گرامیداشت سی امین سال بنیاد و رونمایی مجلد هجدهم دانشنامه جهان اسلام