بیات ترک

معرف

از آوازهای‌ چهارگانة‌ دستگاه‌ شور
متن
بیاتِ ترک‌ ، از آوازهای‌ چهارگانة‌ دستگاه‌ شور. بیات‌ ترک‌ را از آن‌ رو از متعلّقات‌ دستگاه‌ شور دانسته‌اند که‌ فواصل‌ آنها با هم‌ منطبق‌ است‌ و تنها در شاهد با هم‌ تفاوت‌ دارند ( رجوع کنید به خالقی‌، بخش‌ 2، ص‌ 153ـ154). گوشه‌های‌ این‌ آواز بنابر نوشتة‌ معروفی‌ (ص‌ ب‌) عبارت‌ است‌ از: درآمد، کرشمه‌، خسروانی‌، جامه‌دران‌، دوگاه‌، روح‌الارواح‌، محمّد صادقخانی‌، مهربانی‌، مهدی‌ ضرّابی‌، مثنوی‌، قطار، نغمه‌، فرود، و دو نوع‌ قرائی‌. بیات‌ ترک‌ به‌ سبب‌ نزدیکی‌ به‌ ماهور، قابلیت‌ اجرایی‌ برخی‌ از گوشه‌های‌ این‌ دستگاه‌ مانند خسروانی‌، دلکش‌ و ماهور را نیز دارد. از ترکیب‌ اضافی‌ بیات‌ ترک‌ نباید به‌ انتساب‌ آن‌ به‌ ترک‌زبانان‌ حکم‌ کرد، چرا که‌ به‌ آن‌ بیات‌ زند و بیات‌ شیراز هم‌ گفته‌اند.
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد 5
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده