ثعلبه بن‌ میمون‌

معرف

فقیه‌ و محدّث‌ شیعی‌ و از اصحاب‌ امام‌ جعفرصادق‌ و امام‌موسی‌ کاظم‌ علیهم االسلام‌.

متن

ثَعْلَبةبن میمون ، فقیه و محدّث شیعی و از اصحاب امام جعفرصادق و امام موسی کاظم علیهم االسلام. کنیهاش ابواسحاق بود و او را ابواسحاق فقیه، ابواسحاق نحوی و اسدی کوفی نیز میخواندند ( رجوع کنید به کشی، ص 375؛ نجاشی، ص 117؛ طوسی، ص 174). از تاریخ تولد و وفاتش اطلاعی در دست نیست. از موالی بنیاسد و بنیسلامه بوده و به زهد و عبادت و نیککرداری و فصاحت شهرت داشته است. در بارة عبادت ثعلبه در مسجد کوفه و توجه هارونالرشید (حک : 149ـ193) به او، روایتی نقل شده است ( رجوع کنید به نجاشی، ص 118؛ قمی، ص 64؛ خوئی، ج 3، ص 409). او را قاری و نحوی و لغوی نیز دانستهاند ( رجوع کنید به نجاشی، همانجا؛ ابنداوود حلّی، ص 60؛ علامه حلّی، ص30). او از امام جعفرصادق، امام موسیکاظم و کسانی چون زُرارَةبن اَعیَن، حارثبن مُغیره، حمّادبن عثمان و محمدبن مسلم روایت نقل کرده است. کسانی چون احمدبن محمدبن ابینصر بزنطی، عبداللّه بن محمد حجّال، عبداللّهبن بُکَیر، ابوسعید مُکاری و بسیاری دیگر از او روایت کردهاند ( رجوع کنید به طوسی، ص 333؛ علامه حلّی، همانجا؛ تستری، ج 2، ص 491؛ خوئی، ج 3، ص 410ـ 411 .

گفتهاند که ثعلبه کتابی در حدیث داشته که راویان بسیاری از آن نقل کردهاند ( رجوع کنید به نجاشی؛ طوسی، همانجاها؛ خوئی، ج 3، ص 409). نیامدن لفظ ثقه در رجال نجاشی سبب شده تا بعضی در وثاقت ثعلبه تردید کنند، اما این تردید کاملاً بیوجه بوده ( رجوع کنید بهمامقانی، ج 1، بخش 2، ص 196؛ امین، ج 4، ص 25) و دیگران ثعلبه را ثقه دانستهاند ( رجوع کنید بهکشی، ص 412).منابع: ابنداوود حلّی، کتاب الرجال ، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف1392/1972، چاپ افست قم [ بیتا]. ؛ امین؛ تستری؛ خوئی؛ محمدبن حسن طوسی، رجال الطوسی ، چاپ جواد قیومیاصفهانی، قم 1415؛ حسنبن یوسف علامه حلّی، رجال العلامة الحِلّی ، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، نجف 1381/1961، چاپ افست قم 1402؛ عباس قمی، تحفةالاحباب فی نوادر آثار الاصحاب ، چاپ جعفر حسینی، تهران 1370 ش؛ محمدبن عمرکشی، اختیار معرفةالرجال ، [تلخیص [محمدبن حسن طوسی، چاپ حسن مصطفوی، مشهد 1348 ش؛ عبداللّه مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال ،چاپ سنگی نجف 1349ـ1352؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفّی الشیعة المشتهرب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407.

(br /)

نظر شما
مولفان
فاطمه مینایی ,
گروه
رده موضوعی
جلد 9
تاریخ 1384
وضعیت چاپ
  • چاپ شده