جستجوی مقاله

مقالات

تعداد8812مقاله یافت شد

مولف:  د. اسلام اِشْترک ؛ لونگریگ - مولف:  حسین قرچانلو -
محلی‌ قدیمی‌ در عراق‌
مولف:  هوشنگ اعلم
در طب‌ سنتی‌ و عامیانه‌: 1) انتفاخ‌ (بادکردگی‌) ناطبیعی‌؛ 2) تورّم‌ (آماسیدگی‌) و عِظَم‌ (بزرگ‌ شدگی‌، برآمدگی‌) ناطبیعی‌
مولف:  نعمان شحادة ( د.اردن ) - مولف:  پلانول ( ایرانیکا ) -
باد (2) جریان هوا:# الف) کلیات‌ و نظر دانشمندان‌ مسلمان‌ دربارة‌ آن‌؛ ب) در فلاتِ ایران‌.
مولف:  هوشنگ اعلم
گیاهی‌ از تیرة‌ مرکّبان‌ خاردار
مولف:  هوشنگ اعلم
میوة‌ درختان‌ گوناگونی‌ از جنس‌ آمیگدالوس‌ (خانوادة‌گلسرخیان‌ ) که‌ دوگونه‌ است‌: شیرین‌ و تلخ‌
مولف:  کاوه بیات
تاجر آزادیخواه‌ تبریزی‌ در دوره‌ مشروطیت‌ و از یاران‌ نزدیک‌ شیخ‌ محمد خیابانی‌ *