تنپنر احمد حمدی (یا تان پینار)

معرف

شاعر و داستان‌نویس‌ ترک‌
متن
تَنپِنَر ، احمد حمدی‌ (یا تان‌ پینار)، شاعر و داستان‌نویس‌ ترک‌. در 1319/ 1901 در استانبول‌ به‌دنیا آمد. پدرش‌، قاضی‌ حسین‌، اهل‌ باطوم‌ * بود. تنپنر پس‌ از فارغ‌التحصیل‌ شدن‌ از دانشکدة‌ ادبیات‌ استانبول‌، از 1302 تا 1311 ش‌/ 1923ـ 1932 در مدرسه‌های‌ آناطولی‌ تدریس‌ کرد، سپس‌ به‌ تدریس‌ تاریخ‌ هنر، زیبایی‌شناسی‌ و اسطوره‌شناسی‌ در دانشکدة‌ هنرهای‌ زیبای‌ استانبول‌ پرداخت‌. در 1309 ش‌/1930 مجلة‌ گوروش‌ را با احمد تَجَر منتشر کرد. از 1318 تا 1321 ش‌/ 1939ـ 1942 استاد ادبیات‌ دانشگاه‌ استانبول‌، و از 1321 تا 1325 ش‌/ 1942ـ 1946 نمایندة‌ مجلس‌ شورا بود. پس‌ از 1325 ش‌/ 1946 برای‌ تدریس‌ به‌ دانشگاه‌ استانبول‌ بازگشت‌. آثار او در مجله‌هایی‌ چون‌ درگاه‌ ، ملی‌ مجموعه‌ ، حیات‌ ، گوروش‌ ، وارلیق‌ ، الوش‌ ، اولکو ، عائله‌ و روزنامه‌های‌ تان‌ و جمهوریت‌ منتشر می‌شد. تنپنر در 1341 ش‌/ 1962 درگذشت‌.وی‌ از فعالترین‌ نویسندگان‌ متجدد ترک‌ بود. ابتدا شعر می‌سرود و سپس‌ به‌ نوشتن‌ مقاله‌، رمان‌، داستان‌ کوتاه‌، نقد ادبی‌ و تاریخ‌ ادبیات‌ روی‌ آورد. آثارش‌ تا 1311 ش‌/ 1932 تحت‌ تأثیر ادبیات‌ و اندیشه‌های‌ غربی‌ بود، اما از آن‌ پس‌ در جستجوی‌ تلفیقی‌ از سنّتهای‌ غربی‌ و شرقی‌ بود. رمان‌ مشهور او، ) آرامش‌ ( ، سرشار از معضلات‌ روان‌شناختی‌ و تحلیل‌ آنها، مباحث‌ تاریخی‌ و معماری‌ و تضاد غرب‌ و شرق‌ است‌. تنپنر سعی‌ داشت‌ به‌ جای‌ نمایش‌ واقعیتهای‌ آشکار زندگی‌ مردم‌، واقعیتهای‌ نهفته‌ در طبیعت‌ درونی‌ آنان‌ را مطرح‌ کند. گفته‌اند که‌ کاربرد طبیعت‌ و رجوع‌ به‌ افسانه‌های‌ بومی‌، که‌ مشخصة‌ آثار اوست‌، بازتاب‌ تجارب‌ کودکی‌ خود وی‌ است‌. بهترین‌ نمونه‌ از سبک‌ شعری‌ او، ) ایام‌ در بورسه‌ ( است‌. هالمن‌ (ص‌ 28) در بارة‌ شعر او می‌گوید که‌ او «در شعرهای‌ غنایی‌ ساده‌ که‌ احساسات‌ لطیف‌ را به‌شکل‌ قطعه‌های‌ منظم‌ با اوزان‌ هجایی‌ سنّتی‌ بیان‌ می‌کند، تخصص‌ داشت‌.» دیگر اثر مشهور تنپنر، ) پنج‌ شهر ( ، در بارة‌ برداشتهای‌ او از شهرهای‌ استانبول‌، بورسه‌، قونیه‌، ارزروم‌ و آنکاراست‌.برگزیده‌ای‌ از آثار او عبارت‌اند از: الف‌) رمانها: ) آهنگ‌ ماهور ( ، 1944ـ1945؛ ) آرامش‌ ( ، 1949؛ ) افراد پشت‌ صحنه‌ ( ، 1950؛ ) مؤسسة‌ تنظیم‌ ساعات‌ ( ، 1961؛ ب‌) شعر: ) اشعار ( ، 1961؛ ج‌) داستانهای‌ کوتاه‌: ) رؤیاهای‌ عبداللّه‌ افندی‌ ( ، 1943؛ ) باران‌ تابستانی‌ ( ، 1955؛ د) تاریخ‌ ادبیات‌ و نقد: ) تاریخ‌ ادبیات‌ ترک‌ در قرن‌ نوزدهم‌ ( ، 1949؛ ) یحیی‌ کمال‌: مقاله‌هایی‌ در بارة‌ ادبیات‌ ( ، 1969 (بعد از مرگ‌ وی‌ منتشر شد)؛ ه ) مجموعه‌ مقالات‌: ) آنچنانکه‌ زیستم‌ ( ، 1970.منابع‌:Tahir Alangu, Cumhuriyetten sonra hikaye ve roman , III , Istanbul 1965; Talat Sait Halman, Contemporary Turkish literature , Rutherford 1982; Mehmet Kaplan, íiir tahlilleri , Istanbul 1965; idem, Tanp  nar'  n íiir dدnyas  , Istanbul 1963; Mahir غnlد and عmer عzcan, 20. yدzy  l Tدrk edebiyat  , II , Istanbul 1991; Varl  k , 536, 15 Oct. 1960.
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد 8
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده