جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شراباتی، عبدالکریم بن احمد

محدّث و عالم اهل حلب (قرن12)

شرابی، هشام

اندیشمند و نویسنده بزرگ فلسطینی (قرن14و15)

شرابیانی، محمد بن فضل علی

عالم و فقیه امامی (قرن14)

شراة --> خوارج

شراره، آل

خاندانی از علمای جبل عامل (قرن13و14)

شرافت نوشاهی، شریف احمد

مؤلف و شاعر زبان اردو، فارسی و عربی، مؤلف "شریف التواریخ" (قرن14)

شرایع الاسلام

کتاب مهم فقهی از محقق حلّی (قرن7)

شربت

نوشیدنی که از آب میوه ها درست می شود.

شربت دار

متصدی نوشیدنیهای شاه در دربارها

شربینی، شمس الدین محمد

فقیه شافعی مصری (قرن10)

شَرتُونی

نام دو ادیب لبنانی (قرن 14): - رشید - سعید بن عبدالله

شرح --> حاشیه نویسی

شرح، سوره --> انشراح، سوره

شرح ادوار

کتابی در باره ی موسیقی از عبدالقادر غیبی مراغی (قرن9)

شرح الاصول الخمسه

اثر مهم کلامی قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی (قرن4)