بغشور

معرف

شهری‌تاریخی‌در خراسان‌قدیم‌
متن
بَغشور ، شهری‌تاریخی‌در خراسان‌قدیم‌. در شمال‌هرات‌بین‌بادغیس‌و مرورود واقع‌بوده‌و ظاهراً محل‌آن‌مطابق‌باقلعة‌مور کنونی‌است‌(لسترنج‌، ص‌439). در قرن‌چهارم‌،در منطقه‌ای‌بیابانی‌و زراعت‌آن‌به‌صورت‌دیم‌و آب‌ آن‌ازچاه‌بوده‌است‌(اصطخری‌، ص‌266؛ حدود العالم‌، ص‌93به‌نوشتة‌ابن‌حوقل‌(ص‌441)، بغشور در گنج‌روستا (کنج‌رستاق‌) نزدیک‌آبادی‌کَیْف‌بود و باغ‌و کشتزار و تاکستان‌ داشت‌. فاصلة‌آن‌تا کیف‌، راه‌یکروزه‌بوده‌است‌(اصطخری‌، ص‌285). به‌نوشتة‌مقدسی‌(ص‌308)، بغشور به‌بزرگی‌بوشنج‌(پوشنگ‌) بود. به‌نوشتة‌یاقوت‌(ج‌1، ص‌694ـ695)، در616 حتی‌یک‌درخت‌هم‌در بغشور دیده‌نمی‌شدو آثار خرابی‌در آن‌آشکار بود. ظاهراً این‌شهر پیش‌ازحملة‌مغول‌رو به‌ویرانی‌نهاده‌بود. دانشمندان‌بسیاری‌به‌این‌شهر منسوب‌اند، از جمله‌: علی‌بن‌عبدالعزیز بغوی‌محدث‌، و حسین‌بن‌مسعود بغوی‌محدث‌و مفسر و فقیه‌شافعی‌.منابع‌: ابن‌حوقل‌، کتاب‌صورة‌الارض‌، چاپ‌دخویه‌، لیدن‌؛ ابراهیم‌بن‌محمد اصطخری‌، کتاب‌مسالک‌الممالک‌، چاپ‌دخویه‌، لیدن‌1967؛ حدودالعالم‌من‌المشرق‌الی‌المغرب‌، چاپ‌منوچهر ستوده‌، تهران‌1340ش‌؛ گی‌لسترنج‌، جغرافیای‌تاریخی‌سرزمینهای‌خلافت‌شرقی‌، ترجمة‌محمود عرفان‌، تهران‌ش‌؛ محمدبن‌احمد مقدسی‌، احسن‌التقاسیم‌فی‌معرفة‌الاقالیم‌، چاپ‌دخویه‌، لیدن‌؛ یاقوت‌حموی‌، معجم‌البلدان‌، چاپ‌فردیناند ووستنفلد، لایپزیگ‌1866ـ1873، چاپ‌افست‌تهران‌.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 3
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده