌شناس روس در سده بيستم/ چهاردهم.