جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاهنامه بایسنغری --> بایسنغری، شاهنامه

شاهنامه خوانی --> نقّالی

شاهنامه شاه طهماسبی

شاهنامه ای با مینیاتورهای نفیس مربوط به دوره صفوی

شاهنامه فردوسی

اثر حماسی فردوسی (قرن4و5)

شاهنامه هاتفی --> هاتفی خرجردی، عبدالله

شاه نصیر

شهرت "محمد نصیرالدین"، شاعر اردو زبان (قرن12و13)

شاه نعمت الله ولی

شاعر و عارف معروف، مؤسس طریقت نعمت اللهیه (قرن8) - بقعه شاه نعمت الله ولی

شاه و درویش/ شاه و گدا --> هلالی جغتایی، بدرالدین

شاه ولی، مسجد

از مساجد دورهء تیموری در تفت (قرن8تا10)

شاه ولی الله دهلوی

از محدثان، متکلمان و مفسران شبه قاره (قرن12)

شاهی (1)

سکه ای نقره ای متعلق به دورهء صفویه و پس از آن

شاهی (2) --> قائم شهر

شاهی (3) --> تره تیزک

شاهی سبزواری

شاعر فارسی زبان (قرن9)

شاهین --> بازداری