جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شتر

نوعی پستاندار نشخوارکننده از تیره ی شترها

شترمرغ

از جانوران بومی آفریقا و بخشهایی از آسیا

شجاع

صورت فلکی جنوبی

شجاع الدوله، امیرحسین خان

حاکم قوچان و رئیس ایل زعفرانلو در دوره ناصری(قرن13و14)

شجاع الدوله، میرزا جلال الدین حیدر --> اَوَده

شجاع السلطنه، حسنعلی میرزا

ششمین پسر فتحعلی شاه قاجار (قرن13)

شجاع بن وَهب

صحابی و از سرداران اسلام

شجاعت

از اصطلاحات حدیثی و اخلاقی که حد وسط بی باکی (تهور) و ترسو بودن (جبن) است

شَجرة الدُرّ

تنها حاکم زن مسلمان در مصر (قرن7)

شجره، مسجد --> ذوالحُلَیفه

شجره ملعونه

اصطلاحی قرآنی، دیدگاههای اهل سنت و شیعه

شجری، مرشد بالله

عالم و محدّث زیدی ایرانی (قرن5)

شجری، موفق بالله

عالم زیدی ایرانی (قرن4و5)

شحام، زید بن یونس

از ثقات اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع) (قرن1و2)

شَحّام، یوسف بن عبدالله

متکلم معتزلی (قرن3)