جمهوری اسلامی ایران

معرف

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ برآمده‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (۲۲ بهمن‌ ۱۳۵۷) به‌ رهبری‌ امام‌ خمینی‌ *  در ایران‌، که‌ جانشین‌ نظام‌ سلطنتی‌ شد.

متن

جمهوری اسلامی ایران ، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی *  در ایران ، که جانشین نظام سلطنتی شد. مبدع این نظام سیاسی امام خمینی بود و در همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۲ر۹۸% کل واجدین شرایط رأی دادن ، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت . در این همه پرسی ، از مجموع ۴۳۸ ، ۴۲۲ ، ۲۰ رأی ، ۸۳۴ ، ۰۵۴ ، ۲۰ رأی ، موافق و ۶۰۴ ، ۳۶۷ رأی ، مخالف بود. با پایان یافتن همه پرسی ، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد (امام خمینی ، ج ۳، ص ۴۸۶؛  روزها و رویدادها ، ج ۱، ص ۸۱). متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحبنظران و علاقه مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن ، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه پرسی به تصویب ملت رسید. وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در دوم اردیبهشت ۱۳۶۸، امام خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی ، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. ناهماهنگی در قوه مجریه به دلیل اصطکاک دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری ، مسئله مدیریت قوه قضائیه که با واگذاری مسئولیتهای این قوه به شورای عالی قضائی ، از استقلال قوه قضائیه کاسته شده بود و ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان در مصوبات مجلس ، عمده ترین مسائل مطروحه بود. شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده ، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه پرسی به تصویب ملت رسید («متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی »، ص ۵ـ۶؛ «در همه پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص ۳؛ نیز  رجوع کنید به  هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۲۷ـ۴۱).

 اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی .  اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است : حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس ) برمی گزینند؛ دوره زمامداری حاکم محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست ؛ حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است ؛ حاکم دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی است (هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۵۳ـ۵۴). نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه های مذکور برخوردار است ، زیرا زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم ) و چه در انتخاب رئیس جمهوری (با رأی مستقیم ) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی )، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است ؛ دوره زمامداری رئیس جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است ؛ رهبر و رئیس جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت ) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل ) برای مقام رهبری و رئیس جمهوری و وزیران وجود دارد (ایران . قانون اساسی ، اصول ۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲). وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی ، اسلامی بودن آن است ، بدین معنا که اکثر ملت ایران ، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت ، از طریق همه پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده اند. در استقرار نظام جمهوری اسلامی ، مردم نقش بنیادین داشتند. آنچه گویای چنین نقشی است ، عبارت است از: اعتقاد ملت ایران به آرمان حق و عدل و اینکه چنین آرمانی از راه اجرای احکام قرآن شدنی است ؛ شعار اصلی انقلاب اسلامی ملت ایران ، سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی بود؛ رهبری انقلاب ، که قطعاً بدون آن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بدین شکل پدید نمی آمد؛ و مراجعه به آرای همگانی و رأی اکثر ملت ایران در تعیین نظام سیاسی جدید، پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی (رجوع کنید به  هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۵۶ـ۶۳؛ مقیمی ، ص ۱۸۲ـ ۱۸۳). اصول عقاید اسلامی شیعه (توحید، نبوت ، معاد، عدل و امامت ) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان ، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است (رجوع کنید به هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۶۳ـ۷۵). عدل و استقلال و همبستگی ملی ، اهداف عالی نظام اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است ، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط ، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی (در عرصه داخلی ) و سلطه گری و سلطه پذیری (در عرصه خارجی ؛ اصول ۲ و ۱۵۲).

 رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی ، قضائی ، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این ، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی ) برابر آن مذهب خواهد بود، شامل حفظ احترام کامل و آزادی انجام دادن مراسم مذهبی برابر فقه خود؛ رسمیت داشتن تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ارث ، ازدواج و طلاق ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها؛ و مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها در مناطقی که پیروان هریک از این مذاهب از اکثریت برخوردارند؛ حقوق سیاسی و اداری ، چون آزادی تشکیل احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی ؛ داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی ؛ برخورداری از حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی ؛ و برخورداری از سایر حقوقی که قانون اساسی برای دیگر افراد ملت در نظر گرفته است (رجوع کنید به اصول ۴ـ۵، ۸، ۱۲، ۱۹ـ۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲ـ۱۶۳، ۱۶۷). پیروان سایر ادیان الهی ، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان ، که به عنوان اهل کتاب شناخته شده اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون ، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکلهای دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی ، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی (اصول ۳، ۱۳، ۱۹ـ۲۰، ۲۶). اقلیتهای غیر اهل کتاب ، به شرط آنکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی (رجوع کنید به  اصول ۱۹ـ۴۲)، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می شوند (رجوع کنید به هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۱۶۱ـ۱۶۶).  اصول آزادی و استقلال (شامل سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی ) و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، مبانی و پایه های ملی جمهوری اسلامی ، و لازم و ملزوم یکدیگر و تفکیک ناپذیرند. آزادی افراد، تا حدی که به حقوق و آزادی دیگران و ارزشهای جامعه زیان نرساند، مورد تأکید است . آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم نیز از طریق مردمسالاری و حاکمیت ملت در بنیانگذاری نظام و اداره امور کشور و حقوق ناشی از حاکمیت ملت ، تأمین شده است . استقلال سیاسی کشور محور تنظیم سیاست خارجی و مبتنی بر حاکمیت ملی و حق الاهی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است . استقلال فرهنگی به معنای عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه و زندگی بر پایه افکار و ارزشهای بومی است . استقلال اقتصادی به معنای مجموعه امکانات و تواناییهایی است که با اتکا به آنها، کشور دارای حاکمیت دائم ، تمام عیار و غیرقابل انتقال بر اقتصاد داخلی و روابط آن با اقتصاد بین المللی باشد. استقلال نظامی به معنای قدرت دفاع از خود، بدون تکیه بر بیگانگان ، است . وحدت ملی بر پایه سرزمین و تاریخ یکپارچه و خط و زبان واحد و عناصر مشترک دینی و مذهبی و با عنایت به واقعیت تنوع قومی و مذهبی و ضرورت تأمین حقوق اقلیتها استوار گردیده است (ایران . قانون اساسی ، اصول ۲، ۹، ۱۹ـ۴۲، ۱۰۰؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۱۷۲، ۱۸۴ـ۱۸۵). تمامیت ارضی ناظر به قلمرو سیاسی و حقوقی با مرزهای شناخته شده بین المللی کشور و مبین محدوده دقیق حاکمیت و صلاحیت دولت است . در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، بر اصل تمامیت ارضی تصریح شده و پاسداری از آن وظیفه دولت و آحاد ملت قلمداد شده است (رجوع کنید به  اصول ۳، ۷۸، ۱۴۳، ۱۵۲).

 در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، به مثابه شیوه ای برای «نظارت همگانی متقابل »، پذیرفته شده است . اجرای این شیوه ، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت ، می تواند زمینه ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه گانه حاکم ) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی ، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه های گروهی ، احزاب و تشکیلات سیاسی ، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است . در نظام جمهوری اسلامی ، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است . روش انجام دادن آن ، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم (رجوع کنید به هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۲۲۲ـ۲۲۶، ۲۲۸ـ۲۳۴). سیاستهای اساسی دولت ، برای تأمین اهداف عالی نظام (عدل ، استقلال و همبستگی ملی )، نیازمند برنامه های مفصّلی است . بدین منظور وظایف مشروحی برای دولت ، با عنوان سیاستهای اساسی دولت در حوزه های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اداری و اقتصادی ، مقرر شده است . بالابردن آگاهیهای عمومی ، آموزش و پرورش همگانی و رایگان ، و تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار برای رسیدن به خودکفایی ، هدف سیاستهای اخلاقی و فرهنگی است . رفع تبعیض ، ایجاد امکانات عادلانه برای همگان ، و ترویج روحیه برادری (تحمل سیاسی ، برخورد اندیشه ها و الفت قلوب )، هدف سیاستهای اجتماعی است . محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری (بهبود تشکیلات و سازماندهی دولت و نیروی انسانی و روشها و اعمال اداری )، هدف سیاستهای اداری است و تأمین استقلال اقتصادی جامعه ، از راه بازیابی فرهنگ ملی و مقتضیات محیطی جامعه و امکانات ملی ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت ، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، هدف سیاستهای اقتصادی است (رجوع کنید به  ایران . قانون اساسی ، اصول ۳ و ۴۳؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۲۳۵ـ ۲۹۳، ۲۹۷ـ۲۹۹).

 بخشهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی شامل بخش دولتی و عمومی ، بخش تعاونی و بخش خصوصی است . بخش دولتی شاملِ همه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه آهن و مانند اینهاست (ایران . قانون اساسی ، اصل ۴۴؛ برای آخرین تفسیر مُفاد بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی رجوع کنید به «نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»، ص ۱). بخش عمومی (غیردولتی )، شامل مؤسسات و نهادهای اقتصادی متضمن حقوق و منافع عمومی است و از اختیار بخش خصوصی خارج است . این مؤسسات ــکه در نظام حقوق اساسی ایران با عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی » شناخته می شوندــ مشتمل اند بر: مؤسسات اقتصادی تحت نظارت مقام رهبری ؛ شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ، که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد؛ و سازمان تأمین اجتماعی ، که اداره آن برعهده شورای عالی تأمین اجتماعی است . بخش تعاونی ، که مقدّم بر بخش خصوصی است ، با هدف جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص و برقراری زندگی عادلانه برای اکثر افراد جامعه پدید آمده است . هدایت و راهبری این بخش برعهده دولت است و باید در قالب برنامه عدالت اجتماعی پیگیری شود. بخش خصوصی شامل قسمتی از کشاورزی و دامداری و صنعت و تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . ضوابط محدودکننده آن شامل منع اضرار به غیر، منع احتکار، منع انحصار، منع ربا و دیگر معاملات حرام ، و منع اسراف و تبذیر است (رجوع کنید به  هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۳۲۵، ۳۳۴ـ۳۳۹ـ۳۴۰ـ۳۴۳، ۳۴۸ـ۳۵۲).

 اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، عبارت اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه جویی و سلطه پذیری برای تأمین این اصل دنبال می شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و مناسبات صلح آمیز با دولتهای غیرمحارب ؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام )؛ حمایتهای انسانی در سطح بین المللی ، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان (رجوع کنید به ایران . قانون اساسی ، اصول ۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴ـ۱۵۵). مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم ) انجام می پذیرد. پس از رهبری ، رئیس جمهوری ، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین المللی )، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی ، از طریق نظارت بر معاهدات بین المللی ، وضع قوانین سیاست خارجی ، کمیسیون سیاست خارجی ، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی ، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می کند (رجوع کنید به هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۱، ص ۴۱۲ـ۴۳۳؛ شفیعی فر، ص ۸۴ـ۸۶).

 نهادها و ساختارهای حکومتی .  حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، الاهی و انسانی است . حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی ، در دوره غیبت امام عصر ــ عجل اللّه فرجه الشریف ــ فقیه جامع الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین ، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی ، تحت نظارت ولایت فقیه ، ضامن حاکمیت الاهی است . وجه انسانی حاکمیت ، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است . بنابراین ، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. ضامن این وجه از حاکمیت ، راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن ) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی ) است (هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۱ـ۷). شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی ، سه قوه ای (مقننه ، مجریه و قضائیه ) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی فقیه ) است و از این رو الگوی تفکیکِ قوا *  در آن با الگوی تفکیک قوا در نظامهای عرفی تفاوت جوهری دارد (همان ، ج ۲، ص ۸ـ۹؛ نیز رجوع کنید به  منصورنژاد، ص ۵۶). حکومت ، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است ؛ نیمه ریاستی است چون رئیس جمهوری را مردم انتخاب می کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می کند که بین قوای سه گانه ، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش بینی شده است (هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۱۲ـ۱۷، ۱۹ـ۲۵). افزون بر قوای سه گانه تحت نظارت رهبری ، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی ، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان ، ج ۲، ص ۱۰ـ۱۱).

 ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

 ۱) ولایت و رهبری . بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن ، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است . اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن ، از هر حیث ، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است (اصل ۴؛ شعبانی ، ص ۷۹ـ۸۳). مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش بینی شده است . فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی ، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت ، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران . قانون اساسی ، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹). قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می کنند (اصل ۵۷) و در واقع ، رهبری عالی ترین مقام و مرجع حکومتی است . اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده ، ناظر به اهمیت این مقام است . برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می شود، مانند تعیین سیاستهای کلی نظام ، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه . برخی از وظایف رهبری با قوای سه گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می تواند زیانبار باشد. برخی دیگر از وظایف رهبری ، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه پرسی ، و حل اختلافات قوای سه گانه و تنظیم روابط آنهاست . به این ترتیب ، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی ، سیاستهای کلان آنها را مشخص می کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می نماید. نظارت رهبری بر قوه مجریه ، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی ، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس ، صورت می گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن ، به واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است . رأی فقها در شورای نگهبان ، در باب تطبیق با موازین شرعی ، قاطع است . نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی ترین مقام این قوه صورت می گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰؛ مدنی ، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش ، ج ۲، ص ۱۳۲ـ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی فر، ص ۶۹ـ۸۳). رهبر در انجام دادن وظایف ، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می گیرد. این مجمع ، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط مشیهای کلی نظام ، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می باشد. همچنین ، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد (شعبانی ، ص ۱۹۶ـ۱۹۷). انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است . این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره گیری یا فوت وی ، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط خبرگان ، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می شود. این شورا از رئیس جمهوری ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می گردد (ایران . قانون اساسی ، اصول ۱۰۸ـ۱۰۹، ۱۱۱؛ نیز رجوع کنید به  مدنی ، ۱۳۶۰ـ ۱۳۶۹ش ، ج ۴، ص ۸۴ـ۹۸).

 ۲) قوه مقننه . این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکّب از دو رکن کاملاً متمایز است : مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان . هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم ، برای چهار سال ، انتخاب می شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه شان و ادای سوگند، می توانند به کار بپردازند (ایران . قانون اساسی ، اصول ۶۲ـ۶۳، ۶۷، ۹۱؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۱۰۴ـ۱۰۵). وظیفه اصلی مجلس ، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است . این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به  ایران . قانون اساسی ، اصول ۷۱ـ۷۲، ۹۴).  مجلس شورای اسلامی ، افزون بر تصویب قوانین و مقررات ، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر:  الف ) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت ، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت ). ب ) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه ، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس جمهوری ، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات   ( تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ) ). ج ) نظارت استصوابی ، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت ، مانند انعقاد قراردادهای بین المللی ، تغییر خطوط مرزی ، اعلام حالت فوق العاده ، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری ، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان ، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می کند. د) نظارت مالی (تدوین ، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور). ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس جمهور؛ رجوع کنید به هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۱۸۷ـ۲۶۸). همچنین ، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی ، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی ، را نیز داراست (ایران . قانون اساسی ، اصل ۷۳). تشکیلات داخلی مجلس ، که آیین نامه داخلی آن را مشخص می کند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش بینی قانون اساسی ، با افزایش جمعیت ، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد (اصل ۶۴؛ نیز رجوع کنید به مدنی ، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش ، ج ۳، ص ۱۲۱ـ۱۵۵). شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی ، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی را نیز برعهده دارد (ایران . قانون اساسی ، اصول ۹۱، ۹۸ـ۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی ، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش ، ج ۴، ص ۱۶ـ۱۸، ۴۱ـ ۴۲؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۲۶۶ـ ۳۲۰).

 ۳) قوه مجریه . این قوه در جمهوری اسلامی ایران ، از حیث جایگاه مردمی ، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه ، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری ) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری ) از این ارکان ناشی می شوند. رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری ، است (ایران . قانون اساسی ، اصل ۱۱۳). نامزدهای این مقام باید ایرانی الاصل ، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی ، به صورت متوالی ، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری ، در مجلس شورای اسلامی سوگند می خورد که از نظام جمهوری اسلامی ، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می کند (اصول ۱۲۲ و ۱۳۰). وظایف و اختیارات رئیس جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می شود مانند اجرای قانون اساسی ، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن )، امور بین المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران ). ریاست بر هیئت وزیران ، ریاست عالی سازمانهای وابسته (چون محیط زیست ، تربیت بدنی ، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه ریزی )، و اعطای نشانهای دولتی . رئیس جمهوری ، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین ، پیشنهاد برای همه پرسی و امضای همه پرسی ، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت ، توقف انتخابات ، حضور و احضار به مجلس ، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس ) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است (رجوع کنید به  هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۳۴۲ـ۳۷۰؛ مدنی ، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش ، ج ۵، ص ۱۶۵ـ۱۸۶). افزون بر رئیس جمهوری ، وزیران نیز از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت وزیران ) و فردی ، موجودیت حقوقی دارند (اصل ۶۰؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۳۷۱). هیئت وزیران دولت ، از رئیس جمهوری ، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد رجوع کنید به  ایران ، قانون اساسی ، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱) و وزیران تشکیل می شود و به عنوان یک نهاد حقوقی ، با حقوق و تکالیف مشخص ، مخاطب قانون اساسی می باشد. وزیران ، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه ، عضویت در هیئت وزیران ، قیمومت بر سازمانهای وابسته به وزارتخانه ، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آیین نامه و صدور بخشنامه . تعداد و ساختار وزارتخانه ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه های گوناگون ، در برنامه ریزیهای کلان ، متفاوت است . وظیفه هیئت دولت ، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس ، تدوین آیین نامه های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، تصمیمات سیاسی کلی و موردی ، حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی ، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است (ایران . قانون اساسی ، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی ، ۱۳۶۰ـ ۱۳۶۹ش ، ج ۵، ص ۲۴۲ـ۲۸۹؛ هاشمی ،۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۳۷۱ـ ۳۹۷، ۴۰۳ـ۴۰۹). نیروهای مسلح مشتمل اند بر ارتش ، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی ، انتظامی ، سیاسی و اجتماعی ) و برآمده از انقلاب ، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن ؛ و نیروهای انتظامی ، با هدف استقرار نظم و امنیت ، تأمین آسایش عمومی و فردی ، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی . فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است (ایران . قانون اساسی ، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰ـ۱۵۱؛ هاشمی ، ۱۳۷۴ش ، ج ۲، ص ۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به  مدنی ، ۱۳۷۳ش ، ص ۳۲۸ـ۳۳۸).

 ۴) قوه قضائیه . این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت ، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است . در رأس تشکیلات این قوه ، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می شود (ایران . قانون اساسی ، اصل ۱۵۷). رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه ، مقننه و قضائیه می پردازد (اصول ۱۵۸ و ۱۶۰). قوه قضائیه ، برای ایفای وظایف خویش ، سازمانها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله اند: وزارتِ دادگستری * ، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی رسیدگی می کند (اصل ۱۵۹)؛ دیوانِ عدالتِ اداری * ، که برای بررسی شکایتها و اعتراضها درباره مأموران و واحدهای دولتی به وجود آمده است و همچنین می تواند آیین نامه های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اند، باطل کند (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)؛ دادستانی و دادگاههای نظامی ، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است (اصل ۱۷۲)؛ سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است (اصل ۱۷۴)؛ دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می کند (اصل ۱۶۱)؛ و دادستانی کل ، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می پردازد. قضات اصلی ترین عناصر تشکیلات قضایی اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است . قاضی ، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله ، باید به متون فقهی مراجعه کند (اصل ۱۶۷). محاکمات می تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی (اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به  مدنی ، ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش ، ج ۶، ص ۲۷۲ـ۳۰۱). ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست . این نهادهای خاص عبارت اند از: شوراهای اسلامی ، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (هاشمی ، ج ۲، ص ۱۰ـ۱۱).

 حقوق و آزادیها.  در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع ، مردان و زنان را شامل می شود (ایران . قانون اساسی ، اصول ۳، ۲۰ـ۲۱). حقوق و آزادیهای مردم به دو دسته تقسیم می گردد: فردی و گروهی . منظور از حقوق و آزادیهای فردی ، حق مالکیت و آزادیهای مربوط به زندگی خصوصی است . مالکیت خصوصی ، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است ، باید از راه مشروع فراهم شده باشد (رجوع کنید به  اصل ۴۷) وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی اش برگرداند (اصل ۴۹). حقوق و آزادیهای زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخابها، علایق و سلایق فردی است . در جمهوری اسلامی ، آزادی انتخاب شغل (رجوع کنید به  اصل ۲۸) و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و آزادیهای گروهی ، حقوقی است که به واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروهها تعلق می گیرد و شامل سه دسته است : آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده می شود؛ آزادی اجتماعات ، که به گردهماییها و فعالیتهای اعتراضی و تظاهرات مربوط می شود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکلها و احزاب ، که براساس آن ، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروههای مختلف و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند (اصول ۲۳ـ۲۴، ۲۶ـ۲۷؛ نیز رجوع کنید به  هاشمی ، ۱۳۸۴ش ، ص ۳۴۵ـ ۳۴۹، ۴۰۲ـ ۴۲۸). در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند (اصول ۱۲ـ۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به  هاشمی ، ۱۳۸۴ش ، ص ۵۸۴ـ۶۰۰).

 منابع : روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،  صحیفه نور ، ج ۳، تهران ۱۳۷۱ش ؛ «در همه پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»،  اطلاعات ، ش ۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛  روزها و رویدادها ، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج ۱، تهران : نشر رامین ، ۱۳۷۸ش ؛ قاسم شعبانی ،  حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۷۹ش ؛ محمد شفیعی فر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران »،  حکومت اسلامی ، سال ۴، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛ «متن کامل پیشنهادی پیش نویس قانون اساسی »،  اطلاعات ، ش ۱۵۸۸۰، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ جلال الدین مدنی ،  حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۶۰ـ۱۳۶۹ش ؛ همو،  حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۷۳ش ؛ غلام حسن مقیمی ، «درآمدی بر مفهوم جمهوری »،  علوم سیاسی ، سال ۱، ش ۴ (بهار ۱۳۷۸)؛ محمد منصورنژاد، «تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»،  حکومت اسلامی ، سال ۴، ش ۱ (بهار ۱۳۷۸)؛ «نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»،  همشهری ، سال ۱۴، ش ۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵؛ محمد هاشمی ،  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج ۱، تهران ۱۳۷۴ش ، ج ۲، قم ۱۳۷۴ش ؛ همو،  حقوق بشر و آزادی های اساسی ، تهران ۱۳۸۴ش .

 / محمدعلی قاسمی ترکی  و  جواد کریمی /

نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 10
تاریخ 1385
وضعیت چاپ
  • چاپ شده