بانک ملی ایران مجله

معرف

نخستین‌ نشریه‌ اقتصادی‌ ایران‌ که‌ اداره‌ آمار و بررسیهای‌ اقتصادی‌ بانک‌ ملّی‌ ایران‌ زمینه‌ انتشار آن‌ را فراهم‌ آورد (بانک‌ ملی‌ ایران‌، 1338 ش‌، ص‌ 129)
متن
بانک‌ ملی‌ ایران‌، مجله‌، نخستین‌ نشریه‌ اقتصادی‌ ایران‌ که‌ اداره‌ آمار و بررسیهای‌ اقتصادی‌ بانک‌ ملّی‌ ایران‌ زمینه‌ انتشار آن‌ را فراهم‌ آورد (بانک‌ ملی‌ ایران‌، 1338 ش‌، ص‌ 129). در اولین‌ شمارة‌ این‌ نشریه‌ (بهمن‌ 1312)، ادعا شده‌ است‌ که‌ در این‌ مجله‌ از کلیة‌ مباحث‌ اقتصادی‌ و مالی‌ و امور راجع‌ به‌ تجارت‌ و صناعت‌ و فلاحت‌ ایران‌ و مسائل‌ بانکی‌ و اسعار * و پول‌ کشور و همچنین‌ وقایع‌ مهم‌ اقتصادی‌ عالم‌ بحث‌ می‌شود (ص‌ 1).در مجلة‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ ، علاوه‌ بر مقالات‌ ثابتی‌ چون‌ اخبار و اطلاعات‌ اقتصادی‌ دنیا و اوضاع‌ اقتصادی‌ ایران‌ و بازار اسعار و بازار پول‌ و تصویبنامه‌های‌ جدید مالی‌ و اقتصادی‌، در هر شماره‌ مقالات‌ ویژه‌ای‌ نیز دربارة‌ اوضاع‌ کشاورزی‌ و صنعتی‌ و تجاری‌ کشور و همچنین‌ اوضاع‌ تجاری‌ شهرها و ولایات‌، براساس‌ گزارشهای‌ شعب‌ بانک‌ در آنها، منتشر می‌شد.شاخص‌ قیمتها و هزینة‌ زندگی‌ در ایران‌، که‌ برای‌ مطالعات‌ اقتصادی‌ و تطبیقی‌ اقتصاددانان‌ حائز اهمیت‌ است‌، از بدو انتشار، در این‌ مجله‌ درج‌ شده‌ است‌. این‌ مجله‌ مستقیماً به‌ مباحث‌ روز ایران‌ نمی‌پرداخت‌، ولی‌ چون‌ معتبرترین‌ نشریة‌ آماری‌ و اقتصادی‌ کشور بود، تحولات‌ اقتصادی‌ کشور را منعکس‌ می‌کرد.به‌ موجب‌ قانون‌ 7 خرداد 1339، بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ تأسیس‌ شد و بخشی‌ از عملیات‌ بانکی‌، از جمله‌ اداره‌ بررسیهای‌ اقتصادی‌، از بانک‌ ملی‌ ایران‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ انتقال‌ یافت‌ و مجلة‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ (ش‌ 1، مهر 1340) بتدریج‌ از لحاظ‌ بررسیهای‌ اقتصادی‌ و آماری‌ جایگزین‌ مجله‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ شد.مجلة‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ در ادوار گوناگون‌ به‌ صورت‌ ماهنامه‌ و دو ماهه‌نامه‌ و فصلنامه‌ انتشار یافت‌ و آخرین‌ شماره‌ای‌ که‌ از آن‌ دیده‌ شده‌، و احتمالاً آخرین‌ شماره‌ آن‌ است‌، شمارة‌ مسلسل‌ 288، سال‌ چهلم‌، مورّخ‌ سه‌ ماهه‌ دوم‌ 1351 ش‌ است‌.منابع‌ : بانک‌ ملی‌ ایران‌، تاریخچه‌ سی‌ ساله‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌: 1307ـ1337 ، تهران‌ 1338 ش‌؛ همو، مجله‌ بانک‌ ملی‌ ایران‌ ، ش‌ 1 (بهمن‌ 1312 ش‌).
نظر شما
مولفان
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده