رولان گوسلن

معرف

مارى دومينيك (برونو)، متأله مسيحى و محقق فرانسوى در زمينه فلسفه مسيحى و اسلامى در قرن نوزدهم و بيستم/ چهاردهم.
متن

رولان گوسلَن[۱] ، مارى دومينيك (برونو)، متأله مسيحى و محقق فرانسوى در زمينه فلسفه مسيحى و اسلامى در قرن نوزدهم و بيستم/ چهاردهم. نام او برونو بود و در ۱۸۸۳/۱۳۰۰ در پاريس بهدنيا آمد. پدرش اوژن رولان گوسلن[۲] و مادرش مارى هوسكير[۳] بودند. برونو در ۱۹۰۰/۱۳۱۷ پس از اتمام دبيرستان، به صومعهاى وابسته به دومينيكنها* (فرقهاى كاتوليك) در شهر آمِيَن[۴] (شمال پاريس) رفت و در آنجا مارى دومينيك لقب يافت. او پس از گذراندن مرحله نوكشيشى، در صومعههاى فرانسه و بلژيك فلسفه و الهيات آموخت و در ۱۹۰۶/۱۳۲۳ در صومعه سولشوار[۵] واقع در كِنِ[۶] بلژيك رسمآ كشيش شد. يكى از استادان او پِير مندونه[۷] (۱۸۵۸ـ۱۹۳۶/ ۱۲۷۴ـ۱۳۵۴)، الهىدان بلژيكى بود كه تمايلات نئوتوميستى داشت و به فلسفه قرون وسطا علاقهمند بود (ميشل[۸] ، ص ۱۴۳؛ <«كتابخانه سولشوار»>[۹] ، گزارش مورخ ۲ آوريل ۲۰۱۲). رولان گوسلن پس از پايان تحصيلاتش از ۱۹۰۷/۱۳۲۴ تا ۱۹۲۸/۱۳۴۶ (جز سالهايى كه بهسبب وقوع جنگ جهانى اول به خدمت نظام رفت) به تدريس تاريخ فلسفه و فلسفه اشتغال داشت. او همچنين دو سال در مؤسسه كاتوليك پاريس[۱۰] فلسفه اخلاق تدريس كرد. بهدليل تخصص وى در فلسفه و نسخهشناسى، اتين ژيلسون*[۱۱] ، محقق برجسته فلسفه قرون وسطا، از او براى مديريت «مؤسسه مطالعات قرون وسطا»[۱۲] در اوتاوا[۱۳] ى كانادا دعوت كرد، اما او بهسبب بيمارى اين پيشنهاد را نپذيرفت (همانجاها؛ >مجله علوم فلسفى و الهياتى<[۱۴] ، سال ۲۳، ش ۳، اوت ۱۹۳۴، ص ۵۲۸). رولان گوسلن ضمن تدريس، بهطور منظم و مستمر در نگارش مقاله با <مجله علوم فلسفى و الهياتى >و <خبرنامه متافيزيك>[۱۵] همكارى مىكرد. او سالهاى پايانى عمر خود را در صومعهاى در پاريس گذراند و در ۱۹۳۴/ ۱۳۱۳ش (۱۳۵۲) در ووئارن (ايزر)[۱۶] درگذشت. او را در آرامگاه مونپارناس[۱۷] در پاريس بهخاك سپردند (<سالنامه دومينيكن>[۱۸] ، ژانويه ۱۹۳۴، ص۲۶۰؛ شنو[۱۹] ، ص ۳۲۹؛ <مجله علوم فلسفى و الهياتى>، همانجا؛ <«كتابخانه سولشوار»>، همان گزارش). زمينه اصلى تحقيقات رولان گوسلن پژوهش درباره معرفت و شناخت از ديدگاه توماس آكوئينى* بود. ازاينرو، او به مطالعه و تحقيق در منابع و مآخذ توماس در فلسفه يونان و فلسفه اسلامى پرداخت و همچنين پاسخهاى فيلسوفان جديد به اين مسئله را بررسى كرد. او ضمن تصحيح رساله <درباره وجود و ماهيت>[۲۰] توماس آكوئينى، نظر وى را با آراى ارسطو، آلبرت كبير، ابنسينا و ابنرشد مقايسه كرد. همچنين كتاب مستقلى با عنوان <ارسطو>[۲۱] نگاشت كه در ۱۹۲۷/۱۳۴۵ در پاريس منتشر شد. مهمترين مقالات وى در فلسفه اسلامى عبارتاند از: <«درباره رابطه نفس و بدن از ديدگاه ابنسينا»>[۲۲] ، <«تمايز وجود و ماهيت از ديدگاه ابنسينا و مقايسه آن با ديدگاه توماس»>[۲۳] و <«رديه آلبرت كبير بر ابنرشد»>[۲۴] ( ← ديبر[۲۵] ، ج ۱، ص ۷۷۶ـ۷۷۷؛ <مجله علوم فلسفى و الهياتى>، همانجا).

منابع :

Marie-Dominique Chenu, "Le R. P. M.M.-D. Roland- Gosselin, O. P.", Bulletin Thomiste, XI, tome IV, no.۴, (Oct.-Dec. ۱۹۳۴); Hans Daiber, Bibliography of Islamic philosophy, Leiden ۱۹۹۹; Florian Michel, La pensée catholique en Amérique du nord: réseaux intellectuels et échanges culturels entre l’Europe, le Canada et les États - Unis (années ۱۹۲۰-۱۹۶۰), Paris ۲۰۱۰.

/ رولاند پيچ[۲۶] /

۱. Roland Gosselin, Marie-Dominique (Bruno) ۲. Eugène Roland-Gosselin ۳. Marie Hoskier ۴. Amiens ۵. Le Saulchoir ۶. Kain ۷. Pierre Mandonnet ۸. Michel ۹. "Bibliothèque du Saulchoir" ۱۰. Institut catholique de Paris ۱۱. Etienne Gilson ۱۲. Institut d´ études médiévales ۱۳. Ottawa ۱۴. Revue des sciences philosophiques et théologique ۱۵. Bulletins de métaphysique ۱۶. Voiron (Isère) ۱۷. Montparnasse ۱۸. L’Année dominicaine ۱۹. Chenu ۲۰. Sur ente et essentia ۲۱. Aristote ۲۲. Sur les relations de l’âme et du corps d’après Avicenne ۲۳. Distinctione inter essentiam et esse apud Avicennam et D.Thomam ۲۴. Sur la double rédaction par Albert le Grand de sa dispute contre Averroès ۲۵. Diaber ۲۶. Roland Pietsch

نظر شما
مولفان
رولاند پیچ ,
گروه
فلسفه ,
رده موضوعی
جلد 20
تاریخ 94
وضعیت چاپ
  • چاپ شده