سلمان فارسی

معرف

صحابى بزرگ و نامدار پيامبر اسلام صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم، نخستين مسلمان ايرانى و از اصحاب خاص امام‌على عليه‌السلام
متن

سلمان فارسى، صحابى بزرگ و نامدار پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم، نخستين مسلمان ايرانى و از اصحاب خاص امام على عليه السلام. بخش عمدۀ دانسته هاى ما دربارۀ سلمان، روايتى است كه ابن اسحاق (متوفى ۱۵۱) نقل كرده و ابن سعد (ج ۴، ص۷۵ـ۸۰)، طَبَرانى (ج ۶، ص۲۲۲ـ۲۲۶)، ابوالشيخ (ج۱، ص۲۰۹ـ۲۱۷)، خطيب بغدادى (ج۱، ص۵۱۰ـ۵۱۶) و ابن عساكر (ج ۲۱، ص۳۸۴ـ۳۸۸) ضمن نقل اسناد تحريرهاى مختلف روايت ابن اسحاق، متن آن تحريرها را در كتابهاى خود آورده و گاه همانند خطيب بغدادى (ج۱، ص۵۱۰) فقط اسناد مختلف را ذكر و يكى از تحريرها را كه جز در جزئيات اختلاف اساسى با يكديگر ندارند، نقل كرده اند (براى راويان تحريرهاى ديگر و اختلاف تحريرهاى آنها با يكديگر  ماسينيون[۱] ، ص۱۳ـ۱۶). در اصلِ عبدالملك بن حكيم خَثعَمى (ص۹۸ـ۹۹) نيز روايتى مشابه با تحرير ابن اسحاق درج شده است. ابن بابويه هم در كمال الدين و تمام النعمة (ج۱، ص۱۶۱ـ۱۶۵) متن كتاب «حديثُ بَدْءِ اسلامِ سلمان» از على بن مهزيار* اهوازى (← طوسى، ۱۴۲۰، ص۲۶۶) را نقل كرده است. ابونُعَيْم اصفهانى روايتى همانند نقلهاى پيشين را با تفاوتهايى در اسناد و برخى جزئيات نقل كرده است (← ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۹۰ـ۱۹۵). برخى گزارشهاى ديگر منابع ( طبرانى، ج ۶، ص۲۲۸ـ۲۳۳، ۲۴۱ـ۲۴۵؛ ابن عساكر، ج۲۱، ص۳۸۳ـ۳۸۴، ۳۹۰ـ۳۹۴، ۳۹۶ـ۴۰۲) هرچند در جزئيات با گزارش ابن اسحاق يا گزارشهاى همانند او تفاوت دارند (← ابن عساكر، ج ۲۱، ص۳۸۰ـ۳۸۳)، از حيث مضمون كلى داستان زندگى سلمان، چيزى جز تكرار همين گزارشهاى اصلى نيستند (نيز  صنعانى، ج ۸، ص۴۱۸ـ۴۲۰؛ ذهبى، ج۱، ص۵۰۶ـ۵۱۱، ۵۱۳ـ۵۲۲) و چنان كه ذهبى (ج۱، ص۵۲۱، ۵۳۴، ۵۳۷) اشاره كرده، صحت برخى از آنها محلّ ترديد است.

نام اصلى سلمان را مابه ( طبرى، ج ۳، ص۱۷۱؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، ج۱، ص۴۸)، ماهويه (ابونعيم اصفهانى، همانجا)، روزبه (ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۶۲ـ ۱۶۳، ۱۶۵) و فيروزان (بلعمى، ج۱، ص۳۱۳) نوشته اند و از پدر وى با نام بوذخشان ( طبرى، همانجا؛ ابن عساكر، ج ۲۱، ص۳۷۸، با تصحيف به يوذخشان)، بدخشان (ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ ۱۹۳۴، همانجا)، خشبوذان (ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۶۵) ياد كرده اند كه دست كم برخى از اين نامها، به ويژه نام پدر او، شكل معرّب يا تصحيف شده اى از يك اسم فارسى اند. در برخى منابع نيز سلسله نسبى براى سلمان ذكر شده است كه او را با برخى از شخصيتهاى ايران باستان پيوند مى دهد (← ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، همانجا؛ حمدالله مستوفى، ص۲۲۹). پس از اسلام آوردن، پيامبر اكرم او را سلمان ناميد (ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، همانجا) و كنيه ابوعبدالله بر او نهاده شد (← ابن سعد، ج ۴، ص۷۵، ج ۶، ص۱۶، ج ۷، ص۳۱۸). ابونعيم اصفهانى (۱۳۸۷، ج۱، ص۱۸۵) از سلمان با نام و نسب سلمان بن اسلام ياد كرده است (نيز  صنعانى، ج۱۱، ص۴۳۸، كه سلمان خود را «سلمان بن اسلام» معرفى مى كند). كشّى (ص۱۴) نيز بنابر روايتى از سلمان نقل كرده كه او در پاسخ به پرسش از اصل و نسبش، خود را سلمان بن عبدالله معرفى كرده است (نيز  همان، ص۱۲، ۱۸؛ طوسى، ۱۴۱۴، ص۱۳۳، كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه سلمان را با نسبت محمدى ياد كنيد نه با نسبت فارسى).

در تاريخ و محل تولد سلمان اختلاف هست. با توجه به شواهد و قراين، تاريخ تولد او بايد ميان سالهاى ۵۳۱ تا  ۵۷۰ ميلادى باشد ( هاجرانى، ص۶۹ـ۷۶). سلمان را اهل جىِ اصفهان ( ابن هشام، ج۱، ص۲۲۸؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۵، ج ۷، ص۳۱۸؛ احمدبن حنبل، ج ۵، ص۴۴۱؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۹۰، ۱۹۵)، رامهرمز (صنعانى، ج ۸، ص۴۱۸؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۵، ج ۷، ص۳۱۸؛ طبرى، همانجا؛ بلعمى، همانجا، كه از آن با نام رام اورمزد ياد مى كند)، كورسابور/ شهرشاپور (بيشاپور/ بهشاپور؛ طبرى، همانجا) در استان فارس كنونى، و شيراز (ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۶۲) معرفى كرده اند. از اين ميان، انتساب او به جى اعتبار بيشترى دارد (← طبرانى، ج ۶، ص۲۳۱؛ شوشترى، ج ۵، ص۲۰۵ـ ۲۰۶)، به ويژه آنكه سلمان پس از فتح اصفهان به دست مسلمانان به آنجا رفت و مدتى در آنجا اقامت گزيد ( طبرانى، ج ۶، ص۲۲۰؛ ابوالشيخ، ج۱، ص۲۲۹؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، ج ۲، ص۳۶۵، كه سخنانى از سلمان كه بنابر سند روايت در اصفهان بيان داشته است، نقل مى كنند) و مسجدى نيز در جى بنا كرد كه تا قرون ششم و هفتم برجاى بود (← ياقوت حَمَوى، ذيل «جَيّان»). اكنون نيز در منطقه جى اصفهان بقاياى مسجدى كهن باقى است، اما اطلاع دقيقى از تاريخ بناى آن و نقش سلمان در ساخته شدن آن در دست نيست (براى شرحى از وضع فعلى مسجد جى اصفهان ← ميرفتاح، ص۱۹۵ـ ۲۴۰).

زندگانى سلمان را مى توان در دو دورۀ پيش از اسلام و پس از اسلام بررسى كرد. بنابر نقل منابعى كه به شرح حال سلمان پيش از اسلام پرداخته اند، پدر سلمان از دهقانان (اشراف زمين دار) و بزرگ زادگان ايرانى بود ( ابن عساكر، ج ۲۱، ص۳۹۰؛ ذهبى، ج۱، ص۵۱۳، كه در خبرى پدر او را از نظاميان ساسانى ياد كرده اند). سلمان به تبعيت از محيط خانوادگى و گرايش دينى پدر در آيين زردشتى كوشا بود، چنان كه بر افروخته نگاه داشتن آتش آتشكده مواظبت داشت (خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۱۱). در جوانى به سبب آشنايى با مسيحيانى كه پيرامون او بودند به مسيحيت گرايش يافت (← صنعانى، ج ۸، ص۴۱۸ـ۴۱۹)، به همين جهت با مخالفت سرسختانه پدر روبه رو شد و مدتى را در خانه پدرى به حبس گذراند (خطيب بغدادى، همانجا)، اما سرانجام به قصد آشنايى عميق تر با آيين مسيحى به شام سفر كرد و از آنجا به عراق و روم شرقى (بيزانس) رفت و با اسقفان و راهبان مسيحى متعددى مصاحبت كرد (ابن هشام، ج۱، ص۲۲۸ـ۲۳۱؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۵ـ۷۷؛ ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۳؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۹۰ـ۱۹۱، ۱۹۳ـ۱۹۴). بنابر گزارشها، واپسين اسقفى كه سلمان مصاحب وى بود به هنگام مرگ نام و نشان پيامبر اسلام را براى سلمان ذكر كرد و با يادآورى نشانه هاى پيامبر، او را به جستجوى پيامبر جديد تشويق كرد ( ابن هشام، ج۱، ص۲۳۱ـ۲۳۲؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۷ـ۷۸؛ احمدبن حنبل، ج ۵، ص۴۴۲ـ۴۴۳؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۹۱، ۱۹۴). برخى ديگر از گزارشها آگاهى سلمان را از دين اسلام و پيامبر اكرم حتى به سالها قبل از آن و به هنگام اقامت او در ايران بازمى گردانند. براساس اين گزارشها، سلمان در صومعه مسيحيان نزديك محل سكونتش در ايران نام پيامبر اسلام را به عنوان پيامبر پس از حضرت عيسى عليه السلام مى شنود و از همان هنگام در آرزوى يافتن پيامبر و درك حضور او بوده است ( ابوالشيخ، ج۱، ص۲۱۹؛ ابن بابويه، همانجا؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، ج۱، ص۵۱؛ ابن عساكر، ج ۲۱، ص۳۸۰، ۳۸۳؛ نيز  زرين كوب، ص۲۰، كه حقيقت طلبى سلمان، حيرت و سرگشتگى او را در باب عقايد مَزْدِيَسْنى با احوال برزويه طبيب، مترجم كليله و دمنه از سنسكريت به پهلوى، مقايسه كرده است). درهرحال، سلمان براى ديدار با پيامبر اكرم عازم حجاز شد، اما براثر برخى حوادث به بردگى به مردى يهودى از اهل يثرب (مدينه) فروخته و در نخلستان وى به كار گرفته شد ( ابن هشام، ج۱، ص۲۳۲؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۸؛ احمدبن حنبل، ج ۵، ص۴۴۳). سلمان در اين شهر به ديدار پيامبر نايل آمد و پس از تطبيق ويژگيهاى ايشان با ويژگيهايى كه براى آن حضرت وصف شده بود، اسلام آورد (ابن هشام، ج۱، ص۲۳۳ـ۲۳۴؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۸ـ۸۲؛ احمدبن حنبل، همانجا؛ ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۶۴ـ۱۶۵؛ نيز  صنعانى، ج ۸، ص۴۱۸ـ۴۲۰؛ قس ابونعيم اصفهانى، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۹۱ـ۱۹۲، كه برخلاف ديگر منابع ديدار با پيامبر و اسلام آوردن سلمان را در مكه گزارش كرده است). بنابر نقل منابع، سلمان پيش از جنگ بدر (در سال اول هجرت) اسلام آورد، اما چون تا پيش از جنگ خندق (در سال پنجم هجرت) بَرده بود در جنگهاى بدر و احد حضور نداشت ( ابن سعد، ج ۴، ص۸۰، ج ۷، ص۳۱۸؛ احمدبن حنبل، ج ۵، ص۴۴۴؛ طبرى، ج ۲، ص۵۶۶؛ قس خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۱۸، كه اسلام آوردن و آزادى سلمان را زمانى پيش از جنگ خندق و بعد از جنگ احد دانسته است).

سلمان نخستين فرد ايرانى است كه اسلام آورد (← ابن سعد، ج ۴، ص۸۲، ج ۷، ص۳۱۸؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۳۸۷، ج۱، ص۱۸۵، كه بنابر روايتى از پيامبر از او با عنوان سابق فارس/ الفرس ياد كرده اند؛ قس ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، ج۱، ص۷۶، كه از زنى اصفهانى ياد مى كند كه بنابر ادعا پيش از سلمان مسلمان شده و سلمان را به ديدار با پيامبر اسلام راهنمايى كرده بود). سلمان پس از اسلام آوردن در زمره يكى از نزديك ترين اصحاب پيامبر درآمد و از آن پس در غزوات همراه پيامبر شركت جست (ابن سعد، ج ۴، ص۸۰، ج ۷، ص۳۱۸؛ احمدبن حنبل، همانجا). در جريان پيوند برادرى* (مؤاخات) ميان مهاجرين و انصار در سال اول هجرت، پيامبر ميان سلمان و ابودَرداء* عُوَيمر كه از جهت حكمت و خردورزى با يكديگر مناسبت داشتند (دربارۀ ابودرداء و اين ويژگى وى ابونعيم اصفهانى، ۱۳۸۷، ج۱، ص۲۰۸ـ۲۲۷؛ نيز  صنعانى، ج ۴، ص۲۷۹، كه بنابر روايت او، پيامبر سلمان را داناتر از ابودرداء معرفى مى كند) عقد اُخوّت بست (ابن هشام، ج ۲، ص۱۵۲؛ ابن سعد، ج ۴، ص۸۴؛ طبرانى، ج ۶، ص۲۱۸؛ قس ابن سعد، همانجا، كه بنابر روايتى ديگر عقد اخوّت را ميان سلمان و حُذَيفة بن يمان* گزارش مى كند؛ خطيب بغدادى، همانجا، كه مطابق آن سلمان اندكى پيش از جنگ خندق در سال پنجم اسلام آورد؛ نيز برادرى*). مهم ترين واقعه در زندگانى سلمان پس از اسلام آوردنش كه موجب شهرت خاص وى شده است، واقعه جنگ احزاب (خندق) در سال پنجم است. در اين جنگ، سلمان به پيامبر اكرم پيشنهاد كرد كه به شيوۀ ايرانيان به هنگام نبرد خندقى گرداگرد شهر مدينه حفر كند و بدين گونه مانع تجاوز مشركان به شهر شود. پيشنهاد سلمان پذيرفته شد و حفر خندق به شكست حمله مشركان انجاميد ( ابن سعد، ج ۲، ص۶۶؛ يعقوبى، ج ۲، ص۵۰؛ طبرى، ج ۲، ص۵۶۶؛ خندق*، غزوه).

پس از رحلت پيامبر اكرم، سلمان در كنار سه صحابى ديگر پيامبر (ابوذر غفارى*، مقدادبن عمرو*، عمار ياسر*) در حلقۀ نخستين حاميان خلافت منصوص اميرمؤمنان على عليه السلام جاى گرفت ( يعقوبى، ج ۲، ص۱۲۴؛ سعدبن عبدالله اشعرى، ص۱۵؛ كلينى، ج ۸، ص۲۴۷ـ۲۴۸؛ كشّى، ص۶، ۹، ۱۱؛ طبرانى، ج ۶، ص۲۲۱). اطلاق عنوان نخستين كس از اركان اربعه (شيعه) به او ( طوسى، ۱۴۱۵، ص۶۵؛ شوشترى، ج ۵، ص۱۸۳) از همين روست. نجاشى (ش ۲۹۶) در خبرى منقول از امام صادق آورده است كه ايشان در اشاره به جايگاه ابوحمزه ثُمالى*، مقام او را با مقام والاى سلمان در عصر خود مقايسه كرده است. جمله معروف منتسب به سلمان، «كرديد و نكرديد»، پس از ماجراى سقيفه بنى ساعده* و تعيين خليفه بر زبان وى جارى شده است ( ابن شاذان، ص۴۵۷؛ علم الهدى، ج ۳، ص۲۵۷؛ براى تفاسير متفاوت شيعه و اهل سنّت از اين عبارت  علم الهدى، ج ۳، ص۲۵۷ـ۲۵۸، ۲۶۱ـ۲۶۲؛ ابن ابى الحديد، ج ۶، ص۴۳، ج۱۸، ص۳۹؛ نيز  ماسينيون، ص۱۹ـ۲۱). در مراسم مخفيانۀ دفن حضرت فاطمه سلام الله عليها، سلمان همراه جمعى ديگر، ازجمله ابوذر، از معدود كسانى بودند كه حضور داشتند (يعقوبى، ج ۲، ص۱۱۵؛ نيز  كشّى، ص۷). او بعدها نيز به نقل رواياتى درباره فضائل امام على، همچون لزوم دوستى او و سبقت آن حضرت در اسلام آوردن، اهتمام داشت ( طبرانى، ج ۶، ص۲۳۹، ۲۶۵، ۲۶۹). در كتاب سُليم بن قيس، يكى از كهن ترين متون شيعه (درباره اين اثر سليم بن قيس هلالى*)، نيز به دفاع همه جانبه سلمان از تشيّع بارها اشاره شده است (سليم بن قيس هلالى، ج ۲، ص۵۶۵، ۵۷۷، ۶۰۰ـ۶۰۱، ۷۲۶، ۷۳۲، ۷۴۷، ۸۲۶، ۸۵۳، ۸۵۶، ۸۶۱؛ نيز  كلينى، ج ۸، ص۳۴۳ـ۳۴۴).

سلمان پس از فتح ايران به دست مسلمانان در زمان خليفۀ دوم، عهده دار حكومت مداين* (تيسفون پايتخت ساسانيان) شد (ابن سعد، ج ۷، ص۳۱۹؛ ابن اَعثَم كوفى، ج۱، ص۲۲۰؛ قس يعقوبى، ج ۲، ص۱۵۱، كه به روايتى مبنى بر عزيمت سلمان به مداين در عهد خليفۀ دوم و سه سال پس از فتح آن به دست مسلمانان اشاره مى كند؛ براى حكايتى از وى در زمان حكومتش بر مداين صنعانى، ج ۸، ص۴۱۹). بنابر نقلى، سلمان در سال ۳۲ در جنگ بَلَنجَر* همراه با سپاه اسلام حضور داشت و پس از شكست لشكر مسلمانان از قوم خزر، با جمعى به سوى گيلان و گرگان رفت ( طبرى، ج ۴، ص۳۰۵؛ نيز  صنعانى، ج ۳، ص۴۱۵؛ ابن سعد، ج ۴، ص۹۲ـ۹۳؛ رافعى قزوينى، ج۱، ص۱۱۴؛ براى نقلى از سلمان در واقعۀ بلنجر  مفيد، ج ۲، ص۷۳؛ قس طبرى، ج ۵، ص۳۹۶، كه در آن به جاى «سلمان فارسى»، «سلمان باهلى» آمده است). سلمان در زمان خلافت عثمان در مداين درگذشت (ابن سعد، ج۴، ص۹۳، ج ۶، ص۱۷، ج ۷، ص۳۱۹؛ خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۰۹، ۵۱۸). ابونعيم اصفهانى (۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، ج۱، ص۴۹) وفات او را در سال ۳۳ گزارش كرده است (قس خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۱۸ـ۵۱۹، كه بنابر نقلى، وفات سلمان را در زمان خلافت امام على و در سال ۳۶ ياد مى كند؛ ابن عساكر، ج ۲۱، ص۴۵۸ـ۴۵۹، كه روايات مختلفى از تاريخ وفات وى از زمان خلافت عمر تا سالهاى ۳۶ و ۳۷ در زمان خلافت امام على نقل كرده است). شاذان قمى (ص۸۶ـ۹۲) گزارشى دربارۀ وفات و حالات و سخنان سلمان به نقل از متنى كهن، ظاهراً برجامانده از غُلات، نقل كرده است. در همين نقل، از حضور امام على بر بستر سلمان و تجهيز او سخن رفته است (نيز  مدرسى طباطبائى[۲]، ج۱، ص۶۱). همۀ منابع در كهن سالى سلمان اتفاق نظر دارند، كه از آن ميان سنين ميان ۸۳ تا ۱۳۳ سال دقيق تر به نظر مى رسد (مهاجرانى، ص۷۶). بنابر نقل شعبى، سلمان به هنگام وفات از همسرش مُشكى را كه در جنگ بلنجر ( سطورپيشين) به دست آورده بود طلب مى كند و آن را در اطراف بسترش جاى مى دهد و آن را ارمغان فرشتگان معرفى مى كند (صنعانى، ج ۳، ص۴۱۵؛ ابن سعد، ج ۶، ص۹۲ـ۹۳؛ ابن ابى شَيبه، ج ۳، ص۱۴۳). ابن عبدالبَرّ (ج ۶، ص۶۳۸) به نقل از شَعبى از درگذشت سلمان در خانۀ ابوقُرّه كندى در مداين سخن گفته است. طبرانى (ج۶، ص۲۱۴ـ۲۱۵) روايتى مشابه از شعبى دربارۀ وفات سلمان نقل كرده كه در آن شعبى گزارشى از آخرين دقايق زندگى سلمان را به نقل از همسرش، بُقَيره، آورده است. ماسينيون (ص۲۲) اين روايت را مهم و روايتى خانوادگى دربارۀ سلمان تلقى كرده، زيرا در آن اخبارى از طريق عمرو فرزند ابوقرّه نقل شده است.

مزار سلمان در مداين (واقع در عراق كنونى) در نزديكى ايوان كسرى، اندكى بعد از روستاى حذيفه/ حديثه، هنوز برجاست (همان، ص۳؛ براى بحثى دربارۀ مكان درگذشت سلمان و ديگر مكانهاى ذكرشده به عنوان محل وفات وى ياقوت حموى، همانجا؛ ماسينيون، ص۲۲ـ۲۸). مقبرۀ وى از ديرباز تاكنون زيارتگاه بوده (براى شرحى كهن از مزار او خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۰۸؛ ياقوت حموى، ذيل «مدائن»)، و زيارتنامه هايى نيز در برخى منابع شيعى براى زيارت مزار وى نقل شده است (طوسى، ۱۴۰۱، ج ۶، ص۱۱۸ـ۱۱۹؛ مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۹۹، ص۲۸۷ـ۲۹۱؛ نورى، ص۶۳۵ـ۶۴۱). سلمان فرزندانى داشت و اعقاب وى نيز تا ساليان بعد باقى بوده اند (ابوالشيخ، ج۱، ص۲۲۸؛ ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، ج۱، ص۵۲؛ خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۱۸؛ ابن عساكر، ج ۵، ص۲۲۷، ج ۶، ص۲۵۷، ج ۲۱، ص۴۰۳). در برخى از سلسله اسناد احاديث، فرزندى به نام عبدالله براى سلمان ذكر شده است ( ابونعيم اصفهانى، ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، همانجا؛ نيز  خطيب بغدادى، ج۱، ص۵۱۷؛ ابن عساكر، ج ۲۱، ص۴۰۳) كه با كنيه سلمان (ابوعبدالله) نيز مطابقت دارد. منتجب الدين رازى (ص۵۲ـ۵۳) از عالمى با نام شيخ بدرالدين حسن بن على، با ذكر كامل سلسله نسب او، نام برده است كه نسبش به سلمان فارسى مى رسد (براى افراد ديگرى از نسل سلمان فارسى  نورى، ص۵۷۰ـ۵۷۲).

يكى از ويژگيهاى سلمان كه به وى جايگاه ويژه اى بخشيده، حديث مشهور منقول از پيامبر اكرم «سلمانُ منّا اهلَ البيتِ» دربارۀ اوست ( ابن سعد، ج ۴، ص۸۲ـ۸۳؛ طبرانى، ج ۶، ص۲۱۳). چنان كه از بيشتر نقلهاى اين روايت برمى آيد، پيامبر اكرم اين سخن را در روز حفر خندق و به هنگام بحث ميان مهاجران و انصار دربارۀ اينكه سلمان به كدام يك از دو آن گروه تعلق دارد، بر زبان آورد و بدين گونه سلمان را از اهل بيت خود شمرد ( ابن سعد، ج ۴، ص۸۳، ج ۷، ص۳۱۹؛ طبرى، ج ۲، ص۵۶۸؛ طبرانى، همانجا؛ قس طوسى، ۱۴۱۱، ص۸۱۷، كه از خوانده شدن سلمان با اين عبارت از سوى پيامبر در زمانى ديگر نيز ياد كرده است). خطيب بغدادى (ج۱، ص۵۰۹، ۵۱۷ـ۵۱۸) انتساب سلمان را به بنى هاشم از اين جهت مى داند كه پيامبر او را در آزادشدن از بردگى يارى كرد (نيز  ابن هشام، ج۱، ص۲۳۴ـ۲۳۵؛ ابن سعد، ج ۴، ص۷۹ـ۸۰، ج ۷، ص۳۱۸؛ احمدبن حنبل، ج ۵، ص۴۴۳ـ۴۴۴؛ ابن بابويه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۶۵) و بدين گونه سلمان مولى (آزادكرده) پيامبر شد ( شاذان قمى، ص۸۶؛ ابن عساكر، ج ۲۱، ص۳۷۶؛ طبرسى، ج۱، ص۱۸۵، كه در آنها از سلمان با عنوان مولاى رسول اكرم ياد شده است). از سوى ديگر، پيامبر اكرم يا امامان شيعه تعبير «منّا اهل البيت» را دربارۀ عموم شيعيان خالص يا پرهيزكاران و ابرار ( كلينى، ج ۸، ص۳۳۳؛ ابن بابويه، ۱۳۶۱ش، ص۱۰۶؛ طوسى، ۱۴۱۴، ص۴۵) و به طور خاص دربارۀ ابوذر ( طوسى، ۱۴۱۴، ص۵۲۵) و زُبير در بُرهه اى از زمان و پيش از برپاكردن فتنه جمل* (نهج البلاغة، حكمت ۴۵۳؛ ابن بابويه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۵۷) و كسانى ديگر ( سليم بن قيس هلالى، ج ۲، ص۹۰۵؛ نصربن مزاحم، ص۱۴۸؛ ابن ادريس حلّى، ج ۳، ص۵۶۴) نيز به كار برده اند. بدين ترتيب، اين تعبير خاص سلمان و منحصر به او نبوده است (براى تحليل متفاوت از اين حديث  ماسينيون، ص۱۶ـ۱۹) و نمى توان اين حديث را به معناى مشاركت سلمان در مقام معنوى پيامبر و اهل بيت تلقى كرد ( ابن عربى، سفر۳، ص۲۲۸، كه با نقل حديثى از امام صادق سلمان را به جهت پيروى از اهل بيت از ايشان مى داند). بااين حال، اين حديث گوياى جايگاه خاص سلمان نزد پيامبر اكرم و اهل بيت و موقعيت معنوى برجستۀ اوست. در حديثى از امام سجاد عليه السلام، كه از طريق امام صادق نقل شده، آمده است كه سلمان از اهل بيت بود و به همين دليل از صاحبان علم (علما) گرديد (صفّار قمى، ص۲۵؛ كلينى، ج۱، ص۴۰۱). در همين حديث، با اشاره تلويحى به معرفت والاى سلمان در مقايسه با ابوذر*، آمده است اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان بود خبر مى داشت او را مى كشت (همانجاها؛ نيز  مجلسى، ۱۳۶۳ش، ج ۴، ص۳۱۵، كه ضمن اشاره به ضعف حديث، آن را ناظر به معرفت والاى سلمان دانسته است). در حديث ديگرى از امام صادق، از سلمان با صفت محدَّث ياد شده است؛ به اين معنى كه فرشتگان بر قلب سلمان فرو مى آمدند و مطالبى را به او القا مى كردند (صفّار قمى، ص۳۲۲). ديگر حديث گوياى مقام والاى سلمان، حديث شوق بهشت براى برخى از اصحاب پيامبر است. در اين روايت، سلمان يكى از چند صحابى اى است كه پيامبر اكرم از اشتياق بهشت بر آنان سخن گفته است ( طبرانى، ج ۶، ص۲۱۵؛ ابن بابويه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳). در حديثى به نقل از امام صادق، آن حضرت ضمن اشاره به كثرت يادكردن سلمان از سوى خود، سه ويژگى سلمان را دليل اين امر برشمرده اند: ترجيح خواست اميرمؤمنان على عليه السلام بر خواست خود، دوست داشتن نيازمندان و همراهى با آنان در مقابل ثروتمندان، و دوستىِ دانش و دانشمندان (طوسى، ۱۴۱۴، ص۱۳۳).

احاديث فراوانى از پيامبر اكرم به روايت سلمان نقل شده است ( صنعانى، ج۱، ص۵۱۰ـ۵۱۲، ج ۴، ص۳۳۰، ج ۵، ص۲۸۱ـ۲۸۲، ج ۶، ص۱۹۲ـ۱۹۳، ج۱۱، ص۳۱۳). همچنين سخنان و حكايات بسيارى نيز از زبان خود وى نقل شده است (براى نمونه اى از سخن حكيمانه وى در منبعى كهن  مالك بن انس، ج ۲، ص۷۶۹). طبرانى (ج ۶، ص۲۲۰ـ ۲۷۲) مجموعه اى از سخنان و حكايات او و روايات وى را از پيامبر اكرم گردآورده است. در مسند بَقى بن مَخلَد، عالم اندلسى، نيز شصت روايت به نقل از سلمان بوده است ( ذهبى، ج۱، ص۵۰۵). از سلمان كسانى چون زيدبن صوحان* و عامربن واثله* كندى نقل حديث كرده اند (براى فهرست راويان سلمان  مِزّى، ج۱۱، ص۲۴۶ـ۲۴۷).

ابن شهرآشوب (ص۲) سلمان را از پيشگامان آثار مكتوب در سنّت شيعى دانسته است. ضمن آنكه آثار مكتوبى نيز به او نسبت داده شده است (براى بحثى از آثار منسوب به سلمان  ماسينيون، ص۴۹ـ۵۰؛ مهاجرانى، ص۱۳ـ۱۴). ازجمله، طوسى (۱۴۲۰، ص۲۲۷) به نقل از ابن وليد قمى (متوفى ۳۴۳) اثرى به نام «خبرُ جاثليق الرومى» به سلمان نسبت داده است.

البته اين اثر، متنى است كه سلمان فقط آن را روايت كرده و مؤلف يا مصنّف آن نبوده است. «خبر جاثليق رومى» مشتمل است بر پرسشهاى الهياتى قيصر روم از خليفه مسلمانان بعد از درگذشت پيامبر اكرم و پاسخ امام على به آن پرسشها. صفّار قمى (ص۲۲۲، ۲۳۶، ۲۸۸ـ۲۸۹) بندهايى از اين روايت را نقل كرده و ابن بابويه (۱۳۸۷، ص۱۸۲، ۲۸۶ـ۲۸۸، ۳۱۶) سه بخش از آن را نقل و در پايان نقل دوم و سوم اشاره كرده كه متن كامل آن را در پايان كتاب النبوّة خود آورده است (نيز  طوسى، ۱۴۱۴، ص۲۱۸ـ۲۲۱؛ ابن شهرآشوب، ص۵۷؛ شوشترى، ج۵، ص۲۰۲ـ ۲۰۳). ابوريحان بيرونى (ص۲۳) از اثرى با عنوان انجيل السبعين ياد كرده كه در آغاز آن آمده كه آن را سَلّام بن عبدالله بن سَلّام به نقل از سلمان نوشته است. اما ابوريحان بيرونى (همانجا) از جعلى بودن اين متن سخن گفته است.

سلمان در بسيارى از متون كهن ايرانى جايگاهى نمادين به عنوان «مسلمان ايرانى» دارد. براى نمونه بايد از گزارشهايى ياد كرد كه طبق آنها سلمان نخستين كسى است كه قرآن، يا دست كم بخشى از آن، را به فارسى ترجمه كرده است ( اسفراينى، ج۱، ص۸؛ سرخسى، ج۱، ص۳۷؛ براى تحليلى از اين گزارشها  عمادى حائرى، ص۱۴ـ۱۵، ۳۸؛ نيز  ترجمه قرآن*). برخى از عبارات فارسى منسوب به سلمان ( ابن سعد، ج ۴، ص۹۰؛ آذرنوش، ص۱۰۵ـ۱۰۶) را بايد از همين ديدگاه ارزيابى كرد.

شخصيت حكيمانه و ژرف انديش سلمان سبب شده است وى به مظهر بينش باطنى تبديل شود و جايگاه ويژه اى نزد برخى فرقه هاى مذهبى با گرايشهاى باطنى بيابد ( سعدبن عبدالله اشعرى، ص۵۲، ۵۷، ۵۹، ۶۱؛ ابوالمعالى بلخى، ص۳۱۵؛ نيز  زرين كوب، ص۲۰، ۳۷۷ـ۳۷۸؛ شفيعى كدكنى، ص۶۰، ۱۶۶ـ۱۶۷، ۵۲۹ـ۵۳۰). ابوحاتِم رازى (ص۱۶۶) به عقيدۀ برخى از غلات كه قائل به الوهيت سلمان بوده اند اشاره كرده و نجاشى (ش ۶۶۸) نيز از عالمى امامى مذهب با نام على بن عباس جَراذينى (متوفى ح ۲۴۰) نام برده است كه كتابى به نام الردّ على السلمانية در رد گروهى از غلات تأليف كرده بود (نيز  ماسينيون، ص۴۶ و ص۴۷ و پانويس ۱). اين گروهها و فرقه ها از ديرباز رواياتى نيز در باب جايگاه معنوى سلمان نقل كرده اند (براى نمونه  كشّى، ص۱۲ـ۱۳، ۱۵ـ۱۷). از جملۀ اين فرقه ها بايد فرقه ازميان رفته مُخمّسه ( دفترى، ص۱۲۰ـ۱۲۱، ۴۱۹) و نُصيريه ( نورى، ص۱۰۲ـ۱۰۳، ۱۱۷ـ۱۲۰، ۲۱۴، ۲۱۶ـ۲۱۸؛ نيز  ماسينيون، ص۴۳ـ۴۶) نام برد. بر همين اساس، سلمان در سنّت تفسيرى/ تأويلى غلات، اهميت ويژه اى يافته است ( ماسينيون، ص۳۰ـ۳۹). در اين ميان، اسماعيليان با تأكيد خاص بر حديث «سلمان منّا اهل البيت» آموزۀ نسبت روحانى را نظريه پردازى كرده اند ( روضۀ تسليم، ص۱۵۰؛ نيز  محقق، ص۳۳۷ـ۳۳۹؛ قس ابن عربى، سفر۳، ص۲۳۲ـ۲۳۳، ۲۳۹ـ۲۴۲، كه از منظر تصوف به انتساب سلمان و افرادى مانند خضر به اهل بيت توجه مى كند). سلمان نزد بعضى فرق صوفيه نيز جايگاه خاصى دارد و برخى طريقتها نظير قادريه*، بكتاشيه* و نقشبنديه*، سلسلۀ طريقت خود را به او رسانده اند ( ماسينيون، ص۲۸ـ۲۹؛ براى نمونه هايى از جايگاه سلمان نزد متصوفه  مستملى بخارى، ج۱، ص۱۱۴؛ هُجويرى، ص۱۲۰، ۵۰۷ـ۵۰۸).

ابن بابويه (متوفى ۳۸۱) در كتابى به نام أخبار سلمان و زهده و فضائله روايات مربوط به احوال سلمان را گرد آورده بود ( نجاشى، ش ۱۰۴۹). در ادوار متأخر، ميرزاحسين نورى (متوفى ۱۳۲۰) كتابى با نام نَفَسُ الرحمان فى فضائل سلمان تأليف كرده و كوشيده است همه روايات تاريخى درباره سلمان، احاديثى كه او روايت كرده، سخنان منسوب به وى، مناقب و فضائل و احاديث در شأن او را گرد آوَرد. لويى ماسينيون، خاورشناس فرانسوى، رساله اى با نام >سلمان پاك: ريشه هاى تفكر روحانى در اسلام ايرانى<[۳]  منتشر كرده كه سخن اصلى آن ترديد در ارزش تاريخى بخش اعظمى از گزارشهاى موجود در منابع اسلامى دربارۀ سلمان و شخصيت تاريخى اوست، نظرى كه پيش از وى هوروويتس[۴] (ص۱۷۸ـ۱۸۳) آن را بيان كرده بود (براى خلاصه اى از نظريۀ هوروويتس  ماسينيون، ص۷ـ۹). اين نظر افراط آميز ماسينيون را پژوهشگران مسلمان نقد و رد كرده اند (براى نمونه  سَبيتى، ص۶۹ـ ۱۰۶؛ زرين كوب، ص۱۷ـ۱۸).

منابع: آذرتاش آذرنوش، چالش ميان فارسى و عربى سده هاى نخست، تهران ۱۳۸۵ش؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، ]قاهره[ ۱۳۸۵ـ۱۳۸۷/۱۹۶۵ـ۱۹۶۷، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛ ابن ابى شَيبه، المصنَّف فى الاحاديث و الآثار، چاپ سعيد محمد لحّام، بيروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن اَعثَم كوفى، كتاب الفتوح، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ ابن بابويه، التوحيد، چاپ هاشم حسينى طهرانى، قم ۱۳۸۷؛ همو، كتاب الخصال، چاپ على اكبر غفارى، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، كمال الدين و تمام النعمة، چاپ على اكبر غفارى، قم ۱۳۶۳ش؛ همو، معانى الاخبار، چاپ على اكبر غفارى، قم ۱۳۶۱ش؛ ابن سعد؛ ابن شاذان، الايضاح، چاپ جلال الدين محدث ارموى، تهران ۱۳۵۱ش؛ ابن شهرآشوب، معالم العلماء، نجف ۱۳۸۰/۱۹۶۱؛ ابن عبدالبَرّ، الاستيعاب فى معرفة الاصحاب، چاپ على محمد بجاوى، بيروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ ابن عربى، الفتوحات المكية، سفر۳، چاپ عثمان يحيى، قاهره ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ابن عساكر؛ ابن هشام، السيرة النبوية، چاپ مصطفى سقا، ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، بيروت: دار احياء التراث العربى، ]بى تا.[؛ عبدالله بن محمد ابوالشيخ، طبقات المحدثين باصبهان و الواردين عليها، چاپ عبدالغفور عبدالحق حسين بلوشى، ج۱، بيروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ محمدبن نعمت ابوالمعالى بلخى، بيان الاديان، چاپ جعفر واعظى، تهران ۱۳۹۰ش؛ ابوحاتِم رازى، اعلام النبوة، چاپ صلاح صاوى و غلامرضا اعوانى، تهران ۱۳۵۶ش؛ ابوريحان بيرونى؛ ابونُعَيْم اصفهانى، حلية الاولياء و طبقات الاصفياء، چاپ محمدامين خانجى، بيروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷؛ همو، كتاب ذكر اخبار اصفهان، چاپ سون ددرينگ، ليدن ۱۹۳۱ـ۱۹۳۴، چاپ افست تهران ]بى تا.[؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بى تا.[؛ شهفوربن طاهر اسفراينى، تاج التراجم فى تفسير القرآن للاعاجم، چاپ نجيب مايل هروى و على اكبر الهى خراسانى، ج۱، تهران ۱۳۷۵ش؛ محمدبن محمد بلعمى، تاريخنامه طبرى، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۶ش؛ حمدالله مستوفى، تاريخ گزيده؛ عبدالملك بن حكيم خَثعَمى، اصل عبدالملك بن حكيم الخثعمى، در كتاب الاصول الستة عشر من الاصول الاولية فى الروايات و احاديث اهل البيت عليهم السلام، قم: دارالشبسترى للمطبوعات، ۱۳۶۳ش؛ خطيب بغدادى؛ فرهاد دفترى، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره اى، تهران ۱۳۷۵ش؛ ذهبى؛ عبدالكريم بن محمد رافعى قزوينى، التدوين فى اخبار قزوين، چاپ عزيزالله عطاردى، بيروت ۱۴۰۸/۱۹۸۷؛ روضۀ تسليم، يا، تصورات، ]منسوب به[ محمدبن محمد نصيرالدين طوسى، تصحيح و ترجمۀ انگليسى جلال حسينى بدخشانى، لندن: ]مؤسسه مطالعات اسماعيلى[، ۲۰۰۵؛ عبدالحسين زرين كوب، جستجو در تصوف ايران، تهران ۱۳۵۷ش؛ عبدالله سَبيتى، سلمان الفارسى، بيروت ۱۹۷۷؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ سعدبن عبدالله اشعرى، كتاب المقالات و الفرق، چاپ محمدجواد مشكور، تهران ۱۳۶۱ش؛ سُليم بن قيس هلالى، كتاب سُليم بن قيس، چاپ محمدباقر انصارى زنجانى، قم ۱۳۷۳ش؛ شاذان قمى، الفضائل، نجف ۱۳۸۱/۱۹۶۲؛ محمدرضا شفيعى كدكنى، قلندريّه در تاريخ : دگرديسيهاى يك ايدئولوژى، تهران ۱۳۸۶ش؛ شوشترى؛ محمدبن حسن صفّار قمى، بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد «ص»، چاپ محسن كوچه باغى تبريزى، قم ۱۴۰۴؛ عبدالرزاق بن همام صنعانى، المصنَّف، چاپ حبيب الرحمان اعظمى، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ سليمان بن احمد طَبَرانى، المعجم الكبير، چاپ حمدى عبدالحميد سلفى، چاپ افست بيروت ۱۴۰۴ـ?ـ۱۴۰؛ احمدبن على طبرسى، الاحتجاج، چاپ محمدباقر موسوى خرسان، نجف ۱۳۸۶/۱۹۶۶، چاپ افست قم ]بى تا.[؛ طبرى، تاريخ (بيروت)؛ محمدبن حسن طوسى، الامالى، قم ۱۴۱۴؛ همو، تهذيب الاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، بيروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ همو، رجال الطوسى، چاپ جواد قيومى اصفهانى، قم ۱۴۱۵؛ همو، فهرست كتب الشيعة و اصولهم و اسماء المصنفين و اصحاب الاصول، چاپ عبدالعزيز طباطبائى، قم ۱۴۲۰؛ همو، مصباح المتهجّد، بيروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ على بن حسين علم الهدى، الشافى فى الامامة، چاپ عبدالزهراء حسينى خطيب، تهران ۱۴۱۰؛ على بن ابى طالب(ع)، امام اول، نهج البلاغة، چاپ صبحى صالح، بيروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم ]بى تا.[؛ محمد عمادى حائرى، قرآن فارسى كهن: تاريخ، تحريرها، تحليل، تهران ۱۳۸۶ش؛ محمدبن عمر كشّى، اختيار معرفة الرجال، ]تلخيص[ محمدبن حسن طوسى، چاپ حسن مصطفوى، مشهد۱۳۴۸ش؛ كلينى (بيروت)؛ مالك بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ محمدباقربن محمدتقى مجلسى، بحارالانوار، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ همو، مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول، ج ۴، چاپ هاشم رسولى محلاتى، تهران ۱۳۶۳ش؛ مهدى محقق، تحليل اشعار ناصرخسرو، تهران ۱۳۵۹ش؛ يوسف بن عبدالرحمان مِزّى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، چاپ بشار عوّاد معروف، بيروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲؛ اسماعيل بن محمد مستملى بخارى، شرح التعرف لمذهب التصوف، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۶ش؛ محمدبن محمد مفيد، الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛ على بن عبيدالله منتجب الدين رازى، الفهرست، چاپ جلال الدين محدث ارموى، قم ۱۳۶۶ش؛ عطاءالله مهاجرانى، بررسى سير زندگى و حكمت و حكومت سلمان فارسى، تهران ۱۳۷۵ش؛ على اصغر ميرفتاح، «آثار باستانى جى باستان: پى گردى مسجد جى»، مجله بررسيهاى تاريخى، سال ۱۱، ش ۶ (بهمن ـ اسفند ۱۳۵۵)؛ نجاشى؛ نصربن مزاحم، وقعة صفّين، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره ۱۳۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛ حسين بن محمدتقى نورى، نفس الرحمن فى فضائل سلمان (رض)، چاپ جواد قيومى اصفهانى، تهران ۱۳۶۹ش؛ على بن عثمان هُجويرى، كشف المحجوب، چاپ محمود عابدى، تهران ۱۳۸۳ش؛ ياقوت حَمَوى؛ يعقوبى، تاريخ؛

Josef Horovitz, "Salmān al-Fārisi", Der Islam, vol.12, no.3-4 (Jan.1992); Louis Massignon, Salmân Pâk: et les prémices spirituelles de l’islam iranien, Tours, France 1934; Hossein Modarressi Ţabāţabā’i, Tradition and survival: a bibliographical survey of early Shīte literature, vol.1, Oxford 2003.

/ سيدمحمد عمادى حائرى /[۱]Massignon .

 

[۲]Modarressi Ţabāţabā’i

[۳]. Salmân Pâk: et les prémices spirituelles de l’islam iranien

[۴]. Horovitz

 

نظر شما
مولفان
گروه
قرآن و حدیث ,
رده موضوعی
جلد 24
تاریخ 1396
وضعیت چاپ
  • چاپ شده