جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شرف الدین رامی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن8)

شرف الدین شفروه --> شرف شُفرُوه

شرف الدین عاملی، سید عبدالحسین

فقیه و از بزرگان علمای امامیه در لبنان (قرن14)

شرف الدین علی بن حجة

عالم بزرگ شیعه (قرن12)

شرف الدین علی حسینی

از علمای امامیه و مؤلف کتاب تأویل الآیات الظاهرة (قرن10)

شرف الدین علی یزدی

مورّخ و شاعر ایرانی (قرن9) - مقاله برای گروه ادبیات ندارد-

شرف الدین محمود شاه اینجو --> اینجو، آل

شرف الدین منیری --> منیری، شرف الدین

شرف الملک علی جندی

"فخرالدین علی بن ابوالقاسم" وزیر سلطان جلال الدین منکبرنی (قرن7)

شرفای مراکش

گروهی در مراکش منسوب به نوادگان پیامبر - ادریسی ها - قادری ها - سعدیان و فلالی ها(علویان)

شرفای مکّه --> هاشمیان

شرف بافقی -->

بافقی، شرف الدین علی

شرف جهان قزوینی

شاعر فارسی زبان (قرن10)

شرف حجور

نام منطقه ای کوهستانی در شمال یمن

شرفخان بدلیسی --> بدلیسی، شرف الدین