جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8813مقاله یافت شد

مولف:  صفورا برومند
نوعى سكه و واحد پول برخى از كشورها، ازجمله ايران و عربستان سعودى و يمن.
مولف:  ژ.دنی ، تلخیص از د . اسلام
عنوان افسر ارشد نيروى دريايى عثمانى؛ ناخداى كشتى سلطنتى. اين كلمه از واژه ايتاليايى رئاله[۲] ، به معناى كشتى سلطنتى، گرفته شده‌است.
مولف:  سید علی آقایی و محمد جواد یاوری سر تختی
راوى امامى قرن دوم و سوم.
مولف:  محمود رضا اسفندیار
از حكومتهاى پادشاهى مسلمان جنوب‌شرقى آسيا در مجمع‌الجزاير ريائو ـ لينگا[۱] واقع در سواحل شرقى سوماترا* و ورودى جنوبى تنگه مالاكا[۲] .
مولف:  ندا اخوان اقدم
خاورشناس چك و نويسنده آثار متعدد درباره زبان و ادبيات فارسى.
مولف:  عبدالله شهبازی
از خاندانهاى تأثيرگذار در تحولات تاريخ معاصر ايران.
مولف:  مجد الدین کیوانی
خاورشناس نامور آلمانى و متخصص تاريخ، فرهنگ، و عرفان اسلامى.