خلود

معرف

خُلود، اصطلاح و بحثی مرتبط با حیات اخروی در علوم و معارف اسلامی.
متن
.خُلود، اصطلاح و بحثی مرتبط با حیات اخروی در علوم و معارف اسلامی.خلود از ریشه خ ل د به معنای در جایی به ماندن ادامه دادن، جاودانه شدن، همیشه ماندن و بقای طول است (بیهقی، ج ۱، ص ۱۳؛ ابن منظور؛ زَبیدی، ذیل «خلد»). نیز خلود به معنای دور بودن چیزی از عارض شدن فساد بر آن و باقی ماندن در حالتی است که دارد (راغب اصفهانی، ذیل «خلد»).خلود و جاودانگیِ روح آدمی بعد از مرگ تن، جزو آموزه های دین اسلام و بسیاری از ادیان دیگر از جمله یهودیت و مسیحیت است (برای آگاهی از نگاه اغلب ادیان جهان به خلود و جاودانگی رجوع کنید به )دایرة المعارف دین( ، ذیل "Immortality")،اما بحث این مقاله عمدتآ بر خلود در بهشت و جهنم در متون و معارف اسلامی متمرکز است. اگر چه با قبول خلود و بحث از آن در این معنا، خلود روح آدمی بعد از مرگ تن نیز به مثابه یک اصل مسلّم گرفته می شود (رجوع کنید به نفس*؛ روح*).۱) در قرآن و تفسیر. واژه خلود در قرآن فقط یک بار در ترکیب «یَوْمَ الخُلُود» به کار رفته است (ق : ۳۴)، اما کلماتی که با خلود خویشاوندی لفظی و معنایی دارند ۸۷ بار استعمال شده اند (رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقی، ذیل «خلد»)، که از اینها جز چند مورد، از جمله «شجرة الخُلد» و «اَخلَدَ الی الارض...»، بقیه درباره خلود در بهشت و جهنم است (رجوع کنید به همانجا). گفتنی است که خلود اهل بهشت با عباراتی چون «خالدینَ فیها»، «خالدینَ فیها ابدآ» و «هُم فیها خالدونَ» بیان شده است (رجوع کنید به همانجا؛ نیز رجوع کنید به بقره: ۲۵؛ هود: ۱۰۸؛ مؤمنون: ۱۱؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به صوفی، ص ۶۸ـ۷۱).پاره ای از صفات و اعمالی که مطابقِ آیات قرآن موجب ورود به بهشت و در پیِ آن خلود بهشتیان در بهشت می شود، عبارت اند از: ایمان و عمل صالح (رجوع کنید به بقره: ۸۲؛ بیّنه: ۷ـ۸)، تقوا (آل عمران: ۱۵)، پیروی از خدا و رسول او (نساء: ۱۳؛ فتح: ۱۷)، راست کرداری و راست گفتاری (مائده: ۱۱۹)، احسان و نیکوکاری (مائده: ۸۵؛ توبه: ۱۰۰)، انفاق در راه خدا (آل عمران: ۱۳۴ـ۱۳۶)، استقامت و پایداری (احقاف: ۱۳ـ۱۴)، جهاد با مال و جان (توبه: ۸۸ـ ۸۹)، تزکیه و خودسازی(طه: ۷۵ـ۷۶) و تولی و تبرّی، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا (مجادله: ۲۲).بیش از چهل آیه قرآن بر خلود انسانهایی در جهنم دلالت دارند. در برخی آیات مانند آیه ۱۶۹ سوره نساء و آیه ۶۵ سوره احزاب و آیه ۲۳ سوره جن که درباره کافران و ظالمان و عاصیان در برابر خدا و پیامبر اوست، بعد از «خالدین فیها» عبارت «ابدآ» آمده است (رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقی، همانجا).به طور کلی، این افراد یا گروهها در قرآن به خلود در آتش وعید داده شده اند: کافران (رجوع کنید به آل عمران: ۱۱۶؛ بیّنه: ۶؛ احزاب : ۶۴ـ۶۵)، مشرکان (بیّنه: ۶؛ فرقان: ۶۸ـ۶۹)، منافقان (توبه: ۶۸؛ مجادله: ۱۴ـ۱۷)، تکذیب کنندگان آیات و کتاب خدا (اعراف : ۳۶؛ تغابن: ۱۰؛ غافر: ۷۰ـ۷۶)، مرتدّان (آل عمران: ۸۶ـ۸۸)، دشمنان خدا و پیامبر (توبه: ۶۳)، عاصیان در برابر خدا و رسول خدا (جن: ۲۳)، ستمگران (انعام: ۱۲۸ـ۱۲۹؛ یونس: ۵۲)، اشقیا (هود: ۱۰۶ـ۱۰۷)، گناهکاران (زخرف: ۷۴؛ سجده: ۱۲ـ۱۴؛ بقره: ۸۱)، قاتلان مؤمنان (نساء: ۹۳)، رباخواران (بقره: ۲۷۵)، اعراض کنندگان از قرآن (طه: ۱۰۰ـ۱۰۱)، کسانی که کفه اعمالشان سبک باشد (مؤمنون: ۱۰۳)، پیروان ستمگران (بقره : ۱۶۷) و متکبران (زمر: ۷۲؛ غافر: ۷۶؛ نیز برای تفصیل و توضیح در مورد هر کدام از گروههای مذکور رجوع کنید به جوادی آملی، ج ۵، ص ۴۶۷ـ۴۷۳؛ سبحانی، ج ۸، ص۳۱۰ـ۳۲۷؛ نیز برای بحث قرآنی با تفصیل بیشتر )رجوع کنید به دایرة المعارف قرآن( ، ذیل"Eternity").در تفسیر معنای دقیق خلود و مسائل مرتبط با آن، مفسران براساس گرایش مذهبی و کلامی خویش بحث کرده اند. در این باره مسئله اصلی این است که چه کسانی مشمول خلود در جهنم اند؛ آیا فقط کافران به خلود در جهنم دچار می گردند یا مؤمنان نیز در صورت ارتکاب گناه کبیره همین سرنوشت را می یابند؟ مسئله دیگر، خلود مؤمنان در بهشت است که، به سبب اشتراک تعابیر قرآنی درباره خلود اهل بهشت و جهنم، در تعیین ماهیت خلود در جهنم نیز نقش دارد. در میان مفسران دو رأی کلی درباره معنای خلود وجود دارد: یکی آنکه خلود مترادف «تأبید» (ابدی و همیشگی بودن) است؛ دیگر آنکه خلود دارای همان معنای لغویِ ماندن طولانی در جایی است و دلالت اصلی اش بر جاودانی بودن نیست. علی رغم اختلاف نظر در تبیین معنای خلود، درخصوص خلودِ اهل بهشت میان مفسران اجماع وجود دارد. به گفته طبرِسی، مفسر شیعی قرن ششم (ذیل هود: ۱۰۷)، اجماع امت بر این است که مستحق ثواب وارد بهشت می شود و دیگر از آنجا بیرون نمی آید. طبرِسی (ذیل نساء: ۱۳ـ۱۴) در تفسیر آیه ۱۳ سوره نساء درباره اهل بهشت، «خالدین فیها» را به «دائمین فیها» تفسیر کرده و در آیه بعدی «خالدآ» را با «دائمآ» مترادف دانسته است. طباطبائی (ذیل هود: ۱۰۷) در توضیح قول طبرسی مبنی بر اجماع امت نوشته است که بیرون نشدن از بهشت از مسائلی است که آیات و احادیث بی شماری بر آن دلالت می کنند و اجماعی که طبرسی از آن سخن گفته، به حجیّت کتاب و سنّت و عقل بازمی گردد و حجت جداگانه ای نیست. این مسئله، علاوه بر قرآن و حدیث، بر این قاعده عقلی مسلّم نیز استوار است که وفای به عهد و وعده واجب است اما وفا به وعید و تهدید واجب نیست. خدا هم که به بندگان مطیعش وعده بهشت داده است، حتمآ آنان را به بهشت می برد تا حقی را که خودش برای آنان قرار داده است، ادا کند، اما عملی کردن وعیدی که به گناهکاران داده، واجب نیست و ممکن است از آن صرف نظر کند.گفتنی است که برخی (برای نمونه رجوع کنید به راغب اصفهانی، همانجا؛ طباطبائی، ذیل هود: ۱۰۷ـ ۱۰۸) خلود در جنت را به معنای باقی ماندن چیزها و امور بر حالت ثابت خود، بی آنکه در معرض تباهی قرار گیرند، دانسته و در تفسیر «یَطوفُ عَلَیهمْ وِلدانٌ مُخلَّدون» (واقعه: ۱۷) گفته اند که گرداگرد اهل بهشت پسرانی می چرخند که دائمآ در حال جوانی و زیبایی می مانند و مشمول فساد و دگرگونی نمی شوند. درباره خلود در جهنم، مفسران بسته به تعبیر خود از معنای لفظ خلود آرای متفاوتی دارند. بعضی (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ذیل آل عمران: ۸۸؛ نساء : ۹۳؛ طبرسی، ذیل آل عمران: ۸۸) برآن اند که خلود به معنای طول مکث است و فقط در یک مورد معنای ابدی بودنِ مکث از آن مراد می شود و آن، خلود کافران در آتش است. اما در مورد مؤمنان گناهکار، خلود به همان معنای اول است زیرا آنان به سبب ایمانشان، مستحق ثواب دائم و به سبب گناهانشان، سزاوار عذاب پایان پذیرند، و اگر این گروه هم مستحق دوام عذاب باشند، ثواب ایمان که ثواب دائم است با عذاب دائم تعارض می یابد (نیز رجوع کنید به میبدی، ذیل بقره: ۸۱؛ مائده: ۳۷). در مقابل، مفسران معتزلی مانند زمخشری در الکشاف (ذیل بقره : ۲۵)، با تفسیر خلود به ثَبات دائم و بقای همیشگی، خواه در مورد بهشت و خواه در مورد جهنم، به خلود مرتکبانِ گناه کبیره که توبه ناکرده از دنیا رفته اند، قائل شده اند (همان، ذیل نساء : ۹۳). معتزله با استشهاد به قرآن و شعر عرب، معنای خلد را به دوام و بقای همیشگی منحصر کرده اند، از جمله اینکه در آیه ۳۴ سوره انبیاء خلد از بشر نفی می شود در حالی که اگر مراد از خلود بقای طولانی بود، با وجود طول عمر بسیاری از افراد بشر این نفی ممکن نمی بود (رجوع کنید به فخررازی، التفسیرالکبیر، ذیل بقره : ۲۵؛ برای نقد این دیدگاه رجوع کنید به میبدی، همانجاها). در این بحث، فخررازی (رجوع کنید به التفسیرالکبیر، ج ۲، ص ۱۳۱، ج ۱۱، ص ۵۱، ج ۱۶، ص ۱۷، ج ۲۷، ص ۲۲۶) تحلیلی دارد که آن را به سایر اشاعره نیز نسبت می دهد. وی با تأکید بر اینکه خلود همواره به معنای طول مکث است و هیچ جا ابدیت از آن مستفاد نمی شود، در تفسیر «خالدین فیها ابدآ» نوشته است که اگر در واژه «خالدین» معنای ابدی بودن نهفته باشد، ذکر «ابدآ» بعد از آن مستلزم تکرار و خلاف اصل خواهد بود. بنابراین در آیات وَعْد هرجا تعبیر «خالدین فیها» همراه با لفظ «ابدآ» آمده، خلود به معنای جاودانه ماندن است. در آیات وعیدی که «ابدآ» بعد از «خالدین فیها» ذکر شده، به خلود ابدی کفار دلالت دارد و ذکر نشدن «ابدآ» در آیات وعید درباره گناهکاران مؤمن مشعر بر این است که عذاب ایشان قطع می شود.یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف مفسران، تفسیر آیه ۱۰۷ و ۱۰۸ سوره هود است که در آن درباره دوزخیان و بهشتیان، بعد از «خالدینَ فیها»، عبارت «مادامَتِ السّمواتُ وَ الاَرضُ اِلّا ماشآءَ رَبُّکَ» آمده است. طبرسی (ذیل آیه) فهم مراد از دوام آسمانها و زمین را دشوار دانسته است. کسانی همچون ابن قیّم جوزیه (ص ۴۰۴) از آیات یاد شده ابدی نبودنِ آتش و عدم خلود در جهنم را برداشت کرده اند. محمد رشیدرضا در تفسیرالمنار (ج ۸، ص ۶۹) بر این باور است که برخلاف وعده خلود اهل جنّت، وعید خلود اهل آتش به مشیئت الهی بستگی دارد، یعنی اگر خدا بخواهد آنان از آتش نجات می یابند. مسئله در اصل این است که آیات قرآن، از یک سو، تصریح دارند بر اینکه آسمانها و زمین تا ابد باقی نیستند و از سوی دیگر، در مورد خلود در جهنم و بهشت نص صریح قرآنی وجود دارد و این دو ظاهرآ ناسازگارند.در نظر طباطبائی (ج ۱، ص ۴۱۲ـ۴۱۳)، کتاب خدا درباره خلود و جاودانگی عذاب صراحت دارد: «...وَماهُم بِخارِجینَ مِنَالنّارِ» (بقره: ۱۶۷)؛ اخبار مستفیضِ رسیده از طریق اهل بیت نیز در این باب واضح است؛ ازاین رو برخی روایاتِ غیرشیعی که حاکی از انقطاع عذاب است، به دلیل مخالفت با کتاب باید کنار گذاشته شود. اما از منظر عقل، خلود نه تنها ممکن بلکه نتیجه ذاتی برخی از نفْسهاست (نیز رجوع کنید به بخش :۴ در عرفان و فلسفه)، ضمن آنکه استدلال کردن با مقدّمات کلی برای خصوصیاتی که در شرع درباره معاد آمده، مقدور نیست و یگانه راه در این باب، تصدیقِ نبوتِ پیامبرِ صادق است که از جزئیات معاد خبر آورده، از آن رو که بر راستگویی او برهان اقامه شده است. وی (ذیل هود: ۱۰۷ـ۱۰۸) در شرح قید «مادامتِ السمواتُ و الارضُ» با استفاده از آیات دیگر قرآن، می گوید که آسمانها و زمینِ قیامت غیر از آسمانها و زمین دنیاست و اگر در دو آیه مورد بحث، بقای بهشت و دوزخ و اهل آن به بقای آسمانها و زمین مقید شده، به این سبب است که معنای این دو اسم از حیث آسمان و زمین بودن هیچگاه از بین نمی رود، آنچه از بین می رود آسمان و زمین این دنیاست. اما آسمان و زمین آخرت فنانشدنی است، پس ناسازگاری پیش نمی آید و خلود به جای خود باقی است (برای بحث بیشتر درباره آرای سایر مفسران و پاسخ طباطبائی به آنها رجوع کنید به همانجا).۲) در حدیث. مضمون اصلی برخی احادیث که از پیامبر صلی اللّه علیه وآله و ائمه علیهم السلام رسیده، خلودِ اهل بهشت و جهنم است. از جمله در حدیثی از پیامبر آمده است که وقتی اهل بهشت وارد بهشت شدند و اهل جهنم وارد آتش، مؤذنی در میان آن دو گروه برمی خیزد و ندا سر می دهد که ای بهشتیان و ای دوزخیان، دیگر مرگی نیست و در هر جا که هستید جاودانه اید («لاموتَ خلودآ»؛ احمدبن حنبل، ج ۹، ص ۸ـ۹؛ بخاری، ج ۷، ص ۱۹۹) و در حدیث مشابه دیگری از پیامبر روایت شده که به اهل بهشت و جهنم گفته می شود «خلودٌ لاموتَ» (بخاری، ج ۷، ص۲۰۰). در حدیث دیگری نقل شده است که وقتی اهلِ بهشت به بهشت و اهل جهنم به آتش وارد شدند، مرگ را میان بهشت و جهنم قرار می دهند، و آن را نابود می کنند. پس از آن، منادی ندا در می دهد که ای اهل بهشت و ای اهل جهنم، دیگر مرگی نیست و شما جاودانه اید. بدین سان، بر شادی و خوشی اهل بهشت و بر غم و اندوه اهل جهنم افزوده می شود (همانجا؛ نیز رجوع کنید به احمدبن حنبل، ج ۲۲، ص ۳۶؛ برای آگاهی از احادیث دیگر با مضمون خلود و توضیح بیشتر مضامین آنها رجوع کنید به قرطبی، ج ۲، ص۵۱۰ـ ۵۱۳؛ صدیق حسن خان، ص ۱۲۱ـ۱۲۴). علاوه بر اینها، احادیثی نیز صرفآ درباره خلود اهل بهشت وجود دارد (برای نمونه رجوع کنید به مجلسی، ج ۸، ص ۱۳۹ـ۱۴۰، ۱۶۶ـ۱۶۹، ۱۷۹ـ۱۸۱).در باب خلود در جهنم روایات فراوانی ذکر شده است. به تعبیر طباطبائی (ج ۱، ص ۴۱۲) روایات منقول از اهل بیت علیهم السلام درباره اصل خلود عذاب به قدری فراوان است که به اصطلاح علم حدیث شناسی به حد استفاضه، یعنی نزدیک به تواتر، رسیده است. در برخی از روایات، خلود در آتش و عذاب دائم مختص کافران و اهل انکار و شرک دانسته شده است، از جمله در حدیثی از امام موسی بن جعفر نقل شده که خداوند جز اهل کفر و شرک، کسی را در آتش مخلّد نمی کند و در ادامه از پیامبر نقل کرده که شفاعت من شامل کسانی از امّتم که مرتکب گناه کبیره شده اند، خواهد شد (ابن بابویه، ص ۴۰۷ـ۴۰۸؛ مجلسی، ج ۸، ص ۳۴، ۳۵۱؛ برای آگاهی از احادیث دیگر با این مضمون رجوع کنید به مجلسی، ج ۸، ص ۳۵۵، ۳۵۸ـ۳۵۹). در عین حال درخصوصِ علت خلود در آتشِ شخص گناهکاری که ایامی معدود معصیت کرده، از پیامبر سؤال شد و ایشان پاسخ دادند که خلود او در آتش به سبب نیت اوست. چون نیت او بر این بوده که اگر عمر جاوید داشته باشد، گناه کند و چنین نیتی بسیار بدتر از عمل است. همان طور که جاویدان بودنِ کسی در بهشت به سبب این نیت او بوده که اگر همواره در دنیا زندگی می کرد از طاعت خداوند دست برنمی کشید و چنین نیتی از عمل بهتر است. بنابراین، براساس نیّات، اهل بهشت در بهشت جاودانه خواهند بود و اهل جهنم در آتش (فیض کاشانی، ۱۴۲۶، ص۳۲۰؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله).در پاره ای دیگر از روایات آمده است که موالیان حضرت علی علیه السلام در عذاب ابدی نخواهند ماند اما دشمنان آن حضرت (اصطلاحآ: ناصبیان) همیشه در عذاب دوزخ خواهند ماند (رجوع کنید به مجلسی، ج ۸، ص ۳۵۲ـ۳۵۳، ۳۵۷ـ۳۵۸، ۳۶۱ـ ۳۶۲). در حدیثی آمده است که امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش جابر درباره آیه «و ماهُمْ بِخارجینَ مِنَ النّارِ» فرمودند فقط پیشوایان ستمکار و پیروانشان («ائمة الظلم و اَتْباعُهُمْ...») از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد(همان، ج ۸، ص ۳۶۳). در هر صورت، طبق شماری از احادیث، همه دوزخیان در عذاب ابدی نمی مانند (رجوع کنید به همان، ج ۸، ص ۳۶۰ـ ۳۶۱). مجلسی (ج ۸، ص ۳۶۳) از مجموع احادیثِ ذکر شده درباره خلود به این نتیجه رسیده که کافران و منکران اصول دین اسلام و دشمنان اهل بیت در آتش ابدی خواهند بود جز کسانی از آنان که در عقلشان کاستی هست یا حجت بر آنان تمام نشده است.۳) در کلام. درباب خلود اهل بهشت، در میان متکلمان، به جز جَهْم بن صفوان و برخی پیروان وی، اختلاف نظری وجود ندارد (رجوع کنید به اشعری، ۱۴۰۰، ص ۴۷۴؛ مفید، رسالة شرح عقائدالصدوق، ص ۵۳ـ۵۴؛ بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۲۳۸، ۳۳۳؛ تفتازانی، ج ۵، ص ۱۳۴؛ فاضل مقداد، ص ۴۴۱). درخصوص خلود کافران در جهنم نیز اکثر متکلمان (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، ص ۵۶۱؛ تفتازانی، همانجا؛ جرجانی، ج ۸، ص ۳۰۷؛ فاضل مقداد، همانجا؛ لاهیجی، ج ۲، ص۴۲۰) معتقد به اجماع امت بوده اند، جز جاحظ و عبداللّه بن حسن عنبری که معتقد بوده اند خلود در عذاب برای کافرمعاند صادق است، اما اگر کسی کوشش کند و دلایل حق برایش آشکار نشود و اسلام نیاورد، معذور است و عذابش در جهنم قطع می شود (رجوع کنید به فخررازی، کتاب المُحَصَّل، ص ۵۶۶؛ تفتازانی، ج ۵، ص ۱۳۱؛ جرجانی، ج ۸، ص ۳۰۸ـ۳۰۹). جهم بن صفوان و برخی از پیروان وی نیز چون قائل به فنای جهنم و بهشت بوده اند، طبعآ به خلود اعتقاد نداشته اند (اشعری؛ بغدادی، همانجاها). ابوالهذیل علّاف را نیز چون قائل به غلبه سکون بر حرکت بود و حرکات اهل بهشت و جهنم را نهایتآ پایان پذیر می دانست، در مسئله خلود می توان از جریان اصلی فکر کلامی متمایز دانست (رجوع کنید به اشعری، ۱۴۰۰، ص ۴۷۵، ۴۸۵).در این میان، درباره خلود مؤمنِ مرتکب گناه کبیره که توبه ناکرده از دنیا رفته، بیشترین اختلاف آرای کلامی وجود دارد (فرج اللّه عبدالباری، ص ۳۰۶). خوارج و به ویژه دو شاخه وعیدیه و ازارقه معتقد بودند که مرتکب کبیره اولا کافر و ثانیآ مخلّد در آتش است (اشعری، همانجاها؛ شهرستانی، ج ۱، ص۱۷۰، ۱۸۶). معتزله بر آن بودند که هر فرد از امت اسلام که مرتکب کبیره شده و به اصطلاح فاسق گشته، نه کافر است و نه مؤمن، بلکه جایگاه او منزلت بین المنزلتین است. با این حال، معتزله، به استثنای دو تن (رجوع کنید به بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۲۴۲)، در اینکه چنین شخصی در آتش جهنم مخلّد خواهد بود با خوارج هم رأی بودند (اشعری، همانجاها؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۱۱۵، ۱۱۸ـ۱۱۹؛ نیز رجوع کنید به قاضی عبدالجباربن احمد، ص۶۵۰).از جمله استدلالهای نقلی معتزله در این باره، این است که آیات ۱۴ سوره نساء و ۲۳ سوره جن از خلود عاصیان در برابر خدا و رسولش، در آتش خبر داده است؛ از طرفی، عاصی هم بر فاسق و هم بر کافر حمل می شود، لذا خلود در آتش شامل فاسقان نیز می شود و خداوند آنها را به طور مشخص ذکر کرده است. همچنین در آیه ۷۴ سوره زخرف، واژه «مجرم» هم بر کافر و هم بر فاسق اطلاق می شود و اگر خداوند می خواست میان آن دو تفاوت قائل شود، آن را بیان می کرد. ولی چون بیان نکرده، پس فاسق نیز مانند کافر در آتش مخلّد است (قاضی عبدالجباربن احمد، ص ۶۵۷ـ۶۵۸، ۶۶۰).درباب خلودِ مرتکبان کبیره در آتش، از معتزله استدلال عقلی هم گزارش شده است، از جمله اینکه فاسق به سبب فسقش مستحق عقاب است و استحقاق عقاب، ضرر و زیان خالص و ابدی است. از سوی دیگر، استحقاق ثواب، منفعت خالص و دائمی است. چون جمع بین این دو استحقاق مُحال است، وقتی که ثابت شد فاسق مستحق عقاب است، باید استحقاق ثواب از او زایل شود. درنتیجه، عذابش همیشگی است (جرجانی، ج ۸، ص ۳۰۴؛ برای تفصیل این استدلال رجوع کنید به قاضی عبدالجباربن احمد، ص ۶۴۹ـ۶۵۰؛ نیز رجوع کنید به احباط و تکفیر*).اشاعره، برخلاف خوارج و معتزله، بر این باور بودند که صاحب گناه کبیره که توبه ناکرده درگذشته است، از عذاب نجات می یابد (اشعری، ۱۴۲۰، ص ۱۶۲ـ۱۶۳؛ شهرستانی، ج ۱، ص ۱۳۹؛ فخررازی، کتاب المُحَصَّل، ص ۵۶۲). مثلا به گفته سعدالدین تفتازانی (متوفی ۷۹۳؛ ج ۵، ص ۱۳۵)، به نحو قطعی نمی دانیم که آیا مؤمنان مرتکبِ گناه کبیره مورد عفو قرار می گیرند یا مورد عقاب، زیرا هر دو حالت به خواست و مشیت خدا بستگی دارد؛ اما اعتقاد قطعی داریم که آنان در عذاب آتش مخلّد نخواهند بود، با این توضیح که بر خداوند واجب نیست او را از آتش خارج کند، بلکه این به سبب نوید رحمت اوست. میرسیدشریف جرجانی (ج ۸، ص ۳۰۹) برای این نظر اشاعره چنین استدلال کرده که غیرکفار، شامل عاصیان و مرتکبان گناه کبیره، در آتش جاویدان نیستند زیرا خداوند فرموده است : «هرکس هم وزنِ ذره ای نیکی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دید» (رجوع کنید به زلزال: ۷). مرتکب گناه کبیره، بی تردید واجد عمل نیک است که همان ایمان اوست. پس او باید ثواب عملش را بچشد؛ اگر ثواب عملش را قبل از ورود به آتش ببیند و سپس در آتش باقی بماند، عقلا نادرست است، اما اگر بعد از خروج از آتش ثواب عملش را ببیند، مطلوب است و خروج از آتش و عدم خلود در آن یعنی همین.متکلمان شیعی در این موضوع با اشاعره هم عقیده و با خوارج و معتزله مخالف اند. به اعتقاد این متکلمان (برای نمونه رجوع کنید به مفید، اوائل المقالات، ص ۱۴؛ همو، رسالة شرح عقائدالصدوق، ص ۵۵، نصیرالدین طوسی، ص ۳۰۴؛ علامه حلّی، ص ۵۶۱ـ۵۶۲؛ فاضل مقداد، ص ۴۴۱ـ۴۴۳) خلود در آتش به کافران اختصاص دارد. از جمله دلایل آنان درباره انقطاع عذابِ مرتکب کبیره اینهاست :۱) مؤمن مرتکب کبیره به سبب ایمانش مستحق ثواب دائم است زیرا در قرآن (زلزال: ۷) بر تعلق پاداش به همه اعمال خیر حتی کوچک ترین آنها تصریح شده؛ و ایمان بزرگ ترین عمل خیر است. حال، اگر اول ثواب داده شود و سپس عذاب، به اجماعِ عُقلا نادرست است، زیرا ثوابی که به ایمان تعلق می گیرد، ثوابی جاویدان است و اگر نخست عذاب شود و سپس در بهشت به ثواب جاویدان نایل گردد، این همان مطلوب است و منظور از انقطاع عذاب در آتش نیز همین است. فرض دیگر این است که ثواب و عقاب با هم جمع شوند، که این فرض پذیرفتنی نیست.۲) اگر عذاب مؤمنِ مرتکب کبیره همیشگی باشد، لازم می آید کسی که یک عمر اعمال شایسته داشته، ولی در اواخر عمر گناه کبیره ای از او سرزده است با اینکه ایمانش محفوظ بوده، همانند کسی که عمری شرک ورزیده در عذاب مخلّد باشد. حال آنکه همه عقلا چنین حکمی را قبیح می دانند.۳) معصیت فاسقِ مرتکب کبیره متناهی است، لذا عقاب نامتناهی او نیکو نیست، ولی عقاب نامتناهی برای کافر نیک است، زیرا او بزرگ ترین معاصی یعنی کفر و شرک را مرتکب شده است.۴) در آیه «النارُ مَثواکُم خالدینَ فیها الّا ماشاءاللّه» (انعام : ۱۲۸) آنچه با حروف «الّا» مستثنا شده، یا اوقات است یا اشخاص؛ اگر مراد وقت باشد، قطعآ وقتِ قبل از ورود به آتش نیست، پس مقصودْ استثنا در وقت بعد از ورود است. اما چون بنابر اجماع، کافر از آتش بیرون نمی آید، پس نتیجه می گیریم که مخاطب، فاسق مرتکب کبیره است که با خواست و مشیت خداوند عذابش قطع می شود. نیز اگر استثنا ناظر به اشخاص باشد، چون کافران در آتش می مانند، پس مراد از آن، افراد فاسقِ مرتکب کبیره است.۵) در خصوصِ آیاتی که قائلان به خلودِ مرتکب کبیره بدانها استناد می کنند، مانند آیه ۱۴ سوره نساء، یا باید خلودِ ذکر شده در این آیات را به معنای مکثِ طولانی دانست نه ماندن دائم، یا باید گفت که خلود در آتش و دوام عقاب مختصِ کافر است، نه دیگران (برای نمونه رجوع کنید به نصیرالدین طوسی، همانجا؛ علامه حلّی، ص ۵۶۱ـ۵۶۳؛ فاضل مقداد، ص ۴۴۳ـ۴۴۵).۴) در عرفان و فلسفه. در عرفان اسلامی، محیی الدین ابن عربی بینشی خاص راجع به خلود داشته و آرایی بحث برانگیز عرضه کرده است. وی قائل به عدم خلود دوزخیان است، اما با این بیان که عذاب آتش به نعمت و آرامش و خوشی برای اهل آتش مبدل می شود و عاقبت دوزخیان خیر و سعادت است. شایان یادآوری است که ابن عربی و پیروان مکتب وی، به طور کلی، براساسِ اعتقادشان به ظهور و تحقق اسمای الهی از جمله رحمان و رحیم، به بحث از خلود ــکه در اصل آموزه ای قرآنی است ــ پرداخته اند. اصل سخن آنان را می توان تفسیری بر اسما و ظهور آنها دانست. به نوشته ابن عربی در الفتوحات المکیة (ج ۱، ص ۱۱۴، ۳۰۳)، اهل آتش پس از اینکه به قدر اعمالشان عذاب چشیدند، در جهنم مشمول فضل و رحمت حق می گردند، به گونه ای که دیگر درد آتش را احساس نمی کنند. وی (الفتوحات المکیة، ج ۳، ص ۲۵) با قیاس انسان و صفات محدود او با حق تعالی و صفات کامل و مطلق او، درباره قطع عذاب می گوید ذات برخی انسانها با رحمت و شفقت سرشته شده است و اگر خداوند اجازه نظارت و حاکمیت در امور بندگانش را به آنان می داد، رنج و عذاب را از عالَم زایل می ساختند. حال، خدایی که چنین کمالی را به برخی از بندگانش داده، مسلّمآ خودش به آن سزاوارتر است و می تواند عذاب را تمامآ از بین ببرد. او خود را نسبت به بندگانش ارحم الراحمین وصف کرده است.ابن عربی در فصوص الحکم (ج ۱، ص ۱۶۹) هم به صراحت گفته که عاقبتِ اهل آتش، نعیم است. زیرا صورت آتش، بعد از پایان یافتن مدت عقاب، برای کسی که در آتش بوده، سرد و سلام خواهد گشت و عذاب جهنم بر ایشان شیرین و گوارا خواهد شد، چرا که عذاب از «عَذْب» (گوارا و دلپذیر) مشتق شده، و این نعیمِ دوزخیان است.عبدالرزاق کاشی، از پیروان مکتب عرفانیِ ابن عربی، در شرح فصوص الحکم (ص ۱۲۳) از دفعِ عذاب و خاموشی آتشِ دوزخیان پس از التماس از خدا سخن گفته و نوشته است که پس از گذشت مدتی طولانی، اهل آتش با آتش انس و الفت می گیرند و نه تنها از آن معذب نمی شوند، بلکه لذت هم می برند.داوود قیصری از دیگر شارحان فصوص الحکم ابن عربی، قول به قطع عذاب را با توسل به صفات رحمان و رحیم خدا توجیه کرده است (رجوع کنید به ص ۷۲۶). به گفته وی (همانجا)، کسی که موصوف به رحمانیت و رحیمیت است، هیچ فردی را به عذاب ابدی دچار نمی کند و این مقدار عذاب هم که در شریعت از آن خبر داده اند برای رساندن آنان به کمالات مقدّرشان است (نیز رجوع کنید به خوارزمی، ج ۱، ص ۳۷۹ـ۳۸۰؛ ابن عربی، ج ۲، تعلیقات عفیفی، ص ۱۲۳ـ۱۲۴، ۱۳۰).در نقد «عقیده هولناک و در عین حال غریب و نوظهور» (جهانگیری، ص ۴۱۱) ابن عربی و برخی از پیروان وی گفته شده است که این نظر با سیاق آیات قرآن در باب عذاب و خلود در جهنم سازگار نیست و مخالف اجماع اهل اسلام است. از کلام خدا در تهدید کافران و اشقیا به آتش، کیفر و شکنجه و عذابِ دردناک فهمیده می شود و اگر مقصود از آن، عَذْب و دلپذیری بود، تهدید و وعید معنایی نمی داشت (رجوع کنید به همان، ص ۴۱۱ـ۴۱۲؛ ثقفی تهرانی، ج ۱، ص ۱۵۲ـ۱۵۶). علاوه بر آن، به گفته طباطبائی (ج ۱، ص ۴۱۴)، اولا خلود در آتش و عذاب دائم اثر و خاصیتِ صورت شقاوت است که لازمه نفس انسانِ شقی است، یعنی پس از اینکه ذات انسانی، بر اثر میل شدیدش به شقاوت به واسطه احوال عارض بر او که، به هر حال به اختیار خود او برمی گردد، صورت شقاوت به خود گرفت و شقاوت در او متحقق گردید، دیگر جایی برای پرسش باقی نمی ماند که چرا لوازم و آثار شقاوت، از جمله عذاب همیشگی، دامن فرد شقی را می گیرد. ثانیآ، رحمت خدا به معنای رقت قلب، دلسوزی و تأثر باطنی نیست زیرا حالات مذکور از لوازم وجود انسانی در عالَم مادی است و به انسانها تعلق دارد، بلکه رحمت به معنای اعطا و افاضه آن چیزی است که مناسبِ استعدادِ قابل است. اما انس و الفت اهل آتش با آتش، بعد از گذشت مدتی، به این معنا می تواند باشد که آنان رنج و عذابِ بودن در آتش را ادراک نکنند، یعنی بعد از مدتی سوختن در جهنم و مأیوس شدن از رحمت الهی، بناچار، به قضای الهی تسلیم و با آتش مأنوس شوند، مانند کسی که از اول عمر معذّب به اعمال شاقه و مأیوس از رهایی است و بعد از گذشت مدتی به تدریج از شدت عذاب کاسته می شود و به آن عادت می کند (رجوع کنید به ثقفی تهرانی، ج ۱، ص ۱۵۷ـ۱۵۸)، که این معنا نیز با ظاهر آیات قرآن سازگار نیست زیرا قرآن از نوبه نو شدن عذاب خبر داده است (رجوع کنید به نساء : :۵۶ «هرگاه پوستشان بریان گردد، پوستهای دیگری برجایش نهیم تا عذاب را بچشند...»).در فلسفه اسلامی، قبل از صدرالدین شیرازی، هیچ فیلسوفی از خلود به مثابه مسئله مستقل فکری و فلسفی و به نحو مستوفی بحث نکرده است؛ اما در آثار ابن سینا و سهروردی در مورد حیات نفس و احوال آن بعد از مفارقت از بدن مطالبی آمده است.به طور کلی، فیلسوفان مسلمان از یک سو براساس اعتقاد به تجرد نفس و تأکید بر عامل غیرجسمانی در وجود انسان و ادامه حیات آن بعد از نابودی تن، و از سوی دیگر به اقتضای باورشان به اصول اعتقادی اسلامی از جمله معاد و بهشت و جهنم، تصور ویژه ای از نحوه حیات اخروی انسانها و خلود دارند. به زعم ایشان، هرچه استغراق فرد در امور مادی و جسمانی بیشتر باشد، عذاب او پس از مرگ بیشتر خواهد بود. اما عذاب فقط برای نفوسی ابدی است که کاملا از تجرد و معنویت دور مانده باشند. مثلا ابن سینا در النجاة (قسم ۳، ص ۲۹۶ـ۲۹۷) تأکید می کند که رنج و عذاب شدیدی که براثر خُلقیاتِ حاصل از پیوند نفس با بدن در دنیا، برای نفس بعد از مفارقت از بدن پدید می آید، عارضی است نه ذاتی، از این رو اندک اندک زایل می شود و سرانجام نفس به سعادت حقیقی می رسد (نیز رجوع کنید به همو، ۱۳۶۸، ص۱۲۰). وی در الاشارات (ص ۳۴۸)، در آنجا که از عذاب نفس به علتِ رذیلت نقصان و عدم نیل به کمال سخن می گوید، می نویسد چنین عذابی فقط برای منکران و اِهمال کنندگان و اِعراض کنندگان از حق است و ساده دلان («بُلْه») از چنین عذابی دورند (نیز رجوع کنید به همو، ۱۳۶۸، ص ۱۲۱). به نظر می رسد که برطبق عقیده ابن سینا، عذابِ ناشی از جهل و نقصانِ علم و معرفت، قوی تر و ماندگارتر از عذابِ ناشی از گناهان و اعمالِ بد اخلاقی است. زیرا وی (۱۳۸۱ش، ص ۳۳۶) بر این رأی بوده که گناهان و خطاها مانع دائمی نجات و رستگاری نیست بلکه جهل مرکّب موجب عذاب و بدبختیِ همیشگی است (نیز رجوع کنید به جنّت*).سهروردی (ج ۲، ص ۲۲۹ـ۲۳۰) نیز خلود را در چنین زمینه ای و براساس میزان تعلقات دنیوی نفس، به صورتهای مختلف دانسته است. یکی از آرای متفاوت او، درباره افراد میانه حال و متوسط اما سعادتمند است. در نظر وی، نفس آنان بعد از مفارقت از بدن به عالم مُثُل روحانیِ معلّق که مظاهرش اجرام فلکی و برزخهای عُلْوی است، عروج می کند و در آنجا از پاره ای صورتهای محسوس بهره مند می گردد و به سبب تعلق به آن برزخها، که خود تباهی ناپذیرند، در آنجا مخلّد می شود. البته شهرزوری (ص۵۵۰) در تفسیر سخن سهروردی نوشته است که می توان مراد از خلود را مکث طولانی دانست. بنابراین، نفوسِ ارتقا یافته به فلک اعلا بعد از مدتی مکث، از آنجا قطع تعلق می کنند و به عالم مُثُل نورانی انتقال می یابند و در آنجا از مرتبه ای به مرتبه ای صعود می کنند تا به فلک اعلای عالم مثال نایل شوند، و از آنجا نیز به عالم انوار محض منتقل گردند و بدون تغیّر و تبدّل جاویدان بمانند (قس هروی، ص ۱۸۶ـ۱۸۷).ملاصدرا در آثار فلسفی خود مانند الحکمة المتعالیة (سفر۴، ج ۲، ص ۳۴۶) و الشواهدالربوبیة (ص ۳۸۵) و عرشیّه (ص۲۸۰)، خلود اهل آتش را «مسئلةٌ عَویصةٌ» خوانده است. وی در برخی آثار فلسفی خود (مثلا رجوع کنید به ۱۹۸۱، سفر۴، ج ۲، ص ۳۴۷ـ۳۴۹؛ ۱۳۸۶ش، ص ۳۸۵) اصول و قوانینی فلسفی دالّ بر قطع عذاب را یادآور شده است، مانند اینکه قوای جسمانی انسان متناهی است، پیدایی قَسر در طبیعتِ چیزی نمی تواند دائمی باشد (القسر لایکون دائمیآ و لا اکثریآ)، هر موجودی غایتی دارد که روزی بدان می رسد و نیز اینکه رحمت الهی شامل هر چیزی است. وی سپس افزوده است که در مقابل آن اصول، اصل دیگری وجود دارد که بر دوام عذاب دلالت می کند، همان طور که بهشت برای اهل آن دائمی است. اصل موردنظر وی این است که نظام دنیا جز با وجود نَفْسهای شقی برقرار نمی ماند و اگر همه نفوس سعادتمند بودند، نظام دنیا تعطیل می شد، یعنی در یک سطح و درجه نبودنِ انسانها به اقتضای حکمت الهی است. پس قطعآ برای اهل سعادت و شقاوت غایات و منازلی ذاتی وجود خواهد داشت که ملایم طبعشان است، اگرچه برای نیل به آن غایات ذاتی، مدتی طولانی ــیعنی تا قیامت ــ فاصله باشد. ملاصدرا برای این اصل به آیه ۱۳ سوره سجده نیز استشهاد کرده است: «و اگر می خواستیم حتمآ به هرکسی ]از روی جبر[ هدایتش را می دادیم، لیکن سخن من محقّق گردیده که هر آیینه جهنم را از همه جنّیان و آدمیان خواهم آکند». با این همه، ملاصدرا در همان آثار (برای نمونه رجوع کنید به ۱۹۸۱، سفر۴، ج ۲، ص ۳۴۹ـ۳۵۳؛ ۱۳۸۶ش، ص ۳۸۶ـ۳۹۰) به شرح اقوال عرفایی همچون ابن عربی و قیصری، دالّ برعدم خلود عذاب آتش، پرداخته و در نهایت نتیجه گرفته که بعید است عذاب همیشگی باشد، زیرا اولا، خداوند به بندگانش مهربان است؛ ثانیآ، بنابه دلیل عقلی، نه عبادات بندگان نفعی برای او دارد و نه معاصی آنها زیانی به او می رساند و نیز سیر و جریان هر امری به قضا و قدر اوست. ملاصدرا به حدیثی با این مضمون استناد می کند که آخرین کسی که از گناهکاران شفاعت می کند، خداوند ارحم الراحمین است. ملاصدرا در المبدأ و المعاد (ص۴۶۰) با اشاره به عقیده معتزله که مرتکبان کبیره را در آتش مخلّد می دانند، می گوید قائلان به چنین اعتقادی ندانسته اند که رحمت عام و گسترده خداوند به همه چیز می رسد.باوجود این، وی در کتاب عرشیّه (ص ۲۸۲) که به احتمال قریب به یقین، بعد از الحکمة المتعالیة و الشواهدالربوبیة نوشته شده است، نظرش را تغییر داده (آشتیانی، ص ۲۵۵ـ۲۵۶) و عذاب جهنم را دائم خوانده است (برای انتقاد از این تغییر نگرش رجوع کنید به یثربی، ص ۱۵۷ـ۱۵۸). ملاصدرا در تفسیر خویش نیز خلود در جهنم را تأیید کرده است. وی (ج ۴، ص ۳۰۵ـ۳۰۶) در تفسیر «هُمْ فیها خالِدون» در آیه ۲۵۷ سوره بقره می نویسد چون پیروی از شهوات موجب پدید آمدن خُلقهای مذموم و مجاهدت با نفس باعث تزکیه آن و اخلاق پسندیده می گردد، روحی که تابع نفْس امّاره بوده با روحی که از الهامات حق تبعیت کرده، بعد از مفارقت از بدن، یکسان نخواهد بود، چنان که آیه ۲۲ سوره مُلک بر این معنا دلالت دارد. به علاوه، این قول هم که روح آلوده بعد از مفارقت از تن، ایام معدودی را در عذاب می گذراند تا تعلقات دنیوی کاملا قطع شود و سپس به جایگاه اصلی خویش برمی گردد، قولی خطاست. چون همان طور که در آیه ۸۱ سوره بقره آمده است، کسانی که براثر تکرار گناهان، قلبشان زنگار گرفته، در آتش جاویدان اند.گفتنی است که ملاصدرا با تأکید بر اینکه منشأ خلود در آتش فقط کفر است، در تفسیر خود نیز از عقیده معتزله انتقاد کرده است. وی (همان، ج ۴، ص ۳۰۷ـ۳۱۰) براساس تقسیم قوای شیطانی در وجود آدمی به قوه وهْمی، شهَوی و غضَبی، منبع گمراهی و قوه فراخواننده به کفر و عناد و انکار را قوه وهمیه می شمرد. این قوه به دستگاه ادراکی انسان تعلق دارد و بی اعتقادی به خدا و معاد و حقایق ملکوت و پیامبران، همگی، در این قوه ریشه دارند. خلود کفار در آتش صرفآ به سبب فساد اعتقادشان است، چون فساد اعتقاد موجب فسادِ ذاتِ روح و در نهایت باعث هلاکت آن می گردد، برخلاف فساد در عمل که احتمال رفع شدنش وجود دارد. پس فقط رذیلت قوه ناطقه نفسانی است که باعث خلودِ عقاب می گردد نه رذیلت قوه شهوی و غضبی.فیض کاشانی، شاگرد ملاصدرا (۱۳۵۸ش، ج ۲، ص ۱۰۸۳؛ همو، ۱۴۲۶، ص۳۲۰) می نویسد که بین اهل علم اتفاق نظر هست که کفار در آتش مخلدند و ظاهر کتاب خدا و سنّت نیز همین را نشان می دهد. مع هذا، وی در جاهای دیگر (رجوع کنید به ۱۳۵۸ش، ج ۲، ص ۱۰۸۴ـ۱۰۸۷؛ همو، ۱۴۲۶، ص ۳۲۰ـ ۳۲۴) آرای ابن عربی و عبدالرزاق کاشی و قیصری و دلایل عقلی ملاصدرا دایر بر سرمدی نبودن عذاب را، همدلانه بیان می نماید، اگرچه از اظهارنظر صریح خودداری می کند. با وجود این، خوانساری (ج ۶، ص ۸۱) نوشته که وی به عدم خلود کفار در عذاب آتش معتقد بوده است. اما طباطبائی (ج ۱، ص ۴۱۲ـ۴۱۳) خلود را بر مبنای اصول فلسفیِ حکمت متعالیه از جمله حرکت جوهری، چنین شرح داده است: متناسب با اخلاق و احوال و ملکاتی که نفس هر انسانی در زندگی کسب می کند، صورتی در نفس ایجاد می شود. اگر نفس احوال و ملکاتی نیکو تحصیل کند، صورتی زیبا در نفس ایجاد می شود و اگر به عکس باشد، صورتی زشت پدید می آید. اگر صورتهای خوب و بد در نفس رسوخ نکرده باشند، به زودی از بین می روند. بنابراین اگر ذاتِ نفس انسان خوب باشد، صورتهای زشت از آن پاک می گردند اما اگر ذاتِ نفس بد باشد، صورتهای زیبای آن زایل می شوند. اگر صورتهای زشت راسخ شدند، یعنی صورت و نوعیت جدیدی به نفس داده شد، در این حالت نوع جدیدی از انسان (مثلا صورت نوعیِ انسان بخیل) به وجود آمده است. همین طور است صورتهای نوعیه ای که براثر تکرار یک عمل در نفس انسان پدید می آیند. بنابراین، اگر صورتهای زشت با نفس انسان یکی نشده باشند، نفس بعد از عذابی محدود رها می شود؛ ولی اگر گناهان جزو ذاتِ نفس او شده باشند، یعنی اگر نفس بدون قسر و فشار به معصیت تن در دهد و با گناه سنخیت پیدا کند، در عذاب جاودان خواهد ماند. پس عذاب دائمی نتیجه شقاوت ذاتی برخی از نفسهاست و به قسر بر آنها تحمیل نشده است.منابع : علاوه بر قرآن؛ جلال الدین آشتیانی، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا، قم ۱۳۷۸ش؛ ابن بابویه، التوحید، چاپ هاشم حسینی طهرانی، قم ?]۱۳۵۷ش[؛ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، چاپ مجتبی زارعی، قم ۱۳۸۱ش؛ همو، رسالة اضحویة فی امرالمعاد، چاپ سلیمان دنیا، مصر ۱۳۶۸/ ۱۹۴۹؛ همو، النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة، ]قاهره[ ۱۳۵۷/۱۹۳۸، چاپ افست ]تهران، بی تا.[؛ ابن عربی، الفتوحات المکیة، بیروت: دارصادر، ]بی تا.[؛ همو، فصوص الحکم، و التعلیقات علیه بقلم ابوالعلاء عفیفی، تهران ۱۳۶۶ش؛ ابن قیّم جوزیه، حادی الارواح الی بلاد الافراح، چاپ سید جمیلی، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ ابن منظور؛ احمدبن حنبل، المسند، ج ۹، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره ۱۳۹۲/۱۹۷۲، ج ۲۲، چاپ احمد محمد شاکر و احمد عمر هاشم، قاهره ] ۱۹۸۹[؛ علی بن اسماعیل اشعری، الابانة عن اصول الدیانة، چاپ بشیر محمد عیون، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹؛ همو، کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلّین، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن ۱۴۰۰/۱۹۸۰؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی افندی[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره ]بی تا.[؛ همو، کتاب اصول الدین، استانبول ۱۳۴۶/۱۹۲۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ احمدبن علی بیهقی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵ش؛ مسعودبن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، چاپ عبدالرحمان عمیره، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹، چاپ افست قم ۱۳۷۰ـ۱۳۷۱ش؛ محمد ثقفی تهرانی، روان جاوید: در تفسیر قرآن مجید، تهران ۱۳۷۶ش؛ علی بن محمد جرجانی، شرح المواقف، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی، مصر ۱۳۲۵/۱۹۰۷، چاپ افست قم ۱۳۷۰ش؛ عبداللّه جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج ۵، قم ۱۳۸۳ش؛ محسن جهانگیری، محیی الدین بن عربی : چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران ۱۳۵۹ش؛ تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی، شرح فصول الحکم محی الدین بن عربی، چاپ نجیب مایل هروی، تهران ۱۳۶۴ش؛ خوانساری؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، بیروت ]بی تا.[؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ زمخشری؛ جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن، ج :۸ المعاد فی القرآن الکریم، قم ۱۴۲۰؛ یحیی بن حبش سهروردی، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، چاپ هانری کوربن، تهران ۱۳۵۵ش؛ محمدبن محمود شهرزوری، شرح حکمة الاشراق، چاپ حسین ضیائی تربتی، تهران ۱۳۷۲ش؛ محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، چاپ احمد فهمی محمد، قاهره ۱۳۶۷ـ۱۳۶۸/ ۱۹۴۸ـ۱۹۴۹، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، تفسیر القرآن الکریم، چاپ محمدخواجوی، ج ۴، قم ۱۳۶۱ش؛ همو، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت ۱۹۸۱؛ همو، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، با حواشی ملاهادی سبزواری، چاپ جلال الدین آشتیانی، قم ۱۳۸۶ش؛ همو، عرشیّه، تصحیح متن و ترجمه ]از [غلامحسین آهنی، ]تهران ۱۳۶۱ش[؛ همو، المبدأ و المعاد، چاپ جلال الدین آشتیانی، تهران ۱۳۵۴ش؛ صدیق حسن خان، یقظة اولی الاعتبار: مما ورد فی ذکرالنار و اصحاب النار، چاپ طالب عوّاد، بیروت ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛ ماهراحمد صوفی، جنان الخلد: نعیمها و قصورها و حورها، صیدا ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛ طباطبائی؛ طبرسی؛ طوسی؛ عبدالرزاق کاشی، شرح فصوص الحکم، چاپ مجید هادی زاده، تهران ۱۳۸۳ش؛ حسن بن یوسف علامه حلّی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، چاپ حسن حسن زاده آملی، قم ۱۴۲۷؛ مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم ۱۳۸۷ش؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیرالکبیر، قاهره ]بی تا.[، چاپ افست تهران ]بی تا.[؛ همو، کتاب المُحَصَّل، چاپ حسین اتای، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ فرج اللّه عبدالباری، یوم القیامة بین الاسلام و المسیحیة و الیهودیة، قاهره ۲۰۰۴؛ محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، عالم مابعدالموت: الانسان فی منازل خلقه و موته و بعثه، چاپ محسن عقیل، قم ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛ همو، علم الیقین فی اصول الدین، قم ۱۳۵۸ش؛ قاضی عبدالجباربن احمد، شرح الاصول الخمسة، چاپ عبدالکریم عثمان، قاهره ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ محمدبن احمد قرطبی، التذکرة فی احوال الموتی و امور الآخرة، چاپ سیدالجمیلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ داوودبن محمود قیصری، شرح فصوص الحکم، چاپ جلال الدین آشتیانی، تهران ۱۳۷۵ش؛ عبدالرزاق بن علی لاهیجی، شوارق الالهام فی شرح تجریدالکلام، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۶؛ مجلسی؛ محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم الشهیر بتفسیرالمنار، ]تقریرات درس [شیخ محمد عبده، ج ۸، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲؛ محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴، چاپ افست تهران ?] ۱۳۹۷[؛ محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، و یلیها رسالة شرح عقائد الصدوق، او، تصحیح الاعتقاد، چاپ عباسقلی ص. وجدی (واعظ چرندابی)، تبریز ۱۳۳۰ش؛ احمدبن محمد میبدی، کشف الاسرار و عدة الابرار، چاپ علی اصغر حکمت، تهران ۱۳۶۱ش؛ محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، تجریدالاعتقاد، چاپ محمدجواد حسینی جلالی، ]قم[ ۱۴۰۷؛ محمدشریف هروی، انواریه: ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی، چاپ حسین ضیائی و آستیم، تهران ۱۳۵۸ش؛ یحیی یثربی، عیارنقد، قم ۱۳۸۳ش؛Auliffe, Mc Dammen Jane ed. Qur&#۳۹;a(n, the of Encyclopaedia Leiden: Brill, ۲۰۰۱-۲۰۰۶, s.v. "Eternity" (by Shahzad , ed. Mircea Eliade, Bashir); The Encyclopedia of religion New York ۱۹۸۷, s.v. "Immortality" (by Julien Ries).
نظر شما
مولفان
محمد زارع ,
گروه
رده موضوعی
جلد 16
تاریخ 1390
وضعیت چاپ
  • چاپ شده