جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شاه خلیل الله محلاتی

امام و پیشوای فرقه نزاری اسماعیلیه در عهد قاجاریه، پدر آقاخان (قرن12و13)

شاهد (1)

اصطلاح عرفانی

شاهد (2)

اصطلاح حدیثی (جوانب فقهی و حقوقی ذیل شهادت2 بررسی شده است)

شاه داعی شیرازی --> داعی شیرازی

شاه داغ

کوهی در سلسله جبال قفقاز و نیز نام قومی در آذربایجان

شاهدانه --> بنگ

شاهدی، ابراهیم دده

شاعر و فرهنگنامه نویس عثمانی (قرن10)

شاهرخ (1)

شاهزاده تیموری و جانشین امیر تیمور گورکانی (قرن8و9) - مناسبات خارجی شاهرخ

شاهرخ (2)

پادشاه سلسله افشاریه و نواده نادرشاه افشار (قرن12و13)

شاهرخ، ارباب کیخسرو

از شخصیتهای برجسته زرتشتی دوره ناصرالدین شاه، از فعالان اصلاحات اجتماعی و از بنیانگذاران کتابخانه مجلس (قرن13و14)

شاهرخ نامه --> قاسمی گنابادی، محمد قاسم

شاه رفیع الدین دهلوی

از علمای متبحر هند در علوم عقلی و نقلی و فرزند شاه ولی الله دهلوی (قرن12و13)

شاه رکن عالم، آرامگاه

آرامگاهی در شهر مولتان پاکستان (قرن7)

شاهرود

نام چند شهر، شهرستان و بخش در ایران

شاهرود، رود

نام دو رود در ایران