جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

۱

مولف: 

۲

مولف: 
مولف:  محمد محمودپور و محمد حسین محمدی - مولف:  قنبر علی رودگر - مولف:  قدیر افروند -
شهر و ناحيهاى تاريخى و مهم در ايالت جبال*، امروزه شهر و شهرستانى در استان تهران.
مولف:  الهه هادیان رسنانی و سیده زهرا مبلغ
از رذايل اخلاقى به معناى نمايان‌كردن حالت يا عملى ستودنى براى ستوده‌شدن نزد ديگران.
مولف:  مهدی عزتی
قبيله‌اى مهم و قدرتمند از قبايل عرب بَنوهلال، در شمال افريقا.
مولف:  مریم حسینی آهق
فقيه مالكى، مفتى و اديب و شاعر تونسى قرن دوازدهم و سيزدهم و از مروّجان طريقت تجانيه* در تونس.
مولف:  حسین تک تبار فیروزجانی
راوى مشهور، نحوى و لغوى قرن سوم.
مولف:  عباس احمدوند
پايتخت عربستان‌سعودى* و مركز استانى به همين نام.
مولف:  محسن معینی
معروف‌ترين شرح صحيفه سجاديه* به زبان عربى تأليف سيدعلى حسنى حسينى شيرازى معروف به ابن‌معصوم يا سيدعلى‌خان مدنى* (متوفى ۱۱۲۰).