راغب پاشا

معرف

صدراعظم، شاعر و مورخ عثمانى در قرن دوازدهم.
متن

راغب پاشا، صدراعظم، شاعر و مورخ عثمانى در قرن دوازدهم. او در ۱۱۱۰ در استانبول به دنيا آمد. نامش  محمد، تخلصش راغب و ملقب به قوجه (انديشمند) بود و به مرور، به قوجه راغب پاشا شهرت يافت. محمد در كنار  تحصيلاتش، نزد پدرش در دفترخانه عامره (دفتر ثبت املاك دربار) مشغول به كار شد و سپس، در زمره كاتبان ديوان همايون درآمد و افندى لقب گرفت. هم زمان، فارسى و عربى را به خوبى آموخت و شروع به خواندن اشعار شاعرانى چون يوسف نابى (به تركى)، صائب تبريزى (متوفى ۱۰۸۱) و شوكت بخارايى (متوفى ۱۱۰۷؛ به فارسى) كرد و بعدها، نظيره هايى بر اشعار آنها سرود (راغب پاشا[۱] ، مقدمه ايزگوئر[۲] ، ص XXII-XXI).   يك سال پس از لشكركشى عثمانيان به ايران در ۱۱۳۴، راغب افندى به عنوان عامل عارفى احمدپاشا، والى ايروان، مأمور ثبت اراضى تازه تصرف شده در ايران شد (سامى، ذيل مادّه؛ اوزون چارشيلى[۳] ، ج ۴، بخش ۲، ص ۳۸۶). او در اواخر  ذيقعده ۱۱۳۸، در هيئت مذاكره كننده با طهماسب دوم، فرزند شاه سلطان حسين و بركشيده نادرشاه افشار، حضور يافت (همان، ج ۴، بخش ۲، ص ۳۸۶، پانويس ۱؛ راغب پاشا، همان مقدمه، ص XXIII-XXII). پس از يك سال، به استانبول بازگشت و به مقام جزيه محاسبه جى سى (محاسب جزيه) منصوب و در ۱۱۴۲، به عنوان ناظر امور تيول داران و زعماى ايالت همدان، به آنجا اعزام شد (ثريا، ج ۲، ص ۳۵۹؛ ناجى[۴] ، ص ۲۲۱).  راغب افندى در ۱۱۴۳ (با عنوان پاشا) به دفتردارى بغداد رسيد (همانجاها). دو سال بعد، بغداد به محاصره لشكر نادر (بعدآ نادرشاه افشار) درآمد (← دانشمند[۵] ، ج ۴، ص ۲۳) و  احمدپاشا، والى بغداد، براى ايجاد تأخير تا رسيدن نيروى كمكى به فرماندهى توپال عثمان پاشا*، راغب پاشا را در محرّم ۱۱۴۵ به حضور نادر فرستاد. بدين ترتيب، راغب پاشا از نادر براى تسليم قلعه بغداد مهلت گرفت (استرآبادى، ص ۲۰۲؛ راغب پاشا، همان مقدمه، ص XXIV). با شكست سپاه نادر از توپال عثمان پاشا و رفع محاصره بغداد در ۱۱۴۶، راغب پاشا به استانبول بازگشت و با كسب مقام ماليه تذكره جى سى (مستشار مالى) تشويق شد (فائق رشاد[۶] ، ص ۲۸۹؛ جاويد، ص ۵).  راغب پاشا در ۱۱۴۹، مأمور مذاكره با هيئت فرستاده نادرشاه به استانبول شد. او با شايستگيهايى كه در مذاكرات از خود نشان داد، در رمضان همان سال به مقام صدارت مكتوبچولوغى (معاون صدراعظم) ارتقا يافت (اوزون چارشيلى، ج ۴، بخش ۲، ص ۳۸۷). راغب پاشا از ۱۱۴۹ تا ۱۱۵۱، در مذاكرات صلح بين روسيه و عثمانى (با ميانجيگرى اتريش) در شهر نميروف[۷] شركت كرد. اين مذاكرات با هيئت لهستانى و سپس با ميانجيگرى فرانسه ادامه يافت (راغب پاشا، همان مقدمه، ص XXVIII-XXVII).راغب پاشا در بازگرداندن بلگراد به قلمرو عثمانى در  ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۲ سهم بسزايى داشت (جاويد؛ اوزون چارشيلى، همانجاها). رساله فتحيه بلغراد، از تأليفات راغب پاشا، گزارشى در شرح اين فتح مهم است. در نتيجه اين موفقيتها، راغب پاشا در ۱۱۵۳ به مقام رئيس الكتّابى رسيد كه در حكم وزارت امور خارجه بود (فائق رشاد؛ جاويد، همانجاها). او در دوره سه سال و سه ماهه رئيس الكّتابى خود موفقيتهايى در مذاكره با نمايندگان دولتهاى مختلف حاصل كرد. اين دوره از دوره هاى درخشان سياسى در عثمانى بوده است (اوزون چارشيلى، همانجا؛ د.ا.د.ترك، ذيل مادّه). راغب پاشا در ۱۱۵۷ به ولايت مصر فرستاده شد و در  آنجا نيز اصلاحاتى به انجام رساند (← يورگا[۸] ، ج ۴، ص ۳۷۲ـ  ۳۷۵؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذيل مادّه)، اما بعد از چند سال استعفا كرد. او در سالهاى ۱۱۶۰ تا ۱۱۶۳ محصل (مأمور ماليات) ولايت آيدين و در ۱۱۶۳ تا ۱۱۷۰، به ترتيب والى  رَقّه و حلب شد و در ۱۱۷۰، اميرالحاج (سرپرست حج)  و نيز والى شام گرديد (← ثريا، همانجا؛ جاويد، ص ۶؛  سامى، همانجا). راغب پاشا دوبار به صدارت رسيد. نخست، در دوره عثمان سوم (حك : ۱۱۶۷ـ۱۱۷۱) هشت ماه و سپس، در دوره مصطفى سوم (حك : ۱۱۷۱ـ۱۱۸۷) حدود شش سال صدارت كرد (دانشمند، ج ۴، ص ۳۹، ج ۵، ص ۶۱). او در دوره نخست صدارت، به سبب ضعيف بودن شخصيت سلطان، محتاطانه عمل مى كرد (د.ا.ترك، ذيل مادّه)، اما در دوره دوم صدارت، كه داماد سلطان شد، با حمايت او اقدامات درخورتوجهى در امور داخلى و خارجى مملكت انجام داد؛ ازجمله، با سروسامان دادن به امور مالى و افزايش منابع درآمد خزانه، تنظيم بودجه اى متعادل را امكان پذير ساخت (← راغب پاشا، همان مقدمه، ص XXXVI؛ فائق رشاد، ص ۲۹۰)؛ در بازسازى استانبول، كه از آتش سوزيهاى سالهاى ۱۱۵۹، ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ آسيبهاى فراوان ديده بود، سهم بسزايى داشت (← دانشمند، ج ۴، ص ۳۲،  ۳۴، ۳۷ـ۳۸) و با استفاده از مهندسان و معماران اروپايى  در توسعه شهر كوشيد (د.ا.د.ترك، همانجا). راغب پاشا  براى رفع مسائلى كه دزدان دريايى پيش آورده بودند، با  بعضى از كشورهاى اروپايى مذاكره كرد (همانجا؛ رفيق، ص۳۹۰) و در ارتش عثمانى، اصلاحات گسترده اى انجام داد (← اوزون چارشيلى، ج ۴، بخش ۲، ص ۵۸۳؛ راغب پاشا، همان مقدمه، ص XXXIX؛ د.ا.د.ترك، همانجا). او در  ۱۱۷۶ درگذشت (سامى، همانجا؛ ايوانسرايى[۹] ، ص ۱۵).  راغب پاشا بناها، راهها و آبراهه هاى زيادى در ولاياتى كه خدمت كرده بود، ساخت (← ثريا، ج ۲، ص ۳۵۹؛ جاويد، ص ۷ـ۸؛ سامى، همانجا؛ راغب پاشا، همان مقدمه، ص LII).  در كتابخانه مجموعه راغب پاشا در استانبول، حدود  ۱۲۰۰ نسخه خطى كمياب گردآورى شده بود (د.ا.د.ترك، ذيل  "Raªgâb Paía KÏtÏphanesi"). راغب پاشا از اديبان صاحب نام عثمانى به شمار مى رود. اشعار حكيمانه راغب پاشا از نظر زبان و محتوا تحت تأثير سبك هندى است (كسيك[۱۰] ، ص ۱۵۰ـ۱۶۸). محمد فؤاد كوپرولو[۱۱]  راغب پاشا را شخصيتى ممتاز در ميان شاعران قرن دوازدهم عثمانى، يكى از بزرگ ترين استادان مكتب نابى* و شاعرى با بيانى سالم و مسلط به تمام فنون نظم به شمار آورده است (← قراعلى اوغلو[۱۲] ، ج ۱، ص ۷۰۷ـ۷۰۸).  راغب پاشا آثار علمى و ادبى ارزشمندى از خود به جا گذاشته است كه عبارت اند از: منشآت راغب؛ فتحيه بلغراد؛ تحقيق و توفيق؛ ديوان راغب؛ مجموعه راغب پاشا؛ سفينة الراغب و دفينة المطالب؛ عروض رساله سى (رساله عروض)؛ ترجمه مطلع السعدين؛ ترجمه روضة الصفا، كه اين دو ترجمه ناتمام مانده است (← د.اد.ترك، ذيل مادّه).

منابع : محمدمهدى بن محمدنصير استرآبادى، جهانگشاى نادرى، چاپ عبداللّه انوار، تهران ۱۳۴۱ش؛ محمد ثريا، سجل عثمانى، استانبول ۱۳۰۸ـ۱۳۱۵/۱۸۹۰ـ۱۸۹۷، چاپ افست انگلستان ۱۹۷۱؛ احمد جاويد، وَردِمُطَرّا، در عثمان زاده احمد تائب، حديقة الوزرا، استانبول ۱۲۷۱، چاپ افست فرايبورگ ۱۹۶۹؛ احمد رفيق، عالملر و صنعتكارلر، استانبول ۱۹۲۴؛ سامى؛

 

Hafâz Hüseyîn Ayvansarâyî, Vefeyât-i selâtîn ve meíâhîr-i ricâl, ed. Fahri Ç. Derin, Iè stanbul 1978; Iè smail Hami Daniímend, Iè zahli Osmanli tarihi kronolojisi, Iè stanbul 1971-1972; EI2, s.v. "R¦a_g_h_ib Pa_sh_a" (by F. Babinger); Faik Reíat, Eslâf: eski bilginler, düíünürler, íairler, ed. ìemsettin Kutlu, [Iè stanbul 1975]; IèA , s.v. "Râgâb Paía" (by Bekir Sâtkâ Baykal); Nicolae Iorga, Osmanli èImparatorlu§gu tarihi, tr. Nilüfer Epçeli, èIstanbul 2005; Seyit Kemal Karaalio§glu, Türk edebiyati tarihi, vol.1, Iè stanbul 1973; Beyhan Kesik, "Koca Râgâb Paía’nân íiirlerinde sebk-i Hindî tesiri", Sosyal bilimler araítirmalari dergisi, 2 (2009); Muallim Nâci, Osmanli íairleri, ed. Cemâl Kurnaz, Ankara 2000; Mehmed Râgâb b. Mehmed Râgâb Paía, Tahkik ve tevfik: Osmanli-Iè ran diplomatik münasebetlerinde mezhep tartiímalari, [tr.] and ed. Ahmet Zeki Iè zgöer, Iè stanbul 2003; TDVIèA , s.vv. "Râgâb Paía"(byMesut Aydâner),Râgâb Paía Kütüphanesi" (by Iè smail E. Erünsal); Iè smail Hakkâ Uzunçaríâlâ, Osmanli tarihi, vol.4, pt.2, Ankara 2003. 

/ رحيم رئيس نيا /

 

1. Raªgâb Paía 2. Iè zgöer 3. Uzunçaríâlâ 4. Naªci 5. Daniímend 6. Faik Reíat 7. Namirov 8. Iorga 9. Ayvansaraª yªâ 10. Kesik 11. Mehmet Fuat Köprülü 12. Karaalio§glu

نظر شما
مولفان
گروه
آسیای صغیر و بالکان ,
رده موضوعی
جلد 19
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده