بایبوردلو (نیز بایبورتلو)

معرف

طایفه‌ای‌ ترک‌ زبان‌ در شمال‌ غربی‌ ایران‌ که‌ تنها اطلاع‌ بازمانده‌ از آنها ظاهراً نام‌ چند شخصیت‌ تاریخی‌ است‌
متن
بایْبوردلو (نیز بایبورتلو)، طایفه‌ای‌ ترک‌ زبان‌ در شمال‌ غربی‌ ایران‌ که‌ تنها اطلاع‌ بازمانده‌ از آنها ظاهراً نام‌ چند شخصیت‌ تاریخی‌ است‌. از نام‌ طایفه‌ چنین‌ برمی‌آید که‌ اصل‌ آنها از بایبورد یا بایبورت‌، حدود 100 کیلومتری‌ شمال‌ غربی‌ ارزروم‌ در آناطولی‌ شرقی‌ بوده‌ است‌. بایبوردلو از طوایفی‌ بود که‌ از حامیان‌ اصلی‌ نخستین‌ شاهان‌ صفوی‌ به‌ شمار می‌رفتند (اُروج‌بیگ‌، ص‌ 45ـ46). قَراجه‌ الیاس‌ بایبورتلو، از رهبران‌ این‌ طایفه‌، یکی‌ از سرداران‌ جنگی‌ شاه‌ اسماعیل‌ اول‌ صفوی‌ (حک . 905ـ930) درمیدان‌ نبرد شَرُور (ابتدای‌ 907) نزدیک‌ نخجوان‌ بود. شاه‌ اسماعیل‌ در این‌ جنگ‌ الوند میرزا آق‌قوینلو حاکم‌ آذربایجان‌ را بسختی‌ شکست‌ داد (موزة‌ بریتانیا، بخش‌ نسخ‌ خطی‌ شرقی‌، نسخة‌ شمارة‌ 3248، 69 پ‌، به‌ نقل‌ از غلام‌ سرور، ص‌ 38). این‌ طایفه‌ همچنین‌ در دورة‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ (حک : 996ـ 1038) دو شخصیت‌ نامدار داشت‌: شاهوردی‌بیگ‌ بایبوردلو، که‌ از محارم‌ شاه‌ و «یساولِ صحبت‌» او بود (اسکندرمنشی‌، ج‌ 2، ص‌ 853 و 871؛ و مرادخان‌ سلطان‌ بایبوردلو که‌ امیر و حاکم‌ ارسبار بود (همان‌، ج‌ 3، ص‌ 1086).منابع‌ : اسکندر منشی‌، تاریخ‌ عالم‌آرای‌ عباسی‌ ، تهران‌ 1350 ش‌،Oruc Bey, Don Juan of Persia , ed., and tr., G. Le Strange, London 1926; G.Sarwar La ¦ hawr ¦ â , History of Shah Ismail Safawi , Aligarh 1939.
نظر شما
مولفان
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده