بهاریه

معرف

بهاریه‌ ، شعری‌ که‌ درباره بهار سروده‌ شود.

متن

بهاریه ، شعری که درباره بهار سروده شود.

۱) در ادبیات فارسی . بهار از مکررترین موضوعات در شعر و ادب فارسی است . شاید کوتاهی این فصل در ایران (رجوع کنید به جمالزاده ، ص ۲۸۹ـ۲۹۰) و نوزایی جهان و شکوفایی طبیعت از دلایلی باشد که بهار را از محبوبترین موضوعات در ادب فارسی ساخته است .از قرن چهارم ، با شکل گیری قصیده و رواج آن ، تغزل و تشبیب بسیاری از قصاید در وصف بهار بود. ازینرو برخی بهاریه را صرفاً چنین قصیده ای می دانند (همائی ، ج ۱، ص ۱۱۵ـ۱۱۶). با وسعت یافتن تشبیب قصیده و تولد غزل ، بهاریه منحصر به قصیده نماند و بتدریج به قالبهای دیگر شعر، مانند غزل و مثنوی ، نیز درآمد. نخستین بهاریة مشهور از رودکی و سراسر آن وصف بهار است با این مطلع : آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب / با صد هزار نزهت و آرایش عجیب . اگرچه شاید این شعر مقدمة قصیده ای بلند بوده باشد. او ابر و باد و تندر را به سپاهیان چرخ تشبیه کرده است (رودکی ، ص ۱۲ـ ۱۸). در همان دوران ، دقیقی نیز زمین را در بهار دارای خلعت اردیبهشت و درخت را حور بهشتی دانسته است ( اشعار پراکندة قدیمترین شعرای فارسی زبان ، ج ۲، ص ۱۶۴: برافگند ای صنم ابر بهشتی / زمین را خلعت اردیبهشتی // بهشت عدن را گلزار ماند/ درخت آراسته حور بهشتی ).با رواج سبک خراسانی ، طبیعت گرایی اوج می یابد. اشعار نیمة دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم سرشار است از رنگ و بوی گلها و آواز پرندگان (رجوع کنید به منوچهری ، ص ۳۰ـ۳۳، ۱۸۶ـ ۱۹۶). منوچهری نمایندة این دوره از نظر تصاویر شعری است (شفیعی کدکنی ، ۱۳۶۶ ش ، ص ۵۰۱). مسمطهای منوچهری (رجوع کنید به ص ۱۶۹ـ۱۷۳، ۱۸۲ـ ۱۸۵، ۲۰۷ـ۲۱۳) از باشکوه ترین بهاریه های شعر فارسی است و همواره مورد تقلید شعرای بعد از او بوده است ، از جمله : نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز/ زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز...کبکان دری غالیه در چشم کشیدند/ سروان سهی عبقری سبز خریدند// بادام بنان مقنعه بر سر بدریدند/ شاه اسپرمان چینی در زلف کشیدند... (همان ، ص ۱۷۴). شاعران در حمایت دربار سامانی و غزنوی ، که کانون شادخواری و کامرانی بود، به مدیحه سرایی می پرداختند و صفات بهار را به ممدوح نسبت می دادند (عنصری ، ص ۵۴ ـ۵۷، ۲۸۱ـ ۲۸۵؛ نیزبرای مقایسة بهاردرشعر عنصری باشعر مولوی رجوع کنید به شفیعی کدکنی ، ۱۳۶۶ ش ، ص ۲۹۴ـ۲۹۶؛ امیرمعزی ، ص ۱۴۵ـ ۱۴۷، ۵۴۴ ـ ۵۴۵). از بین آنان فرخی بسیاری از اشعار خود را با وصف بهار آغاز کرده و قصیدة داغگاه او از مشهورترین بهاریه های شعر فارسی است (ص ۱۷۵).در سبک خراسانی بسیاری از بهاریه ها با گرامیداشت آیین باستانی نوروز همراه بود (همان ، ص ۴۳؛ منوچهری ، ص ۳۰، ۱۶۹، ۱۷۴) که نشانة رواج این جشنهای ایرانی در آن عصر است و پیوند بهار و نوروز در شعرهای دوره های بعد به این حد انعکاس ندارد.در منظومة فردوسی نیز، با وجود مضمون حماسی آن ، بهار بیش از فصول دیگر حضور دارد (یوسفی ، ص ۶۳). شاهنامه پر از نمادهای بهار است . سیاوش جوان ، که محبوب و امید پادشاه است ، به بهار خرم تشبیه شده است (کتاب دوم ، ج ۲، ص ۴۴۸)؛ در زادن رستم ، رودابه بهاری است که تحمل بار سرو آزاده از توان او خارج است (کتاب اول ، ج ۱، ص ۱۷۵) و در آستانة نبرد رستم و اسفندیار، بهار نمایش بیقراری جهان است : ابر پیرهن چاک کرده ، هوا بر زمین اشک ریخته و بلبل نالة مرگ اسفندیار سر داده است (کتاب سوم ، ج ۴، ص ۱۲۳۵: ندانم که عاشق گل آمد گر ابر/ چو از ابر بینم خروش هزبر// بدرّد همی پیش پیراهنش / درفشان شود آتش اندر تنش // ... که داند که بلبل چه گوید همی / بزیر گل اندر چه جوید همی ...// همی نالد از مرگ اسفندیار/ ندارد بجز ناله زو یادگار).از میان شاعران این سبک ، ناصرخسرو با نگاهی متمایز از بهار سخن می گوید و بهار را زمانی برای تدبر در ناپایداری هستی و بی وفایی دهر می شمارد (ناصرخسرو، ص ۱۶۱ـ۱۶۲: چند گویی که چو ایام بهار آید/ گل بیاراید و بادام به بار آید// هرکرا شست ستمگر فلک آرایش / باغ آراسته او را به چه کار آید...). خیام نیز بهار را نشانه ای از ناپایداری هستی و موسم خوشباشی و اغتنام فرصت می داند (ص ۱۰۴ـ ۱۰۵،۱۱۲، ۱۱۳: ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است / دریاب که هفته ای دگر خاک شده است // می نوش و گلی بچین که تا درنگری / گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است ).از نیمة دوم قرن پنجم به بعد، بهاریه در منظومه های عاشقانه از جمله لیلی و مجنون (نظامی ، ص ۹۶ـ۹۷) و اشعار عارفانه ، که سرآغاز آنها قصیده های سنایی است ، تجلی می یابد. پیش از او هرگز بهار، با چشم انداز عرفانی و عناصری از زندگی و دید اهل عرفان ، بدین گونه وصف نشده بود (شفیعی کدکنی ، ۱۳۷۲ ش ، ص ۱۰۷). در بهاریة او تمام کائنات در جنب و جوش اند (سنایی ، ص ۱۴۱: باز متواری روانِ عشق ، صحرائی شدند/ باز سرپوشیدگانِ عقل ، سودائی شدند// باز مستوران جان و دل پدیدار آمدند/ باز مهجوران آب و گِل تماشائی شدند). در مختارنامة منسوب به عطار، بهاریه ها جزئی از خمریات محسوب شده و مضمون آنها تکرار مضامین رباعیات خیام است (رجوع کنید به رباعی ۱۶۸۳، ۱۶۹۶، ۱۶۹۸، ۱۷۲۳؛ دربارة دیگر بهاریه ها در قالب رباعی رجوع کنید به خلیل شروانی ، ص ۱۶۴ به بعد).از قرن هفتم ، مفاهیم عرفانی چون رستاخیز طبیعت و تولد از درون مرگ ، با مفهوم بهار توأم می شود (مولوی ، کلیات شمس ، ج ۷، ص ۱۰۸، بیت ۳۵۰۳۹: یقین آنجاست آن جانان ، امیر چشمة حیوان / که باغ مرده شد زنده ، و جان بخشیدن اوتاند). بی شک ، این مضامین ملهم از آیات قرآن کریم (روم : ۱۹؛ فاطر: ۹) است که به زنده کردن زمین بعد از مرگ آن اشاره می شود. در اشعار مولوی ، بهار پاسخی است به ندای حق در برپا کردن شادمانی و تعالی در هستی ( کلیات شمس ، ج ۵، ص ۳). رسیدن بهار همراه با وصال یار است (همان ، ج ۷، ص ۱۰۸: درختان همچو یعقوبان ، بدیده یوسف خود را/ که هر مهجور را آخر ز هجران صبر برهاند// بهار آمد بهار آمد، بهاریات باید گفت / بکن ترجیع تا گویم «شکوفه از کجا بشکفت »...)؛ اوج خروش عاشقانة عناصر طبیعت در سماع درختان و کف زدن برگهاست (مثنوی ، ج ۲، دفتر سوم ، بیت ۹۸ـ۱۰۰)، جوانه هایی که به حکم الهی شاخ را شکافته و همه جا را غرق سبزی می کنند (همان ، ج ۱، دفتر اول ، بیت ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴: برگها چون شاخ را بشکافتند/ تا ببالای درخت اِشتافتند// با زبان شطأه شکر خدا/ می سراید هر بر و برگی جدا). مولانا برآمدن کشت و سرزدن جوانه را تمثیلی برای تبیین تصرف خداوند در کاینات می سازد (زرین کوب ، ۱۳۶۶ ش الف ، ص ۲۰۲). رقص و سماع شاخ و برگها در بهار هماهنگ با مطرب درون عارف است و در این لحظه های درخشان کاینات با جان او هم آواز می شوند (همو، ۱۳۶۶ ش ب ، ج ۲، ص ۶۹۷).در همان عصر، سعدی با آمیختن مفاهیم عقلانی به وصف طبیعت ، به گونه ای بهار را می ستاید که زوایای درونی ذهن و همچنین چشم اندازهای بیرونی جهان را می نمایاند: جوانیِ جهان نشانة بهار است ( غزلیات ، ص ۱۸۹: درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند/ جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند؛ ص ۷۱: طفل گیا شیر خورد، شاخ جوان گو ببال / ابر بهاری گریست ، طرف چمن گو بخند) و نوزایی و شکوفایی گل و گیاه و رقص و طرب باغ و گلزار، پاسخ طبیعت به آفرینش الهی است ( دیوان ، قصاید، ص ۶۹۹ـ۷۰۰: بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار...). بسیاری از غزلهای سعدی بهاریه است بی آنکه با نام بهار آغاز شده باشد (رجوع کنید به غزلیات ، ص ۷۱، ۱۸۹، ۴۸۱)؛ از جمله غزل مشهور: باد آمد و بوی عنبر آورد/ بادام ، شکوفه بر سر آورد// شاخ گل از اضطراب بلبل / با آن همه خار سر درآورد (ص ۲۹). گاه سعدی ویژگیهای بهار را به محبوب نسبت داده و او را برتر از بهار دانسته است (همان ، ص ۴۴۴، ۴۸۱، ۵۱۱). ستایش سعدی از سخاوت بیکران دایة ابر بهار در گلستان نیز از ماندگارترین توصیفات بهار است (دیباچه ، ص ۴۹).یک قرن بعد، حافظ با نگرشی به شیوة عرفا و بارقه هایی از تفکر خیام ، با اشاره به موجود شدن گل از عدم : کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود/ بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود (ج ۱، ص ۴۱۲) و یادآوری بی دوامی جهان و غنیمت شمردن وقت (همان ، ج ۱، ص ۱۴۸) بهار را ستایش می کند. بهار، روحبخش ِ عالم پیر و پایان بخشِ غم و هجران است و نفس ِ مشک فشان باد صبا ملازم اوست (همان ، ج ۱، ص ۳۳۶، ۳۴۰). جوشش طبیعت را سرمستی گل و لاله می نمایاند (همان ، ج ۱، ص ۳۵۸: هوا مسیح نفس گشت و خاک نافه گشای / درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد// تنور لاله چنان برفروخت باد بهار/ که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد) و بهار، وقت توبه شکنی و عیش و نوش ِ عیان است (همان ، ج ۱، ص ۷۰۰: به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم / بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم ).با ظهور سبک هندی ، جلوه های بهار، ابزار استعاره های خیال انگیز شاعران شد. در غزل صائب ، موج سبزه کدورت دل را صیقل می دهد (ص ۱۱۵). بیدل (ج ۲، ص ۱۷۱) بهار را، بی روی یار فصل جنونْ جوش و سایة گل را پنجة شاهین می بیند. از زیباترین بهاریه های این سبک ، بهاریه های کلیم کاشانی است (ص ۲۹ـ۳۳، ۲۴۷)، خصوصاً وصف بهار کشمیر در غزلی با این مطلع : شمیم خلد، گدای بهار کشمیر است / شکفتگی ، گل خار دیار کشمیر است ، قابل توجه است (ص ۳۱۱).بازگشت ادبی * ، پایان نوآوری در شکل و محتوای شعر است . در این دوره ، بهاریه های ممتاز قاآنی ، یادآور مسمطهای فاخر منوچهری است (برای نمونه رجوع کنید به ص ۸۰۹).از دورة مشروطه ، مضامین نوین و مباحث اجتماعی وارد شعر می شود. برخی از بهاریه های ملک الشعرای بهار، اگر چه مانند قصیده های قرن چهارم و پنجم محملی برای مدح است ، اما این بار افکار نوین و مقولات انقلابی ستایش می شود (رجوع کنید به مستزادی به مناسبت سقوط سلطان عثمانی ، ج ۱، ص ۱۲۸: اهلاً و سهلاً ای نسیم بهار). در این دوران ، گونة دیگری از وصف بهار نضج می گیرد که در واقع افسوس و تحسری است بر فقدان ویژگیهای بهار یعنی باروری و شکفتگی . «حبسیة » بهار ( نوبهار ، ص ۱) و ترکیب بندی که در انتقاد از «انجمن همت » سروده ، از نمونه های این نوع است (بهار، ج ۱، ص ۱۴۹ـ۱۵۰: ای همایون بهار طبع گشای / وای از فتنة زمستان ، وای ...). عارف نیز تصنیفهای سوزناکی در ماتم آزادی در فصل بهار دارد (ص ۳۷۱، ۴۲۲،۳۵۹: هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد/ دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد// از ابر کرم خطة ری رشگ ختن شد/ دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد). دمیدن لاله از خون جوانان و خمیدگی سرو در سوگ آنها و تعابیری از این دست ، بعد از آن رواج یافت . چنین وصف غم انگیزی از بهار در دوران حملة مغول نیز سابقه داشت (برای مثال رجوع کنید به جوینی ، ج ۱، ص ۱۰۹ـ۱۱۰).با گسترش گرایشهای اجتماعی در شعر فارسی ، بهار بندرت به طور مستقل وصف می شود اما در فحوای کلام شاعران حضور دارد و نمادی از طراوت حیات و شکوفایی جامعه است ، اگرچه گاه برانگیزندة یأس و تأثر هنرمند است ، چنانکه نیمایوشیج در شعر خود که جنگل و باغ و گل و پرنده عناصر دائمی آن است ، همزبان با توکا افسوس بهار سر می دهد (نیما یوشیج ، ص ۴۳۸ـ۴۴۰) و دل به آغوش بهاری می سپارد که گل آن خون و زخم است (همان ، ص ۵۰۸ـ۵۰۹: رَسَم از خطة دوری نه دلی شاد در آن / سرزمینهائی دور/ .../ می نشانید بهارش گل با زخم جسدهای کسان ...).شاملو (ص ۲۹ـ۳۲) در شعری ، از آن جهت که کسی از بهار استقبال نمی کند، آن را خاموش و بی مصرف می خواند: بهار منتظر بی مصرف افتاد/ به هر بامی درنگی کرد و بگذشت (ص ۳۰). شعر ابتهاج در استقبال از بهاریة حافظ از بارزترین نمونه های وصف غمناک بهار در غزل معاصر است که چنین آغاز می شود: نه لب گشایدم از گل ، نه دل کشد به نبید/ چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید// نشان داغ دل ماست لاله ای که شکفت / به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید (ص ۱۵۹). از میان شاعران نوپرداز، مشیری همواره بهار را ستوده و در همان روزگار یأس ، مشتاقانه به استقبال بهار رفته است : با همین دیدگان اشک آلود/ از همین روزن گشوده به دود/ به پرستو/ به گل / به سبزه درود (ص ۴۰). در دوران انقلاب اسلامی ، تعبیراتی چون بهار آزادی و روییدن لاله از خون شهیدان ، که میراث شعر دورة مشروطیت بود، باردیگر رواج یافت ، اگرچه خود طبیعت نیز در اشعار شاعران به وصف درآمد. در سالهای جنگ تحمیلی و پس از آن ، تقدیر از مفهوم شهادت ، مضامین بهار را به این عرصه کشاند؛ در شعر «این سبز سرخ کیست » شاعر به خاک سپردن شهید را کاشتن او می خواند (امین پور، ۱۳۶۸ ش ، ص ۱۸ـ ۱۹) و در شعر «ترانه های بعثت سبز» شاعر شهید را سرخ ترین گل بهار می داند (هراتی ، ص ۵۱).در شعر کودکان نیز بهار و متعلقات آن از آشناترین اشارات است و تصویرهایی که در شعر کهن ایران به گونه های پیچیده بیان شده ، در شعر کودک ساده می شود (دولت آبادی ، ص ۳۴؛ امین پور، ۱۳۷۵ ش ، ص ۶)، طبیعت جان می گیرد و اجزای آن در اطراف کودک به بازی و شادی مشغول می شوند: باد بهار پا شد/ از زور قلقلکهاش ، لبهای غنچه وا شد (کیانوش ، ص ۱۸). شخصیت بخشیدن به عناصر طبیعت از مهمترین ویژگیهای شعر بهارانة کودک است : گلها خواب بهار را می بینند (شعبان نژاد، ص ۱۹)، برف کوه با صدای باد بهار آب می شود (رحماندوست ، ص ۱۴) و زمین شاد است و کوه و دشت می خندد (ابراهیمی ، ص ۱۶).

منابع : علاوه بر قرآن ؛ هوشنگ ابتهاج ، آینه در آینه : برگزیدة شعر ، به انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی ، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ جعفر ابراهیمی ، شکوفه های شعر ، تهران ۱۳۶۲ ش ؛ اشعار پراکندة قدیمترین شعرای فارسی زبان : از حنظلة بادغیسی تا دقیقی ( بغیر رودکی )، با تصحیح و مقابله و ترجمه و مقدمه بزبان فرانسوی ، چاپ ژیلبر لازار، ج ۲، تهران ۱۳۴۱ ش ؛ محمدبن عبدالملک امیر معزی ، دیوان ، چاپ عباس اقبال آشتیانی ، تهران ۱۳۱۸ ش ؛ قیصر امین پور، به قول پرستو ، تهران ۱۳۷۵ ش ؛ همو، تنفس صبح ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ محمدتقی بهار، دیوان ، چاپ مهرداد بهار، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ عبدالقادربن عبدالخالق بیدل دهلوی ، کلّیات بیدل ، چاپ اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی ، تهران ۱۳۷۶ ش ؛ محمدعلی جمالزاده ، «بهار ایران و بهاریه در شعر فارسی »، وحید ، سال ۴، ش ۴ (فروردین ۱۳۴۶)؛ عطاملک بن محمد جوینی ، کتاب تاریخ جهانگشای ، چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی ، لیدن ۱۳۲۹ـ ۱۳۵۵/ ۱۹۱۱ـ۱۹۳۷، چاپ افست تهران [ بی تا. ] ؛ شمس الدین محمد حافظ ، دیوان ، چاپ پرویز ناتل خانلری ، تهران ۱۳۶۲ ش ؛ جمال الدین خلیل شروانی ، نزهة المجالس ، چاپ محمدامین ریاحی ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ عمربن ابراهیم خیام ، رباعیات خیام ، با تصحیح ، مقدمه و حواشی محمدعلی فروغی و قاسم غنی ، ویرایش جدید همراه با ترجمة انگلیسی فیتز جرالد، چاپ بهاءالدین خرمشاهی ، تهران ۱۳۷۳ ش ؛ پروین دولت آبادی ، بر قایق ابرها ، تهران ۱۳۷۳ ش ؛ مصطفی رحماندوست ، چشمة نور ، تهران ۱۳۷۴ ش ؛ جعفربن محمد رودکی ، رودکی : آثار منظوم ، با ترجمة روسی ، مسکو ۱۹۶۴؛ عبدالحسین زرین کوب ، بحر در کوزه : نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی ، تهران ۱۳۶۶ ش الف ؛ همو، سِرِّنی : نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی ، تهران ۱۳۶۶ ش ب ؛ مصلح بن عبدالله سعدی ، غزلیات سعدی ، چاپ حبیب یغمائی ، تهران ۱۳۶۱ ش ؛ همو، گلستان سعدی ، چاپ غلامحسین یوسفی ، تهران ۱۳۶۸ ش ؛ همو، متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی ، چاپ مظاهر مصفا، تهران ۱۳۴۰ ش ؛ مجدودبن آدم سنایی ، دیوان ، چاپ مدرس رضوی ، تهران ۱۳۲۰ ش ؛ احمد شاملو، در جدالِ با خاموشی : منتخبِ چهارده دفتر شعر ، تهران ۱۳۷۶ ش ؛ افسانه شعبان نژاد، یک آسمون دو آسمون ، تهران ۱۳۷۵ ش ؛ محمدرضا شفیعی کدکنی ، تازیانه های سلوک : نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی ، تهران ۱۳۷۲ ش ؛ همو، صُوَر خیال در شعر فارسی ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ محمدعلی صائب ، کلیّات صائب تبریزی ، مقدمه و شرح حال به قلم امیری فیروزکوهی ، تهران [ تاریخ مقدمه ۱۳۳۳ ش ] ؛ ابوالقاسم عارف قزوینی ، کلیّات دیوان شادروان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی ، چاپ عبدالرحمان سیف آزاد، تهران ۱۳۵۷ ش ؛ محمدبن ابراهیم عطار، مختارنامه : مجموعة رباعیات ، چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی ، تهران ۱۳۷۵ ش ؛ حسن بن احمد عنصری ، دیوان ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ علی بن جولوغ فرخی ، دیوان ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران ۱۳۷۱ ش ؛ ابوالقاسم فردوسی ، شاهنامة فردوسی ، چاپ ژول مول ، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ حبیب الله بن محمد علی قاآنی ، دیوان ، چاپ محمدجعفر محجوب ، تهران [ بی تا. ] ؛ ابوطالب کلیم کاشانی ، دیوان ، چاپ محمد قهرمان ، مشهد ۱۳۶۹ ش ؛ محمود کیانوش ، باغ ستاره ها ، تهران ۱۳۵۶ ش ؛ فریدون مشیری ، بهار را باورکن ، تهران ۱۳۴۷ ش ؛ احمدبن قوص منوچهری ، دیوان ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران ۱۳۷۴ ش ؛ جلال الدین محمدبن محمد مولوی ، کتاب مثنوی معنوی ، چاپ رینولد آلن نیکلسون ، تهران ۱۳۶۰ ش ؛ همو، کلیات شمس ، یا، دیوان کبیر ، چاپ بدیع الزمان فروزانفر، تهران ۱۳۵۵ ش ؛ ناصرخسرو، دیوان ، چاپ مجتبی مینوی و مهدی محقق ، تهران ۱۳۵۳ ش ؛ الیاس بن یوسف نظامی ، سبعة حکیم نظامی ، چاپ وحید دستگردی ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ نوبهار ، ۲۹ فروردین ۱۳۲۲؛ نیما یوشیج ، مجموعه ی کامل اشعار نیما یوشیج : فارسی و طبری ، چاپ سیروس طاهباز، تهران ۱۳۷۵ ش ؛ سلمان هراتی ، از آسمان سبز ، تهران ۱۳۶۴ ش ؛ جلال الدین همائی ، فنون بلاغت و صناعات ادبی ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ غلامحسین یوسفی ، «وصف طبیعت در شعر فارسی تا حمله مغول »، پایان نامة دکتری دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۳۵ ش

/مریم بهادری/

۲) در ادبیات عربی . شعری که راجع به بهار، توصیفات و تشبیهات آن و گلهای بهاری باشد در ادب عربی به «ربیعیه » و «زَهریه » شهره گشته است . در لغت عرب به باران که سبب رویش گیاهان است و نیز به خود گیاه «ربیع » اطلاق شده است (ابن دُرَید، ج ۱، ص ۳۱۶؛ ابن منظور، ذیل «ربع »).هر چند در میان دوره های تاریخ ادب عربی ، در دورة عباسی (۱۳۲ـ۶۵۶) وصف طبیعت و بهار بیش از دیگر دوره هاست (فرّوخ ، ج ۲، ص ۴۱۰)، ولی واژة «ربیع » در تصوّرات شاعرانه و تشبیهات پیش از آن دوره نیز به کار رفته است . با آنکه در دورة جاهلی به دلیل خشک بودن آب و هوای عربستان آثار چندانی از «ربیعیه » یافت نمی شود، واژة «ربیع » به عنوان مظهر برکت در ادبیات آن دوران به کار رفته است . لَبیدبن ربیعه (متوفی ۴۱) در معلقة خود، قوم خویش را در نفع رسانی به دیگران به بهار مانند کرده است (زوزنی ، ص ۱۱۶). در احادیث نیز، قرآن کریم بهار دلها دانسته شده (ابن حنبل ، ج ۱، ص ۳۹۱، ۴۵۲؛ کلینی ، ج ۲، ص ۵۶۱؛ نهج البلاغه ، خطبة ۱۱۰) و به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه وآله وسلّم بهار جهان و بهارِ یتیمان لقب داده اند (ابن حنبل ، ج ۱، ص ۷؛ کلینی ، ج ۱، ص ۴۴۵؛ نهج البلاغه ، خطبة ۱۹۸). در نهج البلاغه پرهای طاووس به دسته گلی که از شکوفه های گوناگون گلهای بهاری چیده شده مانند گشته است (خطبة ۱۶۵).به دلیل توسعة جغرافیایی جهان اسلام ، وصف طبیعت در عصر عباسی نضج گرفت و پیدایش فن «زهریات » نیز از ویژگیهای این دوره است (فرّوخ ، همانجا). شاعران این دوره ، ضمن سرودن انواع مختلف شعر مانند مدح و رثا و شکوی ، اوصافی از بهار را مطرح ساخته اند. ابوتمّام (متوفی ۲۲۸)، تغییرات بهار را توصیف ، و گلها را به دخترکانی تشبیه می کند که شرمسارانه رخ می نمایند و زمین با آرایه های بهاری دامن کشان فخر می فروشد (ص ۱۴۸). در کتاب سَلوة الحِرّیف بمناظرة الربیع و الخریف ، که زرکلی (ج ۵، ص ۷۴) آن را با عنوان الربیع و الخریف از جاحظ (متوفی ۲۵۵) دانسته و بروکلمان (ج ۳، ص ۱۲۷) این کتاب را از یک ایرانی و از سدة چهارم و اوایل سدة پنجم برشمرده ، ویژگیهای بهار و پاییز همراه با تشبیهاتی چون تشبیه آسمان به عروسی که مردم از نثار او بهره مندند و بهشت گونه بودن جهان آمده است (ص ۲۹ـ۳۱). مؤلف در ادامة مناظرة میان این دو فصل ، به اشعاری اشاره می کند که شاعران در برتری پاییز نسبت به بهار سروده اند (ص ۴۴ـ۵۵) و به دنبال آن «ربیعیه »های بسیار جالبی از شاعران مختلف در تفضیل بهار ذکر می کند (ص ۵۹ـ۶۵). بُحتری (متوفی ۲۸۴)، که ربیعیه های فراوانی دارد، در قصیده ای (ج ۱، ص ۳۷۶)، گذشت زمستان را به گذر انسانی ترسو و ناشناس مانند می کند که جای خود را به فصلی می دهد که بارش بارانش چونان افتادن دانه های مروارید است . وی در شعری دیگر، طبیعت را به نقاش چیره دستی تشبیه کرده که نقشی زیبا بر درختان افکنده و شادی و گشاده رویی به ارمغان آورده است (ج ۱، ص ۱۲۴). بخش مهمی از دیوان ابن معتز (متوفی ۲۹۶) نیز به توصیف بهار و گلهای بهاری اختصاص دارد. او دستان آسمان را زینت بخش بوستان در بهاران می داند که آن را برای خوش گذرانی آماده می سازد و ساقی را فرامی خواند که همگام با خواندن پرندگان او را سیراب سازد (ص ۲۷) و سپاسگزاری بوستان را از آسمان در فصل بهار همان انتشار گلها می داند (ص ۳۱۵). «روضیات » صنوبری (متوفی ۳۳۴) از مشهورترین ربیعیه هاست . حتی به گفتة آدام متز (ج ۱، ص ۴۶۷)، صنوبری اولین شاعر طبیعت در ادب عربی محسوب شده و شهرت «روضیات » او بسان «خمریات » ابونواس است (فاخوری ، ص ۸۶۶). صنوبری (ص ۴۲)، روزگار واقعی را بهار روشن می داند. شاعر معتقد است که چنانچه روزی نگاهبانیِ بوستان را بدو سپارند، او نخواهد گذارد که انسانهای پست قدم به بوستان نهند (متز، ج ۱، ص ۴۶۵). هر آن کس که شکوفه های بهاری را ببوید خواهد گفت که نه مشک ، مشک است و نه کافور، کافور (صنوبری ، ص ۴۳). شاعر شکوفه ها را سخنگویانی صامت می داند که نطق آنها همین سکوت آنهاست (همان ، ص ۴۳۰). ابن وکیع تنّیسی (متوفی ۳۹۳)، از شاعرانی است که بیشتر اشعارش را زهریه ، خمریه و غزل تشکیل می دهد (فرّوخ ، ج ۲، ص ۵۸۲). وی ارجوزه ای در وصف فصلهای سال سروده (ثعالبی ، ج ۱، ص ۴۴۱ـ۴۴۷) که از مضامین بکری برخوردار است . او خندة بدون حجاب خورشید را در بهاران به جامی از طلا در آسمان تشبیه می کند (همان ، ج ۱، ص ۴۴۵).ابوهلال عسکری (متوفی ۳۹۵)، در دیوان المعانی سروده های خود و دیگران را در باب بهار و وصف گلها گرد آورده است (ج ۲، ص ۲۳، ۲۷، ۳۰). بدیع الزمان همدانی (متوفی ۳۹۸) نیز به وصف طبیعت پرداخته و بخشی از اشعار خود را به «زهریات » اختصاص داده است (ص ۳۰، ۵۳ـ۵۴؛ شیخو، ج ۵، ص ۱۹۳). در اواخر سدة ششم و اوایل سدة هفتم ، ابن ساعاتی (متوفی ۶۰۴)، شاعر ایرانی الاصل ، به وصف ماهرانة طبیعت پرداخته است (ج ۱، مقدمة مقدسی ، ص ۳۸). به نظر وی در بهار باید ترک غم کرد و در زینت و حس طبیعت مشارکت جست (همان ، ج ۱، ص ۴۱).در فن مقامه نویسی نیز می توان به مقامة فی فصل الربیع ابن جوزی (متوفی ۵۹۷) و المقامة الوَردیة سیوطی (متوفی ۹۱۱) اشاره نمود (ذکاوتی قراگزلو، ص ۵۸، ۶۶). شَریشی (متوفی ۶۱۹) در شرح مقامات الحریری (ج ۳، ص ۱۱۸)، به ذکر شاعران ربیعیه سرای پرداخته و برخی از آنان را با اشعارشان یاد کرده است .از ویژگیهای قصاید ربیعیه ، که در دوره های مختلف تکرار گشته تشبیه ممدوح به بهار است (رجوع کنید به اخطل ، ج ۲، ص ۴۱۴؛ طبری ، ج ۶، ص ۵۰۳). بحتری (ج ۲، ص ۲۸۰) در مدح کتابت محمدبن عبدالملک الزیات می نویسد که کتابت او امر بدیعی است همچو شکوفه های خندان در صفای بهاری تازه . ابن معتز (ص ۴۲۵)، در وصف ممدوح خویش می گوید که زیبایی و ملاحت شکوفه های بهاری از روی وی به عاریت گرفته شده است .صنوبری در چند جا ممدوح خود را بهار می نامد و حتی گل گونه های او را بر گلهای بهاری فائق می داند و سیمای او را همچو بهار، خوشایند و شگفت آور معرفی می کند (ص ۱۷۱، ۳۳۷ـ ۳۳۸، ۴۳۲). کُشاجم (متوفی ۳۵۰)، شعرهای بدیع ممدوح خود را به بهار تشبیه کرده و شعر را نیز همچون فصلهای سال می داند، برخی شعرها پاییز است و دیگری بهار (ص ۳۳۷). متنبّی (متوفی ۳۵۴) نیز بَوّان را ـ که از جنّات اربعه است ـ نسبت به دیگر جایها همچو فصل بهار می داند نسبت به دیگر فصلها (برقوقی ، ج ۴، ص ۳۸۳). در یتیمة الدهر ثعالبی (متوفی ۴۲۹) بارانهای بهاری در بخشش به دستان ممدوح و «طبع » کتاب به بهار و الفاظ آن به شکوفه ها تشبیه گشته (ج ۴، ص ۳۳۶، ۴۹۷) و طبیبی «ابوالربیع » نام ، به ربیع و جانشین مسیح مانند شده است (ج ۵، ص ۸۲). ثعالبی (ج ۵، ص ۹۹) می نویسد، ایام بهار به دیدار ممدوح شتافته و بخشندگی (بارش باران ) را از او فراگرفته اند.ابن ساعاتی در قصیدة لامیه ای در هفتاد بیت در مدح ابن قابض ، فصل بهار را در دمشق به سال ۵۸۲ وصف کرده است (ج ۲، ص ۲۸۹ـ۲۹۲).در دورة عباسی ، قصایدی با عنوان «نوروزیه » یا «نیروزیه » نیز وجود دارد که نشان دهندة تأثیر ادب فارسی و شاعران ایرانی تازی گوی بر ادب عربی است . جاحظ ، بخشهایی از کتابش را به نام المحاسن و الاضداد ، به نوروز و نوروزیه اختصاص داده است (ص ۲۱۱ـ۲۱۳، ۲۱۸ـ۲۲۱). در سلوة الحرّیف نیز مؤلف با اشاره به روایاتی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و امام رضا علیه السلام به بحث دربارة نوروز پرداخته و برخی از آداب آن را ذکر می کند (ص ۶۶ـ۶۷). ابن رومی (متوفی ۲۸۳) نیز در تهنیت نوروز به عبیدالله بن عبدالله به وصف بهار می پردازد و در مدح ممدوح می نویسد که مردم در نوروز آب توزیع می کنند، اما تو از کثرت بخشندگی ، در میان مردم پول توزیع می کنی (ج ۱، ص ۳۶ـ ۳۸).در دیوان صنوبری (ص ۱۳۷) به نوروز و برخی آداب آن نیز اشارت رفته است . از مجموعه های بسیار ارزشمند عصر عباسی که بخش مهمی از آن دربارة «شعر طبیعت » است و ربیعیه ها و نوروزیه های شاعران مختلف در آن گرد آمده ، یتیمة الدهر ثعالبی است . حتی در این کتاب فعل امر «نَوْرِز» از مادة نوروز ساخته شده (ج ۵، ص ۷۵) و نوروز، بهارِ بهار دانسته شده است (ج ۳، ص ۴۰۶).ابن ندیم در الفهرست چند کتاب مستقل را در این زمینه برمی شمارد، مانند کتاب الاعیاد و فضائل النیروز اثر صاحب بن عبّاد (ص ۱۵۰)، کتاب النوروز و المهرجان اثر ابوالحسن علی بن هارون (ص ۱۶۱) و کتاب الاعیاد و النواریز علی بن مهدی کسروی (ص ۱۶۷).در ادبیات دورة اندلس ، اهتمام شاعران به طبیعت بیش از هر چیز است . برخی از آنان در برابر طبیعت همچون عاشقی هستند که پیشاروی معشوق خود ایستاده و از میان فصلها بهار را برگزیده است (فاخوری ، ص ۹۴۰ـ۹۴۱).ابوالولید اسماعیل بن محمد حمیری (متوفی ح ۴۴۰) در کتابی با نام البدیع فی وصف الربیع ، آثار شاعران و ادیبان اندلس را که در آنها مضامین نو به کار گرفته شده ،گردآورده است . از جمله این مضامین می توان به اینها اشاره کرد: تشبیه حرکت شکوفه ها و نزدیک شدن آنها به یکدیگر و افتادن قسمتهایی از آنها بر اثر وزش باد، به اضطراب زمان فراق و در آغوش کشیدن هنگام وداع (ص ۷۶)؛ پیوند ابر سیاه با خاک و شادمانی و پیدایی سرسبزی و فراخی در همه جا و شادمانی زمین از غم ابر (ص ۹، ۲۰، ۲۵)؛ ظاهر شدن شادمانی زمین با رویش گیاهان رنگارنگ (ص ۱۳)؛ تشبیه باغ در بهار به شخص گوهری و شکوفه های زرد و سفید به درهم و دیناری که لوازم کار گوهری اند (ص ۲۰ـ۲۱)؛ معرفی بهار به عنوان پادشاه فصلها (ص ۲۴)؛ و ظهور زیباییهایی که اگر بهار نمی بود برای هستی مطرح نمی شد (ص ۲۷). دو فصل از کتاب نیز (ص ۳۰ـ۱۶۰) به توصیف گلها و مقایسة میان آنها اختصاص یافته است .محمدبن ابی نصر حُمَیدی (متوفی ۴۸۸) اشعار فراوانی در موضوعات ادبی ، از جمله «وصف طبیعت »، آورده است (مقدمه ، ص ن ). او از کتاب الارتیاح بوصف الراح محمدبن عبدالله بن محمدبن مَسلمه ، ادیب شاعر و عالم اهل اِشبیلیه ، نیز که دربارة باد و بوستان و شکوفه ها بوده یاد کرده (ص ۶۵) و در فصلهای مختلف به ذکر چند «ربیعیه » پرداخته است (رجوع کنید به ص ۳۱۵، ۳۸۵ـ۳۸۶، ۳۹۴ـ ۳۹۵). ابن خفاجه (متوفی ۵۳۳) ربیعیه سرای اندلسی به دلیل پیوند خاصش با طبیعت ، به «صنوبری اندلس » ملقب گشته است (مقدمه ، ص ۱۰). او در وصفهای خود، از مضامین بهاری فراوان سود جسته است . وی شادابی زن را به شادابی طبیعت و قطرات شراب را به شبنم بهاری مانند می کند (ص ۲۰ـ۲۱، ۳۵۱ـ۳۵۲؛ برای آثار برخی شاعران ربیعه سرای اندلس رجوع کنید به احسان عباس ، ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۲۱۰، ۲۵۱، ۳۹۷).در دوران انحطاط ادب عربی یا عصر سقوط (۶۵۶ـ۱۲۱۳) نیز اگرچه چندان به مضامین تازه برنمی خوریم اما دیوان شاعر بدیعیه سرا، صفی الدین حلّی (متوفی ۷۵۰)، مملوّ از «ربیعیه »های بسیار زیباست و شهرت وی نیز به وصف مظاهر طبیعت است (رجوع کنید به ص ۹۹ـ۱۰۳، ۱۹۴ـ۱۹۷، ۲۳۴ـ۲۳۵، مقدمة بستانی ، ص ۶). بخشی از باب هفتم دیوان او را «زهریات » و «ربیعیات » تشکیل می دهد (ص ۵۵۱ ـ۵۵۹). از دیدگاه وی ، بهار مردمک چشم روزگار و بیت القصیدة آن است (ص ۵۵۱) و گل بر فراز شاخسارها چونان پادشاهی است که سران لشکر گِردش را فراگرفته باشند (همانجا). بهاءالدین اِربلی (متوفی ۶۹۲) در دو فصل از کتاب التذکرة الفخریة ، به وصف خمر، ربیع ، ازهار و ریاحین (ص ۲۸۲ـ۳۷۱) و شکوفه های بهاری ، باغ ، بوستان و آواز پرندگان پرداخته و اشعار خود و دیگر شاعران را یادآور گشته است (ص ۳۸۳ـ ۴۲۵). به جهت صفا و پاکی بهار، آسمان را در شب ، زمین پنداشته و زمین را در روز، آسمان دیده است (ص ۳۹۹)؛ روزگاران تاجِدار گشته و بهار، والی آن (ص ۴۰۰)؛ شاخة درخت منبر و هَزاران برفراز آن مشغول خطابه است (ص ۴۰۸، ۴۲۲).در شعر معاصر عرب ، گاه ربیعیه با صورتی متفاوت با گذشته مطرح گشته است و گاه برخی شاعران با دیدی کاملاً متفاوت به پیروی از مکتبهای ادبی اروپا (رجوع کنید به دنبالة مقاله ) به بهار از چشم اندازی نو نگریسته اند.از دیدگاه جبران خلیل جبران (متوفی ۱۳۱۱ ش / ۱۹۳۲) کسی که بهاران را درک کند همة روزگاران را درک کرده است (ج ۳، ص ۹۲). او با نثری شعرگونه ، بهار را به روح الهه ای ناشناخته تشبیه می کند که در زمین به سرعت سیر می کند، و آنگاه که به سوریه می رسد از سرعت سیر خود می کاهد و با ارواح پیغمبران و پادشاهان انس می گیرد و با جویبارها، سرود سلیمان را سر می دهد و با درختان سرو لبنان از عظمت گذشته یاد می کند (ج ۳، ص ۱۵). حافظ ابراهیم (متوفی ۱۳۱۱ ش / ۱۹۳۲) دوران جوانی و زورمندی را به بهار مانند می کند (ص ۱۶۹، ۲۵۴) و احمد شوقی (متوفی ۱۳۱۱ ش ) دوران جوانی را در زود گذری و بی گناهی به گلهای بهاری تشبیه می کند (ص ۱۵۴ـ۱۵۸). از دیدگاه جمیل صدقی زهاوی (متوفی ۱۳۱۵ ش / ۱۹۳۶) زیبایی بهار در برابر دید انسان فتنه گری می کند ولی زمانه خائن است و عمر شکوفه های بهاری ، با آنهمه زیبایی ، همچون آه کوتاه است (ص ۱۲۴). شاعر، زمان پس از جنگ را همچو بهار، سرسبز و خرم می داند (ص ۱۴۹). او در مرثیه ای بیان می کند که شکوفه ها در زمین پنهان گشته اند، گویی که بهار زیر خاک است (ص ۱۶۶). در مقایسة میان بهار و پاییز می گوید که به گاهِ بهار، بوستان پوشیده است و در پاییز، عریان ؛ پاییز غارتگر گل و ریحان است و بلبل نغمه خوان ، بستان را ترک می کند، حال آنکه بستان وطن اوست (همان ، ص ۳۶۵). مصطفی صادق رافعی (متوفی ۱۳۱۶ ش /۱۹۳۷) مقاله ای با نثری بسیار زیبا دربارة ربیع دارد (ج ۱، ص ۳۶ـ ۳۸). معروف رُصافی (متوفی ۱۳۲۴ ش / ۱۹۴۵) زندگی را بر فراز شاخساران می پسندد نه در قصرها و قلعه ها (ج ۱، ص ۲۴۸). شاعر (همان ، ج ۱، ص ۲۲۹)، خویشتن را در وصف بوستانی که بهار آن را زینت بخشیده ، عاجز و تعبیرش را نارسا می داند. الیاس ابوشبکه (متوفی ۱۳۲۶ ش / ۱۹۴۷)، از شاعران رمانتیک ، همیشگی بهار را در نظر دارد (ج ۱، ص ۳۸۳). او شکوفه های بهاری را موجوداتی بخشایشگر می داند که از گناه زمستانِ کافر درمی گذرند (همان ، ج ۱، ص ۳۹۴)؛ انکار بهار انکار عشق است و یکی در بهار، زیبایی را می بیند و دیگری ، سختیها را؛ یکی زندگی را می بیند و دیگری ، در هر شکوفه ای ، مرگ را (همان ، ج ۱، ص ۳۹۵). عباس محمود عقّاد (متوفی ۱۳۴۳ ش / ۱۹۶۴)، از ادیبان معاصر عرب ، در ربیعیة بلند خود «موکب الربیع » (محمدی ، ج ۲، ص ۲۴۴ـ۲۴۷)، تشبیهات زیبایی آورده است . همچنین ، او در مقاله ای با عنوان «الربیع » (ج ۲۶، ص ۴۸۳ـ۴۸۸)، به ویژگیهای بهار، برخی ربیعیه های شاعران مشهور و بررسی علت زیبایی بهار از دیدگاههای مختلف می پردازد.در میان شاعران معاصر عرب که به امریکا مهاجرت کردند و شاخه ای از ادبیات جدید عرب را با عنوان «ادب المَهْجَر» پدید آوردند به دیدگاههای تازه ای دربارة «ربیع » و «ربیعیه » برمی خوریم . نَدره حدّاد (متوفی ۱۳۲۹ ش / ۱۹۵۰)، در یکی از اشعارش با اعتراض ، به جاودانگی بهار و زوال عمر انسانی اشاره می کند (احسان عباس و محمد یوسف نجم ، ص ۲۲۶). رشید ایّوب (متوفی ۱۳۲۰ ش / ۱۹۴۱) از پیشروان رمانتیسم در ادب عربی ، خطاب به برگی می گوید که تو دوران بهار را پشت سرگذاردی و همة زندگی هم فصل بهار است ، پس نگران چه هستی ! (همان ، ص ۲۳۸). شاعر از آمدن بهار غمگین است ، چرا که بازگشت بهار، یادآور وطن و دوران کودکی است و او را به روزگاری که به تعبیر وی «روزگار جنون » است ، تسلیم می کند (همان ، ص ۲۴۵ـ۲۴۶). آنگاه شاعر از دوران کودکیش می خواهد که بیدارش نماید تا از بهار لذت برد، ولی او معتقد است که بهار او در همان دوران کودکی بود که در سبزه زارها پرندگان را دنبال می کرد. این ، بهاری است که شاعر می خواهد و در مقابل ، حاضر است همة روزگاران را از او بگیرند! بهاران این «بازگشت بزرگ » است (همانجا).از مظاهر شعر «مهجر» گریز از مرگ است که شاعران را وامی دارد خود را این گونه تسکین دهند که پس از مرگ ، بخشی از «بهار» خواهند گشت ، بهاری که هر سال می آید (همان ، ص ۲۵۲ـ۲۵۳).

منابع : ابن حنبل ، مسندالامام احمدبن حنبل ، بیـروت [ بی تـا. ] ؛ ابن خفاجه ، دیوان ، بیروت [ بی تا. ] ؛ ابن دُرَید، کتاب جمهرة اللغة ، چاپ رمزی منیر بعلبکی ، بیروت ۱۹۸۷؛ ابن رومی ، دیوان ، ج ۱، مع شرح محمد شریف سلیم ، قاهره ۱۳۳۵/۱۹۱۷، چاپ افست بیروت [ بی تا. ] ؛ ابن ساعاتی ، دیوان ، چاپ انیس مقدسی ، بیروت ۱۹۳۸ـ۱۹۳۹؛ ابن معتز، دیوان ، بیروت ۱۴۱۵ـ۱۹۹۵؛ ابن منظور، لسان العرب ، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛ ابن ندیم ، کتاب الفهرست ، چاپ رضا تجدد، تهران ۱۳۵۰ ش ؛ حبیب بن اوس ابوتمّام ، دیوان ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ الیاس ابوشبکه ، المجموعة الکاملة ، چاپ ولید ندیم عبّود، جونیه ۱۹۸۵؛ غیاث بن غوث اخطل ، شعر الاخطل ، چاپ فخرالدین قباوة ، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ علی بن عیسی اربلی ، التذکرة الفخریّة ، چاپ نوری حمودی قیسی و حاتم صالح ضامن ، بغداد ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ ولیدبن عبید بُحتری ، دیوان ، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ احمدبن حسین بدیع الزمان همدانی ، دیوان ، چاپ یُسری عبدالغنی عبدالله ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ عبدالرحمان برقوقی ، شرح دیوان المتنبیّ ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۶؛ کارل بروکلمان ، تاریخ الادب العربی ، ج ۳، نقله الی العربیة عبدالحلیم نجار، قاهره ۱۹۶۹؛ عبدالملک بن محمد ثعالبی ، یتیمة الدهر ، چاپ مفید محمد قمیحه ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ عمروبن بحر جاحظ ، سَلوة الحِرّیف بمناظرة الربیع و الخریف ، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛ همو، المحاسن و الاضداد ، چاپ فوزی عطوی ، بیروت ۱۹۶۹؛ جبران خلیل جبران ، المجموعة الکاملة لمؤلّفات جبران ، چاپ میخائیل نعیمه ، بیروت ۱۹۹۷؛ محمد حافظ ابراهیم ، دیوان ، چاپ احمد امین ، احمد زین ، و ابراهیم ابیاری ، مصر ۱۹۸۷؛ محمدبن فتوح حُمَیدی ، جذوة المقتبس فی ذکر ولاة الاندلس ، مصر ۱۹۶۶؛ اسماعیل بن محمد حمیری ، البدیع فی وصف الربیع ، چاپ هنری پرس ، رباط ۱۹۴۰؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو، بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی ، تهران ۱۳۶۴ ش ؛ مصطفی صادق رافعی ، وحی القلم ، بیروت [ بی تا. ] ؛ معروف رُصافی ، دیوان ، چاپ مصطفی سقا، مصر ۱۳۷۳/۱۹۵۳؛ خیرالدین زرکلی ، الاعلام ، بیروت ۱۹۸۶؛ حسین بن احمد زوزنی ، شرح المُعلّقات السبع ، چاپ افست قم ۱۴۰۵؛ جمیل صدقی زهاوی ، دیوان ، مصر ۱۳۴۳/۱۹۲۴؛ احمدبن عبدالمؤمن شریشی ، شرح مقامات الحریری البصری ، چاپ محمد عبدالمنعم خفاجی ، قاهره ۱۳۷۲/۱۹۵۲، چاپ افست بیروت [ بی تا. ] ؛ احمد شوقی ، دیوان ، چاپ امیل ا.کیا، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ لویس شیخو، مجانی الادب فی حدائق العرب ، بیروت ۱۹۹۲؛ عبدالعزیزبن سرایا صفی الدین حلّی ، دیوان ، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن محمد صنوبری ، دیوان ، چاپ احسان عباس ، بیروت ۱۹۷۰؛ محمدبن جریر طبری ، تاریخ الطبری : تاریخ الامم و الملوک ، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم ، بیروت [ ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷ ] ؛ احسان عباس ، تاریخ الادب الاندلسی : عصر سیادة قرطبة ، بیروت ۱۹۷۸؛ احسان عباس و محمد یوسف نجم ، الشعرالعربی فی المهجر: امیرکا الشمالیّة ، بیروت ۱۹۸۲؛ حسن بن عبدالله عسکری ، دیوان المعانی ، قاهره ۱۳۵۲، چاپ افست بغداد [ بی تا. ] ؛ عباس محمود عقّاد، المجموعة الکاملة لمؤلّفات العقّاد ، ج ۲۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، نهج البلاغة ، چاپ صبحی صالح ، بیروت [ تاریخ مقدمه ۱۳۸۷ ] ، چاپ افست قم [ بی تا. ] ؛ حنا فاخوری ، الجامع فی تاریخ الادب العربی : الادب القدیم ، بیروت ۱۹۸۶؛ عمر فرّوخ ، تاریخ الادب العربی ، ج ۲، بیروت ۱۹۸۵؛ محمودبن حسین کُشاجم ، دیوان ، چاپ خیریة محمد محفوظ ، بغداد ۱۳۹۰/۱۹۷۰؛ محمدبن یعقوب کلینی ، الکافی ، چاپ علی اکبر غفاری ، بیروت ۱۴۰۱؛ آدام متز، الحضارة الاسلامیّة فی القرن الرابع الهجری ، نقله الی العربیة محمد عبدالهادی ابوریدة ، قاهره ۱۳۷۷/۱۹۵۷؛ محمد محمدی ، درس اللغة و الادب ، ج ۲، تهران ۱۳۵۵ ش

/باقر قربانی زرین/

۳) در ادبیات ترکی . در ادبیات دیوان (مکتب کلاسیک ادبیات عثمانی ) نوع ادبی خاصی به نام ربیعیه وجود ندارد؛ هرچند بهار در ادبیات دیوان ، مانند ادبیات دیگر ملل ، جایگاه مهمی دارد و خصوصیات و نقشهای گوناگون آن مضمون مناسبی برای انواع سبکها و قالبهای ادبی است . در نیمة دوم قرن هفتم ، با آغاز ادبیات مکتوب عثمانی ، بهار مقام خاصی یافت . در عاشقانه های قرون هفتم و هشتم ، نقشهای عمدة بهار، یکی آرایش ظاهری فضای داستان و دیگری نقش اسطوره ای و نمادین آن است . طبیعی است که در ادبیات عثمانی ، بهار با وصف باغ و گلزار همراه باشد، و به این ترتیب زمان و مکان به اتفاق ، حس تغییر و دگرگونی را القا می کنند. در این متون ، آغاز آشنایی عشاق در فضایی سرسبز است و بهار همراه است با تصویر زندگی ابدی ، مرگ گیاهان در زمستان و حیات دوبارة آنها در بهار، و مقولة بهشت .آنچه در تعریف بهار اهمیت دارد، ذهنیت انسان از بهشت و اهمیت آن در باورهای اسلامی است که در تصویرپردازیهای شاعر منعکس است . مثلاً محمد در مثنوی عشق نامة خود، در قرن نهم ، اولین صحنه های عاشقانه و مراسم ازدواج را در چنین فضای بهار گونه ای وصف می کند (ص ۸۱ ـ۸۲، بیت ۸۷۲ ـ ۸۹۱، ص ۱۰۲، بیت ۱۷۱۶ـ ۱۷۲۸، ص ۱۱۶، بیت ۲۳۰۰ـ ۲۳۱۶، ص ۲۲۵، بیت ۸۴۰۹، ص ۲۴۸ـ۲۴۹، بیت ۸۰۸۱ ـ ۸۱۰۰).وصف بهار را با همین حال و هوا در مثنوی جمشید و خورشیدِ احمدی جرمیانی و در خورشیدنامة شیخ اوغلو مصطفی (ص ۱۷۶ـ۱۷۷، بیت ۱۲۶۳ـ۱۳۱۹، ص ۱۹۲، بیت ۱۷۰۶ـ۱۷۲۹، ص ۲۳۹ـ۲۴۰،بیت ۲۹۵۹ـ۲۹۸۷) می یابیم .در این مثنویها، خورشید پیوند نزدیکی با بهار دارد، مثلاً در خورشیدنامة شیخ اوغلو مصطفی ، باغی که به دستور سلطان سیاوش برای پسرش خورشید ساخته شده ، باغی همیشه بهار توصیف شده است ، باغی که دائماً شکوفه باران است و هرگز گیاهی در آن پژمرده نمی شود و در واقع تصویری از بهشت موعود و از باغ خداست (ص ۱۷۶ـ۱۷۷). مالک آن خورشید، سراپا سبز می پوشد و تاجی سبز بر سر دارد. به تعبیری ، او خضر پیامبر است (ص ۲۴۰، بیت ۱۲۹۷۹،۱۲۹۸۱)، در عین حال تمام باغ نمادی از خورشید است (ص ۱۹ـ۹۲). گذشته از این ، هم تصویر و هم مفهوم پیوند باغ با خورشید، بهار و حیات دوبارة جلوه های زندگی در هنگام بهار، و این اندیشه که باغ متعلق به محبوب یا خورشید یا حاکم است ، برگرفته از اسطورة باغهای معلق بابل و باغهای مقدس آسمانی است که باغبان آنها شاهان سومری یا اکدی بودند؛ و معابد باستانی سومر، مفهوم سومری بهشت اکدی ، دیلمون ، و در نهایت بهشت تورات و باغهای سلیمان را در بهاری جاودانه ، آنچنانکه در غزلیات سلیمان در عهد عتیق وصف شده است ، تداعی می کنند. موضوعاتی از قبیل ملاقاتها و مراسم عروسی در باغ ، ممکن است به سنت دیرینة گرامیداشت سال نو برسد؛ سنتهایی که هزاران سال ، سینه به سینه ، نقل شده و تنها بخش کوچکی از آن در ادبیات مکتوب باقی مانده است . مثلاً صحنة شستن و تزیین «فراشاد» قبل از دیدار عشاق در باغِ همیشه بهار، نشانی از شستشو و آرایش خدایان و الهه ها قبل از ازدواج در مراسم سال نو دارد (همان ، ص ۲۴۸ـ۲۴۹؛ قس داعی ).این عناصر اسطوره ای تا قرن هشتم و نهم ، ارزش و معنای خود را حفظ کردند. از آن زمان ، به دلیل تغییر شرایط زندگی و ساختار طبقات اجتماعی و اوضاع اقتصادی حکومت عثمانی ، ویژگیهای زنده و عمق فضای خود را از دست دادند. شاعران ادبیات دیوان ، بهار و متعلقات آن را برای شخصیت پردازی و لفّاظی به کار بردند، و کلماتی که بیان کنندة دیدگاههای اساطیری دربارة بهار بود، تنها جنبة صوری پیدا کرد و به شکلی یکنواخت و تکراری ، در مثنویها و دیگر انواع ادبی قرون بعد، به کار برده شد که مجموعاً دارای چنین مضامینی است : ۱) بهار همیشه با شکوفایی باغ و زندگی ابدی و معنای بهشت همراه است . ۲) احساس شادی ابدی همراه احساس جوانی و نزدیکی بهشت است ، که این مضمون با گذشت زمان کم کم تغییر یافت و شادی ناپایدار با گذرابودن بهار، مقایسه شد. در قطب نامة اوزون فردوسی ، این حالت به تصویر در آمده است . ۳) بهار نماد جوانی است و از این جهت نمادی از محبوب و زنی زیباست . مثلاً در یوسف و زلیخا ، اثرکمال پاشازاده ، بهار نشانة جوانی و پاییز و زمستان نشان پیری است (ص ۱۸۳ـ۱۸۴، بیت ۱۸۵۰ـ ۱۸۵۶). بهار، باغ ، زن زیبا و معشوق را فضولی ، معروفترین شاعر قرن دهم ، در لیلی و مجنون آورده است ؛ لیلی گلی است که در بهار شکفته و نماد جوانی و زیبایی است و باغ نیز با همان مضامین سنتی ترسیم شده است (ص ۱۳۳ـ۱۴۲، بیت ۱۳۲۱ـ ۱۴۱۸). ۴) ارتباط بهار و خورشید معمولاً به این صورت ترسیم می شود: به دلیل پدیدة اعتدال ربیعی که در آن شب و روز برابرند، خورشید نمایندة برقراری عدالت محسوب می شود و بهار فصل اجرای عدالت است . گیاهان نیز حیات خود را بازمی یابند، پس پیوند خورشید و بهار، سخاوت طبیعت را بروز می دهد. ۵) باران بهاری ، باران فروردین ماه و قطرة باران که در صدفی چکیده و آن را بارور می کند، همه نشانة رحمت است . ۶) بهار در ادبیات دیوان ، عموماً هنگام عیش و نوش و جشنهای خاص بهار است که اغلب در باغ برگزار می شود.اوضاع اجتماعی اول قرن نهم و سلسله مراتب حکومتی عثمانی ، در توصیف بهار تأثیر خاص خود را داشت : گل سرخ سلطان بود؛ لاله ، استاندار؛ سوسن ، سلاحدار؛ نرگس ، امیر تاجدار و ابرهای بهاری چادرهای حاکم بودند. سرو و چنار خدام سلطان بودند که در کنار او می ایستادند (خیالی بیگ ، ص ۹۳ـ۹۴، بیت ۳ـ ۵). به همین ترتیب ، عناصر در توصیف ساختار نظامی نیز به کار رفت ، چنانکه چمنزار را به دسته ای از سربازان نظامی که لوای آنها سرو بود اطلاق کرده اند. بهار، پهلوانی جوان بود که بنفشه و گل سرخ پوشش او و سوسن شمشیرش بود (یحیی بیگ ، ص ۵۸ـ۵۹، بیت ۱ـ۳).در قرن یازدهم و دوازدهم ، بهار به صورت واقعی تری در شعر بیان شد. بیشتر وصفیّات بهار همراه با وصف جشن و عیش و نوش و اجرای موسیقی بود و بهار به عنوان فصل شادی ستایش می شد (برای مثال نابی ، ص ۱۴۷ـ۱۵۰). بنابراین ، در هر قرن مفاهیم و استعاره های جدید و خاصی به مفهوم بهار اضافه می شد. در قرن هشتم و اوایل قرن نهم ، بهار سرشار از مفاهیم حماسی و نمادین بود. در نیمة قرن نهم و دهم ، بهار با جنگ و مراتب اجتماعی و تجملات و گستردگی قلمرو عثمانی پیوند داشت و در قرن یازدهم و دوازدهم ، بهار به زبان واقعی بیان شد و بیشتر با طبیعت و محیط زندگی انسان سر و کار داشت . به هرحال ، همیشه همان اوصاف تکراری کهن به نحوی بیان می شد و اگر هم بحثی در خصوص بهار نبود، باز هم مظاهر بهار بدون تازگی و قاعدة خاصی ، در اشکال گوناگون ادبی مطرح می شد. مثلاً در تصاویر تکراری ادبیات کلاسیک ، گونة معشوق به گل سرخ و جعد موهایش به خرمن و قد او به سرو تشبیه می شد. بهار گاهی موضوع تشبیب قصیده بود. شهرت بسیاری از شاعران ادبیات دیوان ، مرهون قصاید آنهاست . احمد پاشا و نجاتی در قرن نهم ؛ فضولی ، باقی ، نوعی و یحیی بیگ در قرن دهم ؛ خیالی و خصوصاً نفعی در قرن یازدهم و ندیم در قرن دوازدهم در نسیب قصیده هایشان به وصف بهار پرداخته اند. از آن جمله بهاریة نفعی است که به سلطان مراد چهارم تقدیم شده است (نفعی ، ص ۴۷). قصیدة معروف دیگری که با وصف بهار آغاز می شود متعلق به ندیم است . این شعر که بیانگر شور و هیجان بهار است ، یکی از بهترین نمونه های ادبیات دیوان و در ستایش از سلطان احمد سوم سروده شده است .ترسیم بهار در ادبیات دیوان به حدی اثر داشته که حتی در «شتائیه » و «تموزیه »، زمستان و تابستان را با بهار مقایسه می کنند. گاه در اشعاری که نسیبشان اختصاص به بهار ندارد قافیة شعر کلمه ای بهارانه است و شعر به آن مشهور می شود، مانند قصیدة گل یا قصیدة نرگس .نوع سوم ادبی در وصف بهار، که بویژه بعد از قرن دهم ارائه شد و با موسیقی و مجالس نوشخواری همراه بود (علاوه بر مثنویهای عاشقانه و قصیده هایی که به سبب تشبیبشان بهاریه نام دارند)، «ساقی نامه » نام داشته و در قالب مثنوی است .نوع چهارم نیز مناظره است ، اگرچه فقط یک مثال مهم وجود دارد و آن نثر لامعی چلبی است به نام مناظرة سلطان بهار با شهریار شتاء ؛ این اثر به رقابت دو فصل می پردازد.از اینها گذشته ، تنها اثر ادبیات دیوان که کاملاً به مراسم سال نو اختصاص دارد چنگ نامة احمد داعی است که در اوایل قرن نهم می زیست . سبک مثنوی نیاز انسان را به مثابة موجودی غریب در جهان به بازگشت به موطن اصلی و یافتن زندگی ابدی نمایش می دهد. چنگ که دقیقاً نمادی از انسان است در مراسم ایام بهار نواخته می شود و همه را سرگرم می کند. در بخش اول این اثر، تعریفی از مراسم بهار آمده است که در آن فرزند بایزید اول ، شاهزاده سلیمان ، شرکت دارد. در بخش دوم ، چنگ برای شاعر، ماجراهایی از ورود خود به این جهان عجیب در خلال داستان سرو، اسب ، غزال و کرم ابریشم که منشأ اعضای وی اند، بازگو می کند. قهرمانان این چهار داستان قربانیان زنجیرة ابدی دگرگونی ، تولد و مرگ جهان مادی اند و در عین حال در آتش نیاز و حسرت موطن خویش می سوزند. در چنگ نامه ، چنگی که بهار را جشن می گیرد و انسانی که زندگی ابدی را آرزو می کند به یک شکل درمی آیند.

منابع : عمر نفعی ، دیوان ، استانبول ۱۲۴۹؛Ah ¤mad Da ¦ Ü ¦â, Ah ¤med-i Da ¦ Ü i ¦, C §eng-na ¦me , ed. G. Alpay- Tekin, in Sources of Oriental languages and literature , ۱۶, Harvard University ۱۹۹۲; Fud ¤u ¦l ¦â, Leyla ¦ile Me dj nu ¦n , ed. Necmettin Halil Onan, Istanbul ۱۹۵۶; Kema ¦l Pasha- za ¦de, Yu ¦suf u Zulaykha ¦, ed. Mustafa Demirel, Ankara ۱۹۸۳; Khaya ¦l ¦âBey, Khaya ¦l i ¦Bey Divan i ,ed.Ali Nihad Tarlan, Istanbul ۱۹۴۵; Na ¦b ¦â, Khayriyye ,ed.I . Pala, Istanbul ۱۹۸۹; Ahmad Ned ¦âm, D i ¦wa ¦n , ed. A. Gخlp ânarl â, Istanbul ۱۹۷۵; Sheykh-oghlu Mus ¤t ¤afa ¦, Khursh i ¦d-na ¦me , ed. Hدseyin Ayan, Erzurum ۱۹۷۹; Yahya ¦Bey, Yahya ¦Bey Divan i , ed. Mehmet ´avu íog §lu, Istanbul ۱۹۷۷.

/آلپای تکین، با اندکی تلخیص ازد.اسلام/

نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 4
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده