جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن فرحون، برهان الدین ابراهیم

فقیه، طبقات نویس و قاضی مالکی اهل مدینه (قرن8)

ابن فرضی، عبدالله بن محمد

مورخ، ادیب، محدث و قاضی مالکی مذهب اندلسی (قرن4)

ابن فرفور، عبدالرحمان بن محمد

قاضی و ادیب شافعی، اهل دمشق (قرن 10)

ابن فرناس --> عباس بن فِرْناس

ابن فرّوخ، عبدالله

فقیه و محدّث قیروانی (قرن2)

ابن فریغون، شعیا

منطق دان یهودی و مؤلف یک دائره المعارف علوم به زبان عربی (قرن4)

ابن فصیح، احمد بن علی

فقیه حنفی (قرن8)

ابن فضّال

عنوان دو فقیه و محدّث از اصحاب امام رضا (قرن3) : - حسن بن علی - علی بن حسن

ابن فضل الله عُمَری

"شهاب الدین احمد بن یحیی"، مورّخ، جغرافی نویس، و دیوانی برجسته دوره ممالیک (قرن 8)

ابن فضلان

نویسنده عرب و صاحب سفرنامه ای درباره بلغارهای ولگا( قرن 4 )

ابن فُطَیس، عبدالرحمان بن محمد

مفسّر، محدّث و تاریخنگار اندلسی (قرن4)

ابن فقیه،‌محمد بن عبدالله

پزشک ایرانی (قرن 9)

ابن فقیه، احمد بن محمد

جغرافیدان بزرگ ایرانی و مولف کتاب البلدان (قرن3)

ابن فقیه فصّة، عبدالباقی بن عبدالباقی

فقیه حنبلی، اهل دمشق (قرن11)

ابن فلکی، علی بن حسین

محدّث و رجالی همدانی (قرن4و5)