جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شأن نزول --> اسباب نزول

شانه بینی

نوعی از علوم غریبه به معنای فالگیری

شانی تِکِلو

شاعر ایرانی (قرن11)

شاوَر، ابوشجاع مجیرالدین

وزیر آخرین خلیفه فاطمی (قرن6)

شاون --> شَفْشاوَن

شاوور --> شوش

شاوی، توفیق محمد

حقوقدان و اندیشمند مصری (قرن14)

شاویه

عنوان گروه های قومی پراکنده در نقاط متعدد جهان عرب 1. گروهی از بربران زناته در مراکش و الجزایر 2. گروه های قومی در سوریه و جزیره 3. گروه های قومی در دره فرات

شاه

عنوانی سلطنتی در زبان فارسی برای حاکم وقت

شاه آبادی، محمد علی

عارف، عالم امامی و استاد امام خمینی (قرن13و14)

شاه ابو رجاء --> ابو رجاء غزنوی

شاه ارزانی، محمد

پزشک اهل شبه قاره (قرن11)

شاهِ اَرمَن

حاکمان ترکمن منطقه "اخلاط" در آناتولی (قرن5-7)

شاه اسپرغم/ شاه اسپرم --> ریحان

شاه اسماعیل دهلوی

ملقب به اسماعیل شهید، از نویسندگان و رهبران مسلمان ملی گرا و اصلاح طلب شبه قاره هند (قرن13)