رمضان اوغوللری

معرف

از خاندانهاى حكومتگر تركمان در منطقه چقوراووه (كيليكيه*) در جنوب‌شرقى آناطولى، از حدود اواسط قرن هشتم تا يازدهم.
متن

رمضان اوغوللرى[۱] ، از خاندانهاى حكومتگر تركمان در منطقه چقوراووه[۲] (كيليكيه*)[۳] در جنوب شرقى آناطولى، از حدود اواسط قرن هشتم تا يازدهم. خاندان رمضان اوغوللرى يكى از حدودآ بيست خاندانى است كه در پى افول و فروپاشى حكومت سلجوقيان روم در اواخر قرن هفتم، در نواحى مختلف آناطولى سربرآوردند و غالبآ حكومتى نيمه مستقل داشتند. آنان طولانى ترين دوره حكومت را بين خاندانهاى آناطولى داشتند (← د.ا.ترك، ج ۱۲، بخش ۲، ص ۲۸۰ـ۲۸۶). خاندان رمضان اوغوللرى نيز مانند همه اين خاندانها، كه ملوك الطوائف خوانده مى شدند، نام خود را به بيگ نشينِ (بيگليك*) محل حكومتشان دادند (نهادى[۴] ، ]بخش ۱[، ص ۲؛ لين ـ پول[۵] و همكاران، ج ۲، ص ۳۷۱؛ يوجل[۶] ، ج ۱، ص ۱؛ اوزى[۷] ، ج ۱، ص ۲۷۰). در اين بين، دو بيگ نشين رمضان اوغوللرى و ذوالقدر/ ذوالقدريه* كه به عنوان البلاد الشمالية، حدود شمالى قلمرو مماليك* را تشكيل مى دادند، اهميت سوق الجيشى ويژه اى داشتند. حكومت مماليك نيز به كمك همين رمضان اوغوللرى در ۷۷۷ (يا ۷۸۰)، پادشاهى ارمنستان صغير را در منطقه چقوراووه نابود كرد و آنجا را به عنوان بيگ نشين رمضان اوغوللرى جزو قلمرو خود درآورد (← ابن صيرفى، ج ۲، ص ۹۳؛ چتين[۸] ، ص VII، ۱؛ كوپرامان[۹] ، ص ۴۷۱؛ نيز ← ادامه مقاله). خاندان رمضان اوغوللرى از تيره يوركر[۱۰] ، از عشيره اوچ اوقِ[۱۱] قبيله تركمانان (از شاخه قومى تركان اُغز/ غُز*) بودند كه نياكانشان در قرن هفتم به سبب استيلاى مغولان، از آسياى مركزى به نواحى شامات و آسياى صغير گريخته بودند. آنان بعدها در اطراف طرسوس[۱۲] و ادنه[۱۳] (در منطقه چقوراووه) مستقر شدند و به مرور تحت رياست يوركر، پسر اوچ اوق، و در تابعيت مماليك مصر قرار گرفتند. خاندان رمضان اوغوللرى نام خود را از رمضان بيگ گرفته است كه يكى از پسران يوركر و جانشين او بود (عاشق پاشازاده، ص ۲۲۵ـ۲۲۶؛ نشرى، ص ۲۲۵؛ سعدالدين افندى، ج ۲، ص ۴۸؛ اوزون چارشيلى[۱۴] ، ص ۱۷۶). تاريخ ابتداى حكومت رمضان اوغوللرى دقيقآ معلوم نيست، اما نام رمضان بيگ ــكه مَقريزى (ج ۴، ص ۲۰۰) آن را به صورت رمضان التركمانى ذكر كرده است ــ نخستين بار در منابع در شرح حوادث سال ۷۵۴ آمده است كه در آن تاريخ، به سبب شورش زين الدين قره جه بيگ، حاكم بيگ نشين ذوالقدريه، بيگ نشين وى را سلطان مملوكى به رمضان بيگ داده بود (← مقريزى، ج ۴، ص ۱۷۸، ۱۸۰ـ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۸؛ اوزون چارشيلى، همانجا؛ قوجه[۱۵] ، ص ۷۴۹؛ كورت[۱۶] ، ص ۸۱۶). البته به گفته برخى، تاريخ تأسيس رمضان اوغوللرى به صورت دولتى رسمى را بايد در حدود ۷۸۰، در دوره شهاب الدين احمدبيگ (← ادامه مقاله)، دانست (← سامى، ذيل «رمضان اوغلى دولتى»؛ لين ـ پول و همكاران، ج ۲، ص ۳۷۱، ۳۷۴؛ اوزى، ج ۱، ص ۲۷۰)؛ زيرا پادشاهى ارمنستان صغير در منطقه چقوراووه به طور كامل در حدود ۷۷۷ يا ۷۸۰ برچيده شد. ابن اياس، مورخ مصرى قرن نهم، نيز اطلاعات راجع به رمضان اوغوللرى را از ذيحجه ۷۸۰ به بعد داده است. او  همچنين ايشان را تركمانان ساكن سيس[۱۷] و آياس[۱۸] دانسته و نخستين بار از اسم رمضان به صورت «ابراهيم بن رمضان، مقدّم التركمان» ياد كرده است (← ابن اياس، ج ۱، قسم ۲، ص ۲۳۷ـ۲۳۸، ۲۹۲؛ قويونجواوغلو[۱۹] ، ص ۱۹؛ كوپرامان، همانجا؛ نيز ← ادامه مقاله). ظاهرآ رمضان بيگ در ۷۵۵، ديگر در قيد حيات نبود و پسرش ابراهيم نيز در تابعيت مماليك، بيگ نشين خود را اداره مى كرد. مماليك در ۷۶۰ ادنه را تسخير و آن را مركز اين بيگ نشين (← قوجه، همانجا)، شامل شهرهاى ادنه، سيس، مسيس[۲۰] ، آياس و پاياس[۲۱] ، قرار دادند (← مقريزى، ج ۴، ص ۲۰۰؛ عاشق پاشازاده، ص ۲۲۶؛ كورت؛ اوزون چارشيلى، همانجاها). ابراهيم به همراهى حاكم ذوالقدريه بر حكومت مماليك شوريد و حتى در ۷۸۰ يا ۷۸۱، مماليك را در آياس شكست داد (← ابن اياس، ج ۱، قسم ۲، ص ۲۳۷ـ۲۳۸؛ اينانچ[۲۲] ، ص ۲۲؛ قويونجواوغلو، ص ۱۹)، اما در ۷۸۵ در مقابل سپاه مماليك مغلوب و دستگير شد (← ابن اياس، ج ۱، قسم ۲، ص ۳۳۸ـ۳۴۰). پس از او برادرش، شهاب الدين احمد، به حكومت رسيد. او در ۸۰۳، شهر حلب را از تيموريان پس گرفت و بدين گونه به مماليك خدمت بزرگى كرد (← همان، ج ۱، قسم ۲، ص ۵۲۰، ۵۴۲ـ۵۴۳، ۶۰۴ـ۶۰۵؛ اوزون چارشيلى، ص ۱۷۷). دشمنى شديد بين رمضان اوغوللرى و ذوالقدريه در ۸۰۷ با وساطت امراى مماليك پايان يافت (← ابن اياس، ج ۱، قسم ۲، ص ۷۰۳). پس از آن، شهاب الدين احمد در ۸۱۳ به قاهره رفت و دخترش را به همسرى ناصرالدين فرج بن برقوق، سلطان مملوكى، درآورد (← احمد سعيد سليمان، ج ۱، ص ۱۶۳). او همچنين در ۸۱۷ يا ۸۱۸، شهر طرسوس را از قره مانيان گرفت و پسرش ابراهيم (بعدها ابراهيم اول) را حاكم آنجا كرد و دستور داد در آنجا به نام سلطان مؤيد سيف الدين شيخ (حك : ۸۱۵ـ۸۲۴) خطبه خوانده شود. شهاب الدين احمد در ۸۱۹ درگذشت (اوزون چارشيلى، همانجا؛ لين ـ پول و همكاران، ج ۲، ص ۳۷۱ـ۳۷۲؛ چتين، ص ۳۵ـ۳۶؛ مرچيل[۲۳] ، ص ۳۱۴). پس از احمدبيگ، ابراهيم اول تحت حمايت مماليك حاكم رمضان اوغوللرى شد. در ۸۲۲ ابراهيم اول كوشيد شهر قيصريه را از ذوالقدريه بگيرد، اما موفق نشد و گريخت. ازاين رو، سلطان مملوكى وى را عزل و حمزه بيگ را جانشين او كرد. حمزه بيگ تا زمان مرگش در ۸۳۰، درگير منازعاتى با ابراهيم اول، و عموهايش على و محمد بود و در آخر، ابراهيم اول نيز در ۸۳۰ دستگير و در قاهره اعدام شد. در ۸۳۱، حكومت رمضان اوغوللرى به برادر ابراهيم، محمد اول، رسيد و از آن تاريخ به بعد، رمضان اوغوللرى اهميت سابقش را ازدست داد. به همين سبب، تاريخ اين بيگ نشين در اين دوره با ابهاماتى همراه است (اوزون چارشيلى، همانجا؛ نيز ← چتين، ص ۳۶ـ۳۷؛ مرچيل، همانجا). در اواسط دهه ۸۸۰، با الحاق بيگ نشين قره مان اوغوللرى، از توابع مماليك، به قلمرو عثمانيان (← مرچيل، ص ۳۰۷) اوضاع براى رمضان اوغوللرى نيز بحرانى شد. قرارگرفتن چقوراووه در ميان قلمرو مماليك و عثمانيان و تبديل شدن آنجا به نخستين ميدان درگيريهاى دو حكومت، حاكم رمضان اوغوللرى را ناخواسته وارد كشمكشى سياسى، نظامى و سرنوشت ساز كرد (كوپرامان، ص ۴۷۲). با بروز برخى اختلافات ميان مماليك و عثمانيان، ازجمله پناه بردن جم سلطان*، برادر و رقيب سلطان عثمانى، يعنى بايزيد دوم (حك : ۸۸۶ـ۹۱۸)، به مماليك (← مصطفى عالى افندى، ج ۱، گ ۱۷۸پ؛ سعدالدين افندى، ج ۲، ص ۴۶ـ۴۸؛ دانشمند[۲۴] ، ج ۱، ص ۳۸۴)، در ۸۹۰ جنگى ميان اين دو دولت در چقوراووه درگرفت. در نتيجه آن، حاكم رمضان اوغوللرى اسير و به استانبول فرستاده شد (عاشق پاشازاده، ص ۲۱۶؛ نيز ← كوپرامان، ص ۴۸۰؛ كورت، ص ۸۱۹). بدين سان، در زمان حاكم بعدى رمضان اوغوللرى، غرس الدين خليل بيگ، اين بيگ نشين براى مدت كوتاهى به دست عثمانيان افتاد و در ادنه و طرسوس به نام سلطان عثمانى خطبه خوانده شد. در سالهاى بعد از آن، رمضان اوغوللرى دست به دست شد. سرانجام اين جنگها در ۸۹۶ با پيمان صلحى بين مماليك و عثمانيان پايان گرفت و چقوراووه و رمضان اوغوللرى همچنان در اختيار و اطاعت مماليك باقى ماند (← مصطفى عالى افندى، ج ۱، ص ۱۷۸پ ـ ۱۸۱پ؛ اروج بيگ، ص ۱۳۳ـ۱۳۶؛ سعدالدين افندى، ج ۲، ص ۳۵۷ـ ۳۵۸؛ دانشمند، ج ۱، ص ۳۸۴ـ۳۹۳؛ كورت، ص ۸۲۰). بااين همه مى توان گفت كه اين لشكركشيها درواقع مقدمه لشكركشى سليم اول به شامات و مصر در ۹۲۲ و ۹۲۳ بود كه به برافتادن مماليك و تصرف مصر، شام و حجاز انجاميد (← كوپرامان، ص ۴۷۲؛ نيز ← ادامه مقاله). محمودبيگ، كه در ۹۱۶ جانشين خليل بيگ شد، با آگاهى از پيشرويهاى سريع عثمانيان در چقوراووه، قلمرو خود را بدون مقاومت به سردار عثمانى تسليم كرد. ازاين رو، وى در ۹۲۰ عزل گرديد و پسرعمويش سليم بيگ، حاكم رمضان اوغوللرى شد (← ابن اياس، ج ۴، ص ۱۹۳، ۳۷۸؛ دانشمند، ج ۱، ص ۳۸۵؛ قوجه، ص ۷۴۹)، اما محمودبيگ بار ديگر در شعبان ۹۲۲، به حكومت رمضان اوغوللرى منصوب شد. محمودبيگ سپس در لشكركشى سليم اول به مصر شركت كرد، او در جنگ مَرْج دابِق* (در نزديكى حلب، ۲۵ رجب ۹۲۲) حضور داشت و در جنگ ريدانيه، در نزديكى قاهره، در ۹۲۲ كشته شد (مرچيل، ص ۳۱۴؛ نيز ← فريدون بيگ پاشا، ج ۱، ص ۴۷۰، ۴۷۸، ۴۸۰، ۴۸۵؛ بدليسى، ص ۳۲۴؛ دانشمند، ج ۲، ص ۲۶ـ۲۷، ۳۳ـ۳۴). بدين سان، بيگ نشين رمضان اوغوللرى در قلمرو عثمانى قرار گرفت و تا نزديك به يك قرن بعد از آن، حاكمان آنجا را عثمانيان و غالبآ از بين افراد خاندان رمضان اوغوللرى منصوب مى كردند (← لين ـ پول و همكاران، ج ۲، ص ۳۷۳؛ اوزون چارشيلى، ص ۱۷۸؛ احمد سعيد سليمان، ج ۲، ص ۴۳۷). سليم اول پس از محمودبيگ، پيرى محمدبيگ را در ۹۲۲ به حكومت رمضان اوغوللرى برگزيد؛ هرچند براى مدت بسيار كوتاهى، برادرش، قبادبيگ، فقط حاكم ادنه بود (← فريدون بيگ پاشا، ج ۱، ص ۴۹۵). پيرى محمدپاشا معتبرترين حاكم خاندان رمضان اوغوللرى در آخرين دوران حكومت ايشان بود كه بيش از نيم قرن حكومت كرد. او، كه در دوره سليمان قانونى (حك : ۹۲۶ـ۹۷۴) لقب پاشا داشت (← گوكبيلگين[۲۵] ، ص ۵۴۹؛ اورهانلو[۲۶] ، ص ۵۳۷)، با سركوب قيامهاى قزلباشها در قلمرو خود از ۹۳۱ تا ۹۳۵ خدمات درخور توجهى به حكومت عثمانى انجام داد و سليمان قانونى هم از او بسيار تقدير كرد. پيرى محمد مدتى نيز حكومت قره مان، حلب و شام را به عهده داشت كه درپى قبول درخواستش از سليمان قانونى، بار ديگر در ۹۵۸ به حكومت در سرزمينهاى رمضان اوغوللرى بازگشت (← مصطفى عالى افندى، ج ۱، گ ۲۸۸ر ـ پ؛ پچوى[۲۷] ، ج ۱، ص ۱۱۷ـ۱۲۳، ۱۲۶ـ۱۲۷؛ ثريا، ج ۲، ص ۴۴). پيرى پاشا، كه اديب و خطاط بود و به فارسى سخن مى گفت، در بيگ نشين رمضان اوغوللرى آرامش، رفاه و آبادانى ايجاد كرد و در آنجا آثار معمارى و فرهنگى بسيار به جا گذاشت (ثريا؛ قوجه، همانجاها؛ نيز ← ادامه مقاله). پس از مرگ پيرى محمد در ۹۷۶، پسرش درويش بيگ به حكومت رسيد، اما شش ماه بعد درگذشت و برادر وى، ابراهيم دوم، حاكم رمضان اوغوللرى شد. پس از مرگ ابراهيم دوم در ۹۹۴ يا ۹۹۷، پسرش محمد دوم، و بعد از او نيز، پيرمنصور (پس از سال ۱۰۰۲) حاكم رمضان اوغوللرى شدند. پس از آنكه پيرمنصور در ۱۰۱۷ از حكومت كناره گرفت، بيگ نشين رمضان اوغوللرى (به مركزيت ادنه) به صورت يكى از ولايات عثمانى درآمد و حاكم آنجا براى نخستين بار كسى غير از اعضاى خاندان رمضان اوغوللرى تعيين گرديد و دوران آن خاندان خاتمه يافت (لين ـ پول و همكاران، همانجا؛ مرچيل، ص ۳۱۵؛ اوزون چارشيلى، ص ۱۷۸؛ د.ا.ترك، ج ۹، ص ۶۱۸). حاكمان رمضان اوغوللرى، به ويژه خليل بيگ و پيرى محمدپاشا، آثار معمارى بسيارى، ازجمله جامع، مدرسه، كاروانسرا و حمام در ادنه ساختند (← اوزودوغرو[۲۸] ، ص ۱۴۳ـ ۱۵۵؛ جانتاى[۲۹] ، ص ۱۵، ۱۸ـ۱۹؛ باى خان[۳۰] ، ص ۱۴۰ـ۱۴۱). مهم ترين اين بناها آقچه مسجد است و درواقع قديم ترين اثر تركها در ادنه به شمار مى رود. اين مسجد در ۸۱۲ در دوره شهاب الدين احمد و به همت يكى از بيگهاى تركمن به نام آقچه بيگ ساخته شده است. اين بنا هسته مركزى مجموعه اى را تشكيل مى دهد كه بناى آن را خليل بيگ در ۹۱۹ آغاز كرد و در ۹۴۸ پسرش، پيرى محمدپاشا، آن را به انجام رساند (جانتاى، ص ۱۹؛ اوزودوغرو، ص ۱۴۳). قرارگرفتن چقوراووه در مسير حج ــكه يكى از مسيرهاى مهم تجارى نيز بودــ موجب رشد اقتصادى بيگ نشين رمضان اوغوللرى در منطقه چقوراووه، به ويژه پس از پيوستن آنجا به قلمرو عثمانى، شد (مرچيل، ص ۳۱۵؛ د.ا.ترك، ج ۹، ص ۶۱۹ـ۶۲۰؛ براى شجره حاكمان رمضان اوغوللرى ← همان، ج ۹، ص ۶۱۹).

منابع : ابن اياس، بدائع الزهور فى وقائع الدهور، چاپ محمد مصطفى، قاهره ۱۹۷۵، چاپ افست ۱۴۰۲ـ۱۴۰۴/۱۹۸۲ـ۱۹۸۴؛ ابن صيرفى، نزهة النفوس و الابدان فى تواريخ الزمان، چاپ حسن حبشى، ج ۲، ]قاهره[ ۱۹۷۱؛ احمد سعيد سليمان، تاريخ الدول الاسلامية و معجم الأسر الحاكمة، قاهره ] ۱۹۷۲[؛ اروج بيگ بن سلطان على بيگ، تواريخ آل عثمان، چاپ بابينگر، هانوور ۱۹۲۵؛ ادريس بدليسى، «سليم شاهنامه»، پايان نامه دكترى، دانشگاه آنكارا، ۱۹۹۵؛ ابراهيم پچوى، تاريخ پچوى، استانبول ۱۲۸۱ـ۱۲۸۳؛ محمد ثريا، سجل عثمانى، استانبول ۱۳۰۸ـ۱۳۱۵/ ۱۸۹۰ـ۱۸۹۷، چاپ افست انگلستان ۱۹۷۱؛ سامى؛ محمدبن حسنجان سعدالدين افندى، تاج التواريخ، ]استانبول[ ۱۲۷۹ـ۱۲۸۰؛ درويش احمد عاشق پاشازاده، عاشق پاشازاده تاريخى، چاپ عالى بيگ، استانبول ۱۳۳۲، چاپ افست وست ميد، انگلستان ۱۹۷۰؛ احمد فريدون بيگ پاشا، منشآت السلاطين، ]استانبول[ ۱۲۷۴ـ۱۲۷۵؛ استنلى لين ـ پول و همكاران، تاريخ دولتهاى اسلامى و خاندانهاى حكومتگر، ترجمه صادق سجادى، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۷۰ش؛ مصطفى عالى افندى، كنه الاخبار، ج ۱، آنكارا ۲۰۰۹؛ احمدبن على مَقريزى، السلوك لمعرفة دول الملوك، چاپ محمدعبدالقادر عطا، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمد نشرى، كتاب جهان نما، چاپ تشنر، لايپزيگ ۱۹۵۱ـ۱۹۵۵؛

Ahmet Ali Bayhan, "Güneydo§gu Anadolu’da Memlûk sanatâ", in Türkler, ed. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, and Salim Koca, vol.6, Ankara: Yeni Türkiye Yayânlarâ, 2002; Gönül Cantay, "Anadolu Türk Beylikleri sanatâ", in ibid, vol.8; Altan Çetin, Memlûk devleti’nin kuzey siniri, Ankara 2009; Iè smail Hami Daniيmend, Iè zahli Osmanli tarihi kronolojisi, Iè stanbul 1971-1972; Tayyip M.Gökbilgin, "Süleyman I", in Türkler, ibid, vol.9; IèA, s.vv. "Ramazan-o§gullarâ" (by Faruk Sümer), "Türkler.I: Anadolu Beylikleri" (by B. Flemming); Salim Koca, "Anadolu Türk beylikleri", in Türkler, ibid, vol.6; Kâzâm Yaيar Kopraman, "Osmanlâ-Memlûk münâsebetleri", in ibid, vol.9; Tülay Koyuncuo§glu, "èIbn èIyas’ân ,Bedai’ezzuhur fi vekai’ed-duhur, adlâ eserindeki Ramazanog§ ullarâ beylig§ i ve Akkoyunlular ile ilgili kayâtlarâ", Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, 2004; Yâlmaz Kurt, "Ramazano§gullarâ beylig§ i", in Türkler, ibid, vol.6; Erdog§ an Merçil, Müslüman-Türk devletleri tarihi, Ankara 1997; Nihâdî, Tarih-i Nihâdî, [pt.1]: 1b-80a, ed. Hasine Biga, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2004; Cengiz Orhonlu, "ىehir mimarlarâ", in Türkler, ibid, vol. 10; Ramazan Özey, "Tarihte Türk devletleri ve hakimiyet alanlarâ",in ibid,vol.1;ىerife Özüdo§gru, "Ramazano§gullarâ beylig§ i mimarî eserlerinde süslemeler", in ibid, vol.8; Iè smail Hakkâ Uzunçarيâlâ, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri, Ankara 2003; Refet Yinanç, Dulkadir beyli§gi, Ankara 1989; Yaيar Yücel, Anadolu Beylikleri hakkinda araيtirmalar, Ankara 1991.

/ رحيم رئيس نيا /

نظر شما
مولفان
گروه
آسیای صغیر و بالکان ,
رده موضوعی
جلد 20
تاریخ 94
وضعیت چاپ
  • چاپ شده