بلای

معرف

معرّبِ پولی‌ نام‌ دژی‌ قدیمی‌ در جنوب‌ اسپانیا که‌ امروزه‌ شهر کوچک‌ آگوئیلار دلا فرونتیرا ، در ایالت‌ قرطبه‌ ، در فاصلة‌ حدود بیست‌ کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ قَبْرَه‌ و اِلیشانه‌ ، در محل‌ آن‌ قرار دارد (به‌ نوشتة‌ دُزی‌،1881، ج‌1، ص‌307، با استناد به‌اطلاعات‌ حاصل‌ از فرمانی‌ متعلّق‌ به‌ 656/ 1258)
متن
بُلای‌، معرّبِ پولی‌ نام‌ دژی‌ قدیمی‌ در جنوب‌ اسپانیا که‌ امروزه‌ شهر کوچک‌ آگوئیلار دلا فرونتیرا ، در ایالت‌ قرطبه‌ ، در فاصلة‌ حدود بیست‌ کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ قَبْرَه‌ و اِلیشانه‌ ، در محل‌ آن‌ قرار دارد (به‌ نوشتة‌ دُزی‌،1881، ج‌1، ص‌307، با استناد به‌اطلاعات‌ حاصل‌ از فرمانی‌ متعلّق‌ به‌ 656/ 1258). ادریسی‌، جغرافی‌دان‌ عرب‌، در قرن‌ ششم‌ نیز از این‌ شهر، که‌ سهم‌ عمده‌ای‌ در قیام‌ عُمَربن‌ حَفْصون‌ * (متوفی‌ 305) در مقابل‌ امیران‌ اموی‌ قرطبه‌ داشته‌، یاد کرده‌ است‌. ویرانه‌های‌ قلعه‌ای‌ از دورة‌ حکومت‌ مسلمانان‌ در این‌ سرزمین‌، هنوز در این‌ شهر برجاست‌.منابع‌: ابن‌حیّان‌، المقتبس‌ ، نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ بودلیان‌، جاهای‌ متعدد؛ محمدبن‌محمد ادریسی‌، المغرب‌ ، چاپ‌ دزی‌ و دخویه‌، لیدن‌ 1866، ص‌205؛R. Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne , 2 nd ed. by Lإvi-Proven  al, 1932, II, 62 ff.; idem, Recherches sur l'histoire et la littإrature de l'Espagne pendent le moyen-ہge, 3rd ed., Paris and Leiden 1881; E. Lإvi- Proven  al  , Histoire de L'Espagne musulmane, new ed. Leiden- Paris 1950-1953, I, 338-372-376.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده