جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شرفخانه

شهر و بندری در شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی

شرفشاه دولایی

شاعر ایرانی (قرن8)

شرف شُفرُوه

شاعر فارسی زبان (قرن6)

شرف قزوینی

شاعر ایرانی (قرن7و8)

شرف کرمانی -->

بافقی، شرف الدین علی

شرفکندی، عبدالرحمان --> هه ژار

شرفنامه بدلیسی --> بدلیسی، شرف الدین

شرفنامه شاهی --> حافظ تَنیش

شرف نسفی

شاعر فارسی زبان (قرن6)

شرفیه

"الرسالة الشرفیه فی النسب التألیفیه"، کتابی در موسیقی از صفی ا لدین ارموی (قرن7)

شرق الاندلس

نام ناحیه شرقی اندلس در ساحل دریای مدیترانه، در متون عربی

شرق الاوسط

روزنامه بین المللی عربی زبان عربستان با مرکزیت لندن

شرقاوی،احمد

نقاش مراکشی (قرن14)

شرقاوی، عبدالحمید بن ابراهیم

خطیب و نحوی مصری (قرن14)

شرقاوی، عبدالرحمان

شاعر، نمایشنامه نویس و متفکر مصری (قرن14و15)