بازرگانی اتاق

معرف

اتاق‌ بازرگانی‌، صنعت‌ و تبادل‌ کالایی‌ اسلامی‌، یکی‌ از 25 ارگان‌ تخصصی‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ * ( OIC ) که‌ در 1357 ش‌/1978، به‌ (قصد ایجاد سازمانی‌ دایمی‌ برای‌ تشویق‌ بازرگانی‌ و همکاریهای‌ صنعتی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌) رسماً شروع‌ به‌ کار کرد
متن
بازرگانی‌، اتاق‌،اتاق‌ بازرگانی‌، صنعت‌ و تبادل‌ کالایی‌ اسلامی‌، یکی‌ از 25 ارگان‌ تخصصی‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ * ( OIC ) که‌ در 1357 ش‌/1978، به‌ (قصد ایجاد سازمانی‌ دایمی‌ برای‌ تشویق‌ بازرگانی‌ و همکاریهای‌ صنعتی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌) رسماً شروع‌ به‌ کار کرد.هدف‌ از ایجاد اتاق‌ بازرگانی‌، کمک‌ به‌ توسعة‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، از طریق‌ این‌ فعالیتها بوده‌ است‌: 1) توسعة‌ همکاریهای‌ بازرگانی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، صنایع‌ دستی‌، بانکداری‌، بیمه‌ و بیمة‌ مجدد، سرمایه‌ گذاری‌ مشترک‌ و حمل‌ و نقل‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ با دیگر سازمانهای‌ بازرگانی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌ بین‌المللی‌؛ 2) پیشنهاد سیاستهای‌ اقتصادی‌ مفید به‌ اعضای‌ خود، مانند طرحهای‌ تجاری‌ ترجیحی‌ یا اتخاذ تصمیمهای‌ جمعی‌ در جهت‌ منافع‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ اسلامی‌؛ 3) تشویق‌ مبادلات‌ فنی‌ و علمی‌، برگزاری‌ نمایشگاههای‌ بازرگانی‌ و دیگر فعالیتهای‌ مشابه‌ برای‌ توسعة‌ تجارت‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌؛ 4) داوری‌.طبق‌ اساسنامه‌، کلیة‌ اعضای‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ عضو اتاق‌ بازرگانی‌اند که‌ ارکان‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از: مجمع‌ عمومی‌، کمیتة‌ اجرایی‌ و دبیرخانه‌. برای‌ همکاریهای‌ مؤثر بین‌ اعضا، اتاق‌ بازرگانی‌ به‌ شش‌ بخش‌ تقسیم‌ شده‌ است‌: آفریقا، ناحیة‌ یک‌؛ آفریقا، ناحیة‌ دو؛ خاورمیانه‌؛ خلیج‌فارس‌؛ غرب‌ آسیا؛ جنوب‌ شرقی‌ آسیا. کمیتة‌ اجرایی‌ از یک‌ رییس‌، شش‌ نایب‌ رییس‌ و دوازده‌ عضو تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ عبارت‌اند از: اردن‌، الجزایر، امارات‌ متحدة‌ عربی‌، اندونزی‌، ایران‌، بنگلادش‌، پاکستان‌، ترکیه‌، تونس‌، سنگال‌، سوریه‌، عراق‌، عربستان‌ سعودی‌، کامرون‌، کویت‌، مالی‌، مصر، نیجر؛ به‌ علاوة‌ نمایندگان‌ دبیرخانة‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ و اتاقهای‌ کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ اعضای‌ بدون‌ رأیِ کمیتة‌ اجرایی‌. تصدّی‌ رییس‌، نواب‌ رییس‌ و اعضای‌ کمیتة‌ اجرایی‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ و قابل‌ تمدید است‌. ادارة‌ دبیرخانة‌ اتاق‌ اسلامی‌ به‌ عهدة‌ دبیرکل‌ است‌ که‌ انتصاب‌ او، بر مبنای‌ توصیه‌های‌ کمیتة‌ اجرایی‌، توسط‌ مجمع‌ عمومی‌، به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ و قابل‌ تمدید، است‌.هزینة‌ اتاق‌ بازرگانی‌ از راه‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ و نیز حقّ عضویّت‌ سالانة‌ اعضا تأمین‌ می‌شود که‌ میزان‌ آن‌، براساس‌ جمعیّت‌ و درآمد ملّی‌ هر کشور است‌.فعالیتهای‌ اتاق‌ بازرگانی‌ اسلامی‌ براساس‌ برنامه‌های‌ سالانه‌ای‌ است‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ تصویب‌ می‌کند. این‌ اتاق‌ از طریق‌ برنامة‌ همکاری‌ در سرمایه‌گذاری‌، سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ ( OIC )، به‌ اعضای‌ خود اطلاعات‌ مشاوره‌ای‌ می‌دهد که‌ نه‌ تنها موجب‌ تشویق‌ ملاقاتهای‌ بازرگانی‌، سرمایه‌گذاری‌ و همکاریهای‌ صنعتی‌ و اقتصادی‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ است‌، بلکه‌ در یاری‌ دادن‌ کشورهای‌ صنعتی‌ توسعه‌یافتة‌ اسلامی‌ به‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ نیز ایفای‌ نقش‌ می‌کند. نشست‌ تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ توسط‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و سازمان‌ توسعة‌ صنعتی‌ ملل‌ متحد (یونیدو) در 1987 در ترکیه‌، نمونه‌ای‌ از این‌ همکاری‌ است‌ که‌ طرحهای‌ هشت‌ کشور کمتر توسعه‌ یافتة‌ اسلامی‌ را بررسی‌ و بر اجرای‌ تعدادی‌ از آنها توافق‌ کرد.در زمینة‌ گسترش‌ بازرگانی‌، اتاق‌ بازرگانی‌ اسلامی‌ یک‌ خبرنامه‌ (هر دو ماه‌ یک‌ بار) راجع‌ به‌ فرصتهای‌ صادراتی‌ و وارداتی‌ کشورهای‌ اسلامی‌، یک‌ فصلنامه‌ راجع‌ به‌ فرصتهای‌ صادراتی‌، وارداتی‌، نمایشگاهها واطلاعاتی‌ دربارة‌ کشورهای‌ عضو منتشر می‌کند. همچنین‌ اطلاعات‌ صادرات‌، واردات‌، قوانین‌ مالی‌ و اقتصادی‌ کشورهای‌ عضو را گردآوری‌ می‌کند، و علاوه‌ بر آن‌، نقش‌ عمده‌ای‌ در ایجاد مناسبات‌ بین‌ تولیدکنندگان‌ کشورهای‌اسلامی‌ و برقراری‌ ملاقات‌ بین‌ هیئتهای‌ بازرگانی‌ دارد.اتاق‌ بازرگانی‌ اسلامی‌، گذشته‌ از تقویت‌ پیوند سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ آن‌، برای‌ ایفای‌ نقش‌ در مجامع‌ بین‌المللی‌ نیز تلاش‌ می‌کند. این‌ اتاق‌ هم‌اکنون‌ در شورای‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ سازمان‌ ملل‌ (ECOSOC) ، سمت‌ ناظر دارد و از 1984، به‌ مناسبت‌ برنامة‌ کمکهای‌ فنی‌، به‌ یونیدو متصل‌ است‌؛ و نیز در نشستهای‌ کمیتة‌ دایمی‌ همکاریهای‌ اقتصادی‌ و بازرگانی‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌، اتحادیة‌ اسلامی‌ کشتی‌داران‌، بانک‌ توسعة‌ اسلامی‌، و کنفرانسهای‌ وزرای‌ خارجة‌ کشورهای‌ اسلامی‌ شرکت‌ می‌کند.مجمع‌ عمومی‌ اتاق‌ بازرگانی‌، از فوریة‌ 1980 تا نوامبر 1992 ده‌ نشست‌ و کمیتة‌ اجرایی‌ آن‌ از دسامبر 1978 تا نوامبر 1992 بیست‌ نشست‌ داشته‌ است‌.
نظر شما
مولفان
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده