جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاهین، آل

خاندانی از امیران عثمانی (قرن10)

شاهین، یوسف

کارگردان مصری و معروفترین نماینده سینمای روشنفکرانه عرب (قرن14)

شاهین بخارایی

شاعر تاجیک (قرن14)

شاهین پاشا لالا --> لالا شاهین پاشا

شاهین دژ

شهرستانی در آذربایجان

شاهین عطیه --> عطیه، شاهین

شاهین گرای --> گرای، سلسله

شائق، عبدالله

نویسنده و شاعر ترک (قرن13و14)

شائقی، ابراهیم بن صالح

عالم و صوفی و شیخ سودانی طریقت راشدیه (قرن13)

شایگان --> قافیه

شائول، انور

مترجم، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر و حقوقدان عراقی (قرن13و14)

شَبّ --> زاج

الشبّاز، مالک --> مالکوم ایکس

شُباط

نام ماهی در تقویم رومی- سریانی

شِبام

چندین آبادی در عربستان جنوبی - حضرموت - شبام کوکبان - شبام الغراس - شبام حَراز