جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شرقاوی، عبدالله بن حجازی

فقیه و مؤلف شافعی مصری (قرن12و13)

شرق شناسی

اصطلاحی به معنای پژوهشهای غربی درباره فرهنگها و تمدنهای شرقی

شرقی، سلاطین --> جونپور، سلاطین

شرقی بن قُطامی

از نسابین و روات اخبار و مشاهیر ادبا و شعرای عرب (قرن2)

شرقیّه (1)

نام روستا و استانی در مصر

شرقیه (2)

نام منطقه شرقی سلطان نشین عمان

شِرک

اصطلاحی کلامی به معنی پرستش خدایان متعدد

شرکت

اصطلاحی در فقه به معنای سهیم بودن چندین نفر در یک چیز

شرکت اتحادیه

شرکت صرافی در تبریز که توسط حاجی علی و حاجی مهدی کوزکانانی تأسیس شد (قرن14)

شرکت اسلامیه

شرکتی که با هدف استقلال صنعتی و مبارزه با استعمار اقتصادی به همت آقا نجفی و جمعی دیگر از رجال دینی و اجتماعی در 1316 در اصفهان بوجود آمد.

شرکت نفت انگلیس و ایران

اولین شرکت استخراج نفت در ایران که برای استفاده از امتیاز نفت دارسی تشکیل شد (قرن14)

شرگی، محمد بن طیب --> ابن طیب، محمد

شر-گیل، آَمریتا

نقاش هندی (قرن14)

شرلی

"آنتونی" و "رابرت" دو برادر سیاح انگلیسی که از فرستادگان شاه عباس به دربار سلاطین اروپا بودند (قرن11)

شرناق

شهری در جنوب شرقی ترکیه