برادوست دهستان

معرف

بخش‌ صومای‌ برادوست‌، در مغرب‌ شهرستان‌ ارومیه‌، در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌
متن
بَرادوست‌ ، دهستان‌، بخش‌ صومای‌ برادوست‌، در مغرب‌ شهرستان‌ ارومیه‌، در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌.از مغرب‌ به‌ مرز ایران‌ و ترکیه‌ محدود می‌شود. این‌ منطقه‌، کوهستانی‌ و سردسیر است‌، و زراعت‌ و دامداری‌ دارد. آبادیهای‌ آن‌ در دشت‌ و درّه‌ و تپه‌ قرار گرفته‌، و کوه‌ قندیل‌ در مغرب‌ آن‌ واقع‌ است‌. رود برادوست‌، در درّة‌ باژِر جریان‌ دارد و پس‌ از ریختن‌ به‌ رود اَرَزین‌، نازلوچای‌ خوانده‌ می‌شود. در گذشته‌ طوایف‌ ایل‌ شکاک‌ * در این‌ منطقه‌ زندگی‌ می‌کردند و جمعیت‌ آن‌ به‌ دو هزار خانوار می‌رسید (مشیرالدوله‌ تبریزی‌، ص‌ 160ـ161). پیش‌ از استقلال‌ عراق‌، برادوست‌ دیگری‌ به‌ عنوان‌ محال‌ در خاک‌ عثمانی‌ قرار داشت‌ (همان‌، ص‌ 163(.منابع‌ : ایران‌. وزارت‌ کشور. معاونت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌. دفتر تقسیمات‌ کشوری‌، سازمان‌ تقسیمات‌ کشوری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌ 1374 ش‌؛ حسینعلی‌ رزم‌ آرا، فرهنگ‌ جغرافیائی‌ ایران‌ (آبادیها) ، ج‌ 4، استان‌ سوم‌ و چهارم‌ (آذربایجان‌) ، تهران‌ 1355 ش‌، ص‌ 84؛ علی‌ رزم‌ آرا، جغرافیای‌ نظامی‌ ایران‌: آذربایجان‌ باختری‌ ، تهران‌ 1320 ش‌، ص‌ 10؛ جعفربن‌ محمد تقی‌ مشیرالدوله‌ تبریزی‌، رسالة‌ تحقیقات‌ سرحدّیه‌ ، چاپ‌ محمد مشیری‌، تهران‌ 1348 ش‌.
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده