تالشی گویش رجوع کنید به تالش

معرف

تالشی‌، گویش‌ رجوع کنید به تالش‌#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 6
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده