چهارشنبه سوری

معرف

جشن ایرانیان در شبِ آخرین چهارشنبه سال شمسی که برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصه اصلی آن است

متن

چهارشنبه سوری، جشن ایرانیان در شبِ آخرین چهارشنبه سال شمسی که برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصه اصلی آن است. صرف نظر از مناسبات گوناگونی که عوام برای چهارشنبه آخر سال قائل بوده اند (رجوع کنید به شهری باف، ج ۴، ص ۶۲ـ۶۴)، درباره منشأ و نیز چگونگی نامگذاری این جشن، اطلاع روشن و مورد اتفاقی در دست نیست. «سور» را در چهارشنبه سوری هم به معنای جشن و سرور و هم به معنای سرخ (رجوع کنید به دهخدا، ذیل «سور») دانسته اند (رجوع کنید به فره وشی، ص ۴۳۰؛ هنری، ص ۶۹ـ۷۱؛ پورکریم، ص ۱۴ـ ۱۵). اگر چهارشنبه سوری را جشنی کهن و متعلق به دوران پیش از اسلام بدانیم، با دو مشکل مواجه خواهیم بود: اول اینکه ایرانیان قبل از اسلام، هفته نداشتند و هریک از روزهای ماه را به نامی می خواندند (رجوع کنید به پورداود، ص۱۰۰؛ فره وشی، همانجا). دیگر اینکه بی احترامی به آتش و پریدن از روی آن با سنّت زردشتیان سازگار نیست (رجوع کنید به پورداود، ص ۱۰۲؛ د. ایرانیکا، ذیل مادّه). ضمن آنکه در قدیم ترین اشاره به «شب سوری» در قرن چهارم در تاریخ بخارای نرشخی (ص ۳۷) نیز سخنی از چهارشنبه نیست. با این حال ممکن است چهارشنبه سوری، بازمانده و شکل تحول یافته ای از یکی از جشنهای رایج در ایران باستان بوده باشد، از جمله گاهنبارِ هَمَسْپَتْمَدَم و نیز جشن نزول فروهرها که شش روز پیش از فرارسیدن نوروز برگزار می شد (رجوع کنید به اوستا، ج ۱، ص ۵۹۴ـ۵۹۶؛ فره وشی، همانجا؛ پورکریم، ص۲۶؛ رجبی، ص ۱۷ـ۱۹) یا حتی جشن سده* (رجوع کنید به د. ایرانیکا، همانجا) که احتمال آن بسیار کمتر است. این فرض که برافروختن آتش در این روز بازمانده سنّت اعلان سال نو با آتش افروزی بر بامهاست (رجوع کنید به آبادانی، ص ۶) و پریدن از آتش، یادمان عبور سیاوش* از آتش است (رجوع کنید به رضی، ص ۹۶) نیز مطرح بوده است (برای یک نظر دیگر رجوع کنید به روح الامینی، ۱۳۸۴ش، ص ۱۵۸). از سوی دیگر چون در برخی منابع (برای نمونه رجوع کنید به جاحظ، ص ۲۱۴؛ منوچهری، ص ۲۲۱) از نحوست روز چهارشنبه سخن رفته، ممکن است ابداع چهارشنبه سوری یا تحول آن به صورت فعلی در قرون اولیه اسلامی رخ داده باشد (رجوع کنید به روح الامینی، ۱۳۷۸ش، ص۴۹، ۵۱ـ۵۲؛ فره وشی، ص۴۲۹ـ ۴۳۰؛ بهار، ص ۲۲۱). همچنین گفته شده که چهارشنبه سوری به مناسبت بزرگداشت یاد قیام مختار ثقفی به خون خواهی امام حسین علیه السلام در ۶۶ هجری در کوفه بوده است که در روز چهارشنبه ای آغاز گردید و برای اعلان این قیام، یاران مختار بر پشت بامهای خانه های خود آتش افروختند (رجوع کنید به شکورزاده، ص ۷۹ـ۸۰؛ شهری باف، ج ۴، ص ۶۳؛ هنری، ص۶۷ـ ۶۸). در عین حال، ریشه ای غیرآیینی برای چهارشنبه سوری نیز قابل بررسی است: برافروختن آتش که کاربردهای بهداشتی و خاصیت گندزدایی داشته، احتمالا جزوی از برنامه های نظافت عمومی پیش از آغاز سال جدید بوده، به ویژه اینکه دور انداختن و شکستن کوزه های قدیمی و مصرف شده در طول سال نیز از رسوم رایج در چهارشنبه سوری بوده است (رجوع کنید به رجبی، ص ۱۸؛ عناصری، ص ۱۸۸، ۱۹۱؛ هنری، ص ۸۴ـ۸۵). با وجود مشابهتهای آداب و رسوم رایج در چهارشنبه سوری و جشنی به نام آخری چهارشنبه (رجوع کنید به ماسه، ج ۱، ص۱۵۰، پانویس ۵) که در آخرین چهارشنبه ماه صفر از تقویم قمری به ویژه در هند و پاکستان برگزار می شود (رجوع کنید به د.اردو، ذیل «آخرین چهارشنبه»)، بعید است که این جشن چنان که پنداشته شده است (رجوع کنید به د. ایرانیکا، همانجا)، دگردیسیِ چهارشنبه سوری در نتیجه فشار و سخت گیری علمای متشرع بوده باشد (رجوع کنید به د. اردو، همانجا)، زیرا دست کم می دانیم که در روزگار اقتدار کامل علما و فقهای شیعه در عصر صفوی نیز این جشن به طور آشکار و عمومی برگزار می شده است (رجوع کنید به اولئاریوس، ص ۷۷ـ ۷۹؛ ماسه، ج ۱، ص ۱۵۸) و از این رو به نظر نمی رسد که این رسم هیچ گاه عملا ممنوع گردیده باشد. در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز هرچند برگزاری این جشن با مخالفتها و احیانآ ممانعتهایی مواجه شد ولی این ممنوعیتها امکان اجرا نیافت و به تدریج دولت از سخت گیری خود در این باره کاست و اکنون بیشتر بر حفظ ایمنی و سلامت شرکت کنندگان در جشن تأکید دارد، زیرا از اوایل دهه ۱۳۰۰ش که حمل اسلحه ممنوع شده است، مردم به جای شلیک تیر هوایی در چهارشنبه سوری، از انواع مواد محترقه و انفجاری به صورت ترقه و فشفشه استفاده می کنند (د.ایرانیکا، همانجا) که این کار معمولا در هر سال با برخی سوانح و حوادث ناگوار همراه می شود.چهارشنبه سوری با رفتارهای جشنی (رجوع کنید به جشن*، بخش۴: جشن در جهان اسلام، ج : رفتارهای جشنی) متنوع و کمابیش مشابهی در سراسر حوزه ایران فرهنگی برگزار می شود. مهم ترین رفتار جشنی این روز، فراهم آوردن بوته های خار و خاشاک یا توده های سوختنی دیگر است که با آنها آتش می افروزند و با شادی از روی آن می پرند (رجوع کنید به ماسه، ج ۱، ص۱۵۰؛ هنری، ص ۷۳ـ۸۳؛ شهری باف، ج ۴، ص ۷۸ـ۸۲، ۸۴ـ۸۶). در گذشته، کوزه شکستن، فال گرفتن، بخور دادن و اسفند دود کردن، همچنین انواع آیینهای حاجت خواهی و بخت گشایی از رسوم رایج در چهارشنبه سوری بوده است (رجوع کنید به شکورزاده، ص۸۰ـ۹۱؛ پورکریم، ص ۱۸ـ۲۶؛ هنری، ص ۸۴ـ۱۰۲؛ شهری باف، ج ۴، ص ۶۴ـ۹۲؛ بلوکباشی، ص ۴ـ۶؛ برای مجموعه آداب رسوم این جشن در آسیای میانه رجوع کنید به رحمانی، ص ۳ـ۱۰). پختن آشهای گوناگون، از جمله آشی به نام ابودردا و خوراندن آن به بیماران، نیز در این جشن رایج بوده است (رجوع کنید به ماسه، ج ۱، ص ۱۵۲؛ هنری، ص ۱۰۳ـ ۱۰۵). با این حال، با مطالعه مجموعه این رفتارها معلوم می شود که هیچ یک از آنها اختصاصی به این جشن نداشته اند.

منابع : فرهاد آبادانی، «چهارشنبه سوری و جشن نزول فروهرها»، در مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی، ج ۲، به کوشش محمدحسین اسکندری، شیراز: دانشگاه پهلوی، ۱۳۵۳ش؛ اردو دائره معارف اسلامیه، لاهور۱۳۸۴ـ۱۴۱۰/ ۱۹۶۴ـ۱۹۸۹، ذیل «آخری چهارشنبه» (از مرزا هادی علی بیگ)؛ اوستا، یشت ها، گزارش پورداود، چاپ بهرام فره وشی، تهران ۱۳۵۶ش؛ آدام اولئاریوس، سفرنامه آدام الئاریوس: بخش ایران، ترجمه احمد بهپور، تهران ۱۳۶۳ش؛ علی بلوکباشی، «چهارشنبه سوری»، هنر و مردم، دوره جدید، ش۵۳ـ ۵۴ (اسفند ۱۳۴۵ و فروردین ۱۳۴۶)؛ مهرداد بهار، جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران ۱۳۷۳ش؛ ابراهیم پورداود، آناهیتا: مقالات ایرانشناسی پورداوود، به کوشش مرتضی گرجی،۱۱: «چهارشنبه سوری»، تهران ۱۳۸۰ش؛ هوشنگ پورکریم، «آئین جشن چهارشنبه سوری در ایران»، هنر و مردم، دوره جدید، ش ۷۷ـ۷۸ (اسفند ۱۳۴۷ و فروردین ۱۳۴۸)؛ عمروبن بحر جاحظ، المحاسن و الاضداد، چاپ فوزی خلیل عطوی، بیروت ۱۹۶۹؛ دهخدا؛ پرویز رجبی، جشن های ایرانی، تهران ۱۳۷۵ش؛ روشن رحمانی، «چهارشنبه سوری در آسیای میانه»، دست نویس موجود در بایگانی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی؛ هاشم رضی، جشن های آتش، مهرگان: جشن مهرگان، چلّه، شب یلدا، جشن سده، پنجه، چهارشنبه سوری، تهران۱۳۸۳ش؛ محمود روح الامینی، آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، در گستره فرهنگ: نگرشی مردم شناختی: «چهارشنبه و وچهارشنبه سوری، در آئین های ایرانی»، تهران ۱۳۸۴ش؛ ابراهیم شکورزاده، عقاید و رسوم مردم خراسان، تهران ۱۳۶۳ش؛ جعفر شهری باف، طهران قدیم، تهران ۱۳۸۱ش؛ جابر عناصری، تجلی دوازده ماه در آئینه اساطیر و فرهنگ عامه ایران، مرند ۱۳۷۴ش؛ بهرام فره وشی، «جشن فروردین و سبب پیدایش آن و رابطه آن با جهان فرَوَری»، مجلّه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال ۱۴، ش ۴ (فروردین ۱۳۴۶)؛ احمدبن قوص منوچهری، دیوان، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۷ش؛ محمدبن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمدبن نصر قبادی، تلخیص محمدبن زفربن عمر، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۳ش؛ مرتضی هنری، نوروزگان: گفتارها و سرودهایی در آیین های نوروزی، تهران ۱۳۷۷ش؛EIr.s.v. "Caharsanba - suri" (by Manouchehr Kasheff and `Ali- Akbar Saidi Sirjani); Henri Masse, Croyances et coutumes persanes, suivies de contes et chansons populaires, Paris ۱۹۳۸.

نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده