بلال بن جریر محمدی

معرف

ابوالنَدا، وزیر و والی‌ زُرَیعی‌ عدن‌ ( رجوع کنید به زریعیان‌ * )
متن
بِلال‌بن‌ جَریر محمدی‌، ابوالنَدا، وزیر و والی‌ زُرَیعی‌ عدن‌ ( رجوع کنید به زریعیان‌ * ). امیرزُرَیعی‌، سباءبن‌ ابی‌السعود، در 531ـ532، زمانی‌ که‌ با علی‌بن‌ ابی‌الغَرات‌ مسعودی‌ پسرعمّ وشریک‌ خود در حکومت‌ عدن‌ به‌ نبرد برخاسته‌ بود، بلال‌را به‌ حکومت‌ شهر عدن‌ منصوب‌ کرد. در 533 چون‌ سباء در گذشت‌، فرزند و جانشینش‌ اُعَزّ که‌ سخت‌ به‌ بلال‌ حسد می‌ورزید در صدد قتل‌ او بر آمد، اما خود در 534 پیش‌ ازآنکه‌ به‌ مقصود نایل‌ آید وفات‌ یافت‌. بلال‌، پس‌ از مرگ‌ناگهانی‌ اعَزّ، محمد، پسر کوچکتر سباء، را که‌ به‌ منظورگریز از کین‌ برادر به‌ تَعِزّ رفته‌ و مخفی‌ شده‌ بود باز آوردو با وجود دیگر پسران‌ جوان‌ اُعزّ بر تخت‌ نشاند و دخترخود را به‌ عقد او در آورد. به‌ پاداش‌ این‌ وفاداری‌، بلال‌به‌ وزارت‌ عدن‌ که‌ از آن‌ پس‌ حکومت‌ واحدی‌ یافت‌ منصوب‌ شد و تا زمان‌ وفاتش‌ در 546 ] یا [ 547 در آن‌ مقام‌ باقی‌بود. پس‌ از جلوس‌ محمدبن‌ سباء بر تختِ سلطنت‌، حافظ‌، خلیفة‌ فاطمی‌، لقب‌ «الشیخ‌ السعید الموفق‌ السدید» را به‌ بلال‌ اعطا کرد. گفته‌اند که‌ بلال‌ در مقام‌ وزارت‌ ثروت‌ هنگفتی‌ فراهم‌ آورد که‌ پس‌ از مرگش‌ همه‌ به‌ خزانة‌ سلطان‌ بازگردانده‌ شد. دو تن‌ از پسران‌ بلال‌ جانشین‌ پدر شدند و تا انقراض‌ این‌ خاندان‌، یعنی‌ زمان‌ فتح‌ عربستان‌ جنوبی‌ به‌دست‌ ایوبیان‌ (569)، در مقام‌ وزارت‌ باقی‌ بودند.منابع‌ : ابن‌مجاور، تاریخ‌المستبصر، او صفة‌ بلادالیمن‌ و مکة‌ و بعض‌الحجاز ، چاپ‌ لوفگرن‌، لیدن‌ 1951ـ1954، ص‌123ـ126؛ عبدالله‌ طیب‌بن‌ عبدالله‌ ابومخرمة‌، تاریخ‌ ثغرعدن‌ ، چاپ‌ لوفگرن‌، لیدن‌ 1936، ج‌2، ص‌32 و جاهای‌ متعدد؛ جندی‌، السلوک‌ ، نسخة‌ خطی‌ پاریس‌، بخش‌ عربی‌، ش‌2127، Add. 767، گ‌ 185پ‌ـ186ر؛ خزرجی‌، طراز ، نسخة‌خطی‌ موزة‌ بریتانیا، بخش‌ شرق‌شناسی‌، ش‌2425، گ‌ 214ر؛ همو، الکفایة‌ ، نسخة‌ خطی‌ موزة‌ بریتانیا، بخش‌ شرق‌شناسی‌، ش‌6941، گ‌56ر ـ 58پ‌؛H.C. Kay, Yaman, its early mediaeval history , London 1892, index.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده