باکثیر

معرف

از خاندانهای‌ معروف‌ حَضْرَموتِ یمن‌ که‌ به‌ دانشوری‌ و فضل‌ معروف‌اند
متن
باکَثیر ، از خاندانهای‌ معروف‌ حَضْرَموتِ یمن‌ که‌ به‌ دانشوری‌ و فضل‌ معروف‌اند. اعضای‌ این‌ خاندان‌ نخست‌ در شهر تَریم‌ سکونت‌ داشتند، سپس‌ بیشتر آنان‌ به‌ سیوون‌ رفتند. از متقدمترین‌ آنان‌ یکی‌ عبداللّه‌بن‌احمدبن‌محمدبن‌عمر باکثیر از علمای‌ سدة‌ نهم‌ است‌ (سخاوی‌، ص‌ 115؛ مرتضی‌ زبیدی‌، ذیل‌ «کَثَر») و دیگری‌ عبدالمعطی‌بن‌حسن‌بن‌عبداللّه‌ باکثیر، متولد 905، که‌ در 989 در احمدآباد هند درگذشت‌ (مرتضی‌ زبیدی‌، همانجا)، از جملة‌ مشاهیر این‌ خاندان‌اند: علی‌بن‌عبدالرحیم‌ باکثیر که‌ در اوایل‌ سدة‌ دوازدهم‌ بر مسند قضای‌ تریم‌ نشست‌؛ علی‌بن‌احمد باکثیر، داستان‌نویس‌ شاعر، که‌ در 1328 در سورابایا (اندونزی‌) زاده‌ شد و از آنجا به‌ موطن‌ خانوادة‌ خود و سپس‌ در حدود 1352 به‌ مصر رفت‌ و به‌ تحصیل‌ و سپس‌ به‌ تدریس‌ روی‌ آورد و آنگاه‌ همّ خود را وقف‌ نویسندگی‌ کرد و سرانجام‌ در 1389 درگذشت‌ (زرکلی‌، ج‌ 4، ص‌ 262).محمدبن‌محمد باکثیر کتابی‌ دربارة‌ اعلام‌ خاندان‌ خود با عنوان‌ البنان‌المشیرالی‌فضلاء باکثیر نوشته‌ است‌.منابع‌ : خیرالدین‌ زرکلی‌، الاعلام‌ ، بیروت‌ 1989؛ محمدبن‌عبدالرحمن‌ سخاوی‌، الضوءاللامع‌ ؛محمدبن‌محمدمرتضی‌زبیدی‌، تاج‌العروس‌ ،چاپ‌ عبدالستار احمد فراج‌... ] و دیگران‌ [ ، کویت‌ 1385ـ1406/1965ـ1986.
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 2
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده