جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  حسین قرچانلو
در قسمت‌ جنوبی‌ نهر عیسی‌، در جنوب‌ طسوج‌ قَطْرَبُّل‌ و در مغرب‌ بغداد
خاندانی‌ ایرانی‌ که‌ به‌ زعم‌ بعضی‌ از مورّخان‌ از قرن‌ اول‌ تا یازدهم‌ هجری‌ در ناحیة‌ رویان‌، که‌ بعدها رستمدار خوانده‌ شد، حکومت‌ کرده‌اند
مولف:  د. ج . اسلام - مولف:  د. اسلام سادن - مولف:  حسن طارمی - مولف:  نصرالله پورجوادی -
نوشابه‌ای‌ مسکر که‌ از تخمیر مواد قندی‌ و نشاسته‌ای‌ موجود در انگور، خرما، برنج‌ و غیره‌ به‌ دست‌ می‌آید
مولف:  لویس ( د. اسلام )
اصطلاحی‌ عام‌ برای‌ درآمدهای‌ نامستمر و اتفاقی‌ از محل‌ جرایم‌ و عوارض‌ و حق‌الثبتها و سایر منابع‌ غیر معمول‌ درآمد
مولف:  حسن طارمی
اسم‌ فاعل‌ از ریشة‌ ثلاثی‌ «ب‌ د ء» که‌ ماضی‌ و مضارع‌ آن‌ (بَدَءَ، یَبْدَءُ) در چند آیة‌ قرآن‌ (عنکبوت‌ :20، سجده‌:7، اعراف‌:29، انبیاء:104، یونس‌: 4،34، نمل‌:64، روم‌: 11،27)، در مقام‌ اشاره‌ به‌ آفرینش‌ نخستین‌ و غالباً همراه‌ با فعل‌ «یُعیدُ» به‌ کار رفته‌، همچنانکه‌ مضارع‌ آن‌ از باب‌ إِفعال‌ (یُبْدِی‌ءُ) نیز در همین‌ مقام‌ و همراه‌ با فعل‌ «یُعید» در سه‌ آیة‌ قرآن‌ (عنکبوت‌:19، سبأ:49، بروج‌:13) آمده‌ است‌
نام‌ یا جزئی‌ از نام‌ فارسی‌ سه‌ گیاه‌ یا تخم‌ سه‌ گیاهِ گوناگون‌: 1) رازیانه‌ ، 2) بادیانِ رومی‌ (اَنیسون‌)، 3) بادیان‌ خَتایی‌
مولف:  د. اسلام ادریس
معروف‌ به‌ ابومَناد بادیس‌ نصیرالدوله‌، سومین‌ سلطان‌ خاندان‌ زیریان‌ افریقیه‌ وی‌ در 16 ربیع‌ الاول‌ 386 به‌ سلطنت‌ رسید (ابن‌ عذاری‌، ج‌ 1، ص‌ 247)، افریقیة‌ شرقی‌ را به‌ نایب‌ امیر عربی‌ سپرد و خود به‌ دفع‌ یورش‌ اقوام‌ زناتَه‌ * ، که‌ از 386 به‌ بعد از تاهِرت‌ تا طرابلس‌ پیشروی‌ کرده‌ بودند، پرداخت‌