جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاه عبدالعزیز دهلوی

فرزند شاه ولی الله دهلوی،عالم، مفسّر و محدّث که با عنوان سراج الهند شهرت دارد (قرن12)

شاه عبدالعظیم، آستانه --> عبدالعظیم حسنی

شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد

صاحب تفسیر اثنی عشری (قرن 14)

شاه عبدالقادر دهلوی

عارف و متکلم هندی (قرن13)

شاه عبداللطیف بهتایی

شاعر و صوفی اهل شبه قاره (قرن12)

شاه غازی --> باوندیان

شاه قاسم فیض بخش --> نوربخشیّه

شاه قاضی

شهرت ملا محمد یزدی، از علمای بزرگ امامیه (قرن11)

شاه قلی بابا تکّلو

شورشی زمان بایزید دوم (قرن10)

شاه محمد ولی --> ولی دکنی

شاه محمود نیشابوری

خوشنویس ایرانی (قرن9و10)

شاه مدار --> بدیع الدین قطب المَدار

شاه منصور شیرازی

وزیر مالیه در زمان اکبر امپراتور مغول (قرن10)

شاه میریان

نخستین سلسله مسلمانان کشمیر (قرن9)

شاهنامه ابومنصوری

کتابی به نثر اثر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق، از مآخذ اصلی شاهنامه فردوسی (قرن4)