جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8813مقاله یافت شد

مولف:  مریم علی پور جیرنده
ناحيه‌اى قديم در كرانه جنوبى درياى خزر، امروزه شهرى در استان مازندران.
مولف:  روح الله متقیان
عبدالقادربن حسن، منجم فارسى‌نويس قرنهاى نهم و دهم.
مولف:  فاطمه عربشاهی
عبدالواحدبن اسماعيل، فقيه و قاضى شافعى قرن پنجم.
مولف:  مصطفی ذاکری - مولف:  محمد زارع شیرین کندی - مولف:  بابک عباسی -
بحثى درباره اينكه آيا آدميان مى‌توانند خدا را ببينند يا نه.
مولف:  میترا مهر آبادی
امتياز انحصارى تأسيس راه‌آهن و بهره‌بردارى از منابع به مدت هفتاد سال به بارون پاول يوليوس رويتر[۱] بريتانيايى، در دوره ناصرالدين‌شاه قاجار.
مولف:  نکو کریم لو
ابومحمد فرزند احمد عارف و فقيه قرن سوم و چهارم.
مولف:  هاجر کاظمی افشار
مجموعه‌اى از آراى قضائى يكسان در موضوعات مشابه كه برطبق قانون مى‌تواند مبناى حكم قضائى و منبع حق قرار گيرد.
مولف:  طاهر بابایی و مهدی عبادی
شهرى تاريخى، امروزه به نام شانلى‌اورفا[۱] / اُرفه، مركز استانى به همين نام در جنوب‌شرقى كشور تركيه.