جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  هوشنگ اعلم
به‌ علتی‌ نامعلوم‌ به‌ میوة‌ دو گیاه‌ کاملاً متفاوت‌ اطلاق‌ شده‌ است‌: 1) تُرَنج‌ ، از خانوادة‌ سَدابیان‌ ، که‌ این‌ مقاله‌ فقط‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ دارد ؛ 2) خیار ، از خانوادة‌ کدوییان‌
مولف:  هوشنگ اعلم
گیاهی‌ خوشبو از تیرة‌ لبدیسان‌ دارای‌ خواص‌ دارویی‌
مولف:  هوشنگ اعلم
گیاهی‌ از تیره‌ لبدیسان‌
مولف:  د. اسلام کولن
شهر و بندرگاهی‌ در ساحل‌ مدیترانه‌ای‌ کشور مغرب‌ که‌ اکنون‌ ویرانه‌های‌ آن‌ باقی‌ است‌
مولف:  کُولَن ( د.اسلام )
بادِسی‌ ،# منسوب‌ به‌ بادِس‌ * که‌ سه‌ تن‌ از بزرگان‌ مراکش‌ بدان‌ نامیده‌ شده‌اند:
مولف:  خسرو خسروی
ناحیه‌ای‌ در شمال‌ غربی‌ افغانستان‌ و شمال‌ شرقی‌ ولایت‌ هرات‌ میان‌ هریرود و قسمت‌ علیای‌ رود مرغاب‌
مولف:  بازورث ( د.اسلام ) با اضافاتی از ایرانیکا - مولف:  پرویز ورجاوند -
برجهایی‌ که‌ در ایران‌ برای‌ تهویه‌ بربام‌ خانه‌ها ساخته‌ می‌شود
مولف:  هوشنگ اعلم
بادنجان‌ ،# میوة‌ خوراکی‌ و معروف‌ گیاهی‌، سُلانُم‌ مِلونگنا ، از خانوادة‌ تاجریزیان‌ .