بازرگان (۲) (یا بزرگان )

معرف

صورت‌ ترکی‌ کلمة‌ فارسی‌ «بازَرگان‌»
متن
بازرگان‌ (2) (یا بَزِرگان‌)، صورت‌ ترکی‌ کلمة‌ فارسی‌ «بازَرگان‌». در ترکی‌ عثمانی‌ این‌ واژه‌ در مورد تجار مسیحی‌ و بویژه‌ تجار یهودی‌ به‌کار می‌رفت‌. بعضی‌ از آنان‌ در دربار یا در نیروهای‌ مسلح‌ عثمانی‌ مناصبی‌ یافته‌ بودند؛ از آن‌ جمله‌اند: «بازرگان‌باشی‌»، یعنی‌ رییس‌ تدارک‌ منسوجات‌ برای‌ خانوادة‌ سلطنتی‌ (رجوع کنید به دُسُن‌، ج‌ 7، ص‌ 22؛ گیب‌ ـ بوئن‌، ج‌ 1، بخش‌ 1، ص‌ 359)، و «اُجاقْ بازرگانی‌»، یعنی‌ پیشکار و ناظر خرج‌ که‌ معمولاً یونانی‌ یا یهودی‌ بود و پرداخت‌ مواجب‌ و تدارک‌ ملزومات‌ ینی‌چری‌ را برعهده‌ داشت‌. این‌ منصبها در بعضی‌ از خانواده‌ها بتدریج‌ موروثی‌ شده‌ بود (رجوع کنید به دسن‌، ج‌ 7، ص‌ 318؛ اوزون‌ چارشیلی‌، ج‌ 1، ص‌ 407 به‌ بعد).منابع‌:D' Ohsson, Tableau general, Paris 1824; H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957; I.H. Uzun carsili, Kapukulu Ocaklari, Ankara 1943.
نظر شما
مولفان
گروه
تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
جلد 1
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده