جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  لیلا کشانی
دبير سلطان‌شمس‌الدين اِلتُتِمش و ركن‌الدين فيروزشاه‌بن التتمش و شاعر پارسى‌گوى سده هفتم در شبه‌قاره هند.
مولف:  افسانه منفرد
يا نخ‌ريسى، كار تبديل الياف گياهى (مانند پنبه و كنف) يا الياف حيوانى (مانند پشم و مو و ابريشم) به نخ يا رشته پيوسته از طريق تابيدن اين الياف.
مولف:  فریبا غفاری
از فرانسويان در خدمت دربار محمدشاه و ناصرالدين‌شاه قاجار و معلم دارالفنون.
مولف:  حسین بیاتلو
واژه‌اى عام به معناى شخصى معمولا كهن‌سال كه رياست و مرجعيت يك خاندان، طايفه، صنف يا گروهى حرفه‌اى را برعهده دارد و همچنين منصبى در ايران در دوران صفوى تا پايان قاجاريه.
مولف:  سعید کریمی
طريقتى عرفانى در كشمير منسوب به نورالدين ريشى.
مولف:  الهام امینی کاشانی
ناحيه‌اى كوهستانى در شمال كشور مغرب (مراكش)، به موازات ساحل درياى مديترانه و مركز قيام ضداستعمارى محمدبن عبدالكريم خطّابى*.
مولف:  فریدون عبدلی فرد
عنوان گروهى از غلامان و محافظان سلطان در دوره صفوى به بعد.
مولف:  منیژه ربیعی
نخستين حاكم مسلمان كشمير، در اوايل قرن هشتم.