اندیشمند شهید یمنی «سید مرتضی ابن زید المحطوری الحسنی»