باباالیاس خراسانی

معرف

از مشایخ‌ صوفیۀ ترکمن‌ تبار آناطولی‌ در نیمۀ اول‌ قرن‌ هفتم‌ و پایه‌گذار برخی‌ از جریانهای‌ بدعتگرا، که‌ قیام‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ بزرگی‌ را که‌ به‌ «جنبش‌ بابایی‌» مشهور شده‌ است‌ بر ضد حکومت‌ سلجوقی‌ آغاز کرد.
متن

باباالیاس خراسانی ، از مشایخ صوفیۀ ترکمن تبار آناطولی در نیمۀ اول قرن هفتم و پایه گذار برخی از جریانهای بدعتگرا، که قیام سیاسی و اجتماعی بزرگی را که به «جنبش بابایی » مشهور شده است (← بابایی *) بر ضد حکومت سلجوقی آغاز کرد.

شیخ باباالیاس به احتمال بسیار پس از استیلای مغول ، به همراه گروهی از ترکمنها، از قلمرو دولت ساقط شدۀ خوارزمشاهیان به آناطولی کوچ کرد. دربارۀ زندگی او پیش از رفتن به آناطولی اطلاعی در دست نیست . بنابر قدیمترین منبع دربارۀ زندگی او، یعنی مناقب القدسیة فی مناصب الانسیه که نواده اش اَلوان [عَلوان ] چلبی در 733 نوشته است ، در دهکدۀ چات در حوالی آماسیه ساکن شد، در آنجا زاویه ای تشکیل داد و مریدان فراوانی گرد آورد (ص 10ـ26). با آنکه در آماسیه او را خلیفۀ شیخی ترکمن به نام دَدَه غَرْقین می دانستند، از طریقتی که به آن منسوب بوده ذکری نشده است . فقط عاشقْ پاشازادۀ مورخ ، که خود از آن خاندان است ، او را وابسته به طریقۀ وفائیه می داند که مؤسس آن تاج العارفین سید ابوالوفاء بغدادی (متوفی 501) بود (ص 1)؛ و به این اعتبار می توان پی برد که دده غرقین ، نیز به آن طریقه منسوب بوده است . طریقۀ وفائیه از قرن هفتم در آناطولی رواج یافت و همراه با طریقه های مختلف وابسته به مذاهب گوناگون از قبیل یسویه و قلندریه و حیدریه تا قرن نهم به حیات خود ادامه داد (نشری ، ج 1، ص 47؛ عاشق پاشازاده ، ص 46؛ کوپریلی ، 1338، ص 303ـ311؛ گولپینارلی ، ص 48).

باباالیاس ، بر خلاف آنچه تاکنون تصور می شد، طریقتی به نام «باباییه » تشکیل نداده ، بلکه در زاویۀ خود در دهکدۀ چات به عنوان شیخ طریقۀ وفائی ، تعبیری اسلامی از اعتقادات قدیم ترکی پیش از اسلام را به قبایل و روستاییان ترکمن که در آن حوالی زندگی می کردند تعلیم می داده است (وجود تأثیر عقایدِ اسماعیلی نیز در تعلیمات او محتمل است ). یک نکته مسلم است و آن اینکه باباالیاس در میان ترکمنها که در وضع اقتصادی و اجتماعی بسیار نامناسب ، زندگی سختی می گذراندند ادعای مهدویت کرد و ترکمنها تبلیغات او را صادقانه پذیرفتند و حتی ، به طوری که از بعضی منابع بر می آید، او را «بابارسول الله» نیز نامیدند (ابن عبری ، ص 251، ترجمه ترکی ، ج 2، ص 539 ـ 541؛ ابن بی بی ، ص 498ـ500؛ سبط ابن جوزی ، ج 15، گ 165 ر؛ اافلاکی ، ج 1، ص 381؛ سن کانتنی ، ص 61ـ63).

باباالیاس ، در 637 رهبری شورشی را که برای رسیدن به قدرت و روی کار آوردن ترکمنها بر ضد غیاث الدین کیخسرو دوم سلطانِ سلجوقی آغاز کرده بود به عهدۀ خلیفۀ مورد اعتمادش بابااسحاق گذاشت . باباییها که در آغاز پیروزیهایی به دست آورده و سراسر جنوب شرقی و ناحیۀ مرکزی آناطولی را تصرف کرده بودند، در آماسیه طعم نخستین شکست را چشیدند و باباالیاس در همانجابه دست سربازان سلجوقی کشته شد (637). باباییها، که به فرماندهی بابااسحاق از آنجا به قونیه روی آورده بودند، در دشتِ مالیا در حوالی قیرشهر باردیگراز سربازان سلجوقی شکست خوردند و بابااسحاق کشته شد. بدین ترتیب این حادثۀ مهم سرکوب شد، اما با نشو و نمایی که پس از آن حاصل کرد اهمیّت ویژه یافت (برای تفصیل بیشتر و کتاب شناسی مفصل  ← احمد یاشار اجاق ).

نهضت دینی صوفیانه ای که باباالیاس به موازات شورشِ خود آغاز کرده بود، بویژه پس از مرگش ، به دست خلفا و مریدانش در سراسر آناطولی منتشر و همزمان با تشکیل دولت عثمانی گسترده تر شد و در ایجاد فرقۀ «ابدالانِ روم » (کوپریلی ، 1972، ص 161) و نیز گروههای غُلاة شیعه ، که امروزه «قزلباش » خوانده می شوند، مؤثر افتاد و سرانجام زمینۀ تشکیل طریقۀ بکتاشیه * را در قرن نهم فراهم آورد (کوپریلی ، 1341، ص 131ـ136). باباالیاس شخصیت برجسته ای است که افکارش تا روزگار ما نیز در تاریخ دینی و اجتماعی ترکان آناطولی تأثیر بسزایی داشته و همچنین در انتقال بعضی از جریانهای تصوف ایرانی زمان خود به آناطولی مؤثر بوده است .

منابع : ابن بی بی ، الاوامرالعلائیه فی الامور العلائیه ، چاپ عدنان صادق ارزی ، آنکارا 1956؛ ابن عبری ، تاریخ مختصر الدول ، بیروت 1958؛ اروج بیگ بن سلطان علی بیگ ، تواریخ آل عثمان ، چاپ بابینگر، هانوور 1925، ج 2، ص 86؛ احمدبن اخی ناطور افلاکی ، مناقب العارفین ، چاپ تحسین یازیجی ، آنکارا 1959-1961؛ حسین حسام الدین ، آماسیه تاریخی ،استانبول 1327، ج 1، ص 180-182، 232-240؛ سبط ابن جوزی ، مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان ، کتابخانه موزه آثارترکی ـ اسلامی ، ش 2138؛ احمدبن مصطفی طاش کبری زاده ، شقائق نعمانیه ، ترجمه ادرنه لی محمد مجدی ، استانبول 1269، ص 23؛ درویش احمد عاشق پاشازاده ، تواریخ آل عثمان ، چاپ عالی بگ ، استانبول 1332؛ فؤاد کوپریلی «آناطولی ده اسلامیت »، دارالفنون ادبیات فاکولته سی مجموعه سی ، ش 5 (1338)؛ همو، «بکتاشیلیگین منشألری »، تورک یوردی ، ش 8 (1341)؛

C. Cahen. "Baba Ishaq, Baba Ilyas, Hadjdji Bektash et quelques autres", Turcica, I (1969), 53-64; Elvan Çelebi, Menâkıbü'l-kudsiyye fı Menâsıbi'l-ünsiyye, ed. İsmail E. Erünsal and A. Yaşar Ocak, Istanbul 1984; Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, Istanbul 1961; Ibn Ebri, Târih , tr. Ö. Rıza Doğrul, Ankara 1945-1950; Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatoIuğu'nun Kuruluşu, Ankara 1972; idem, Türk Edebiyatı'nda   İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, 207-209; Mehmed Neşŕ, Cihannümâ, ed. Fr. Taeschner, Leipzig 1951-1955; Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı, Istanbul 1980; Simon de Saint- Quentin, Histoire des Tartareséd. Jean Richard, Paris 1965;Ş ikârî, Karaman Tarihi, ed. Mesud Koman, Konya 1945, 9-10

/احمدیاشار اجاق/

نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 1375
وضعیت چاپ
  • چاپ شده