جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

شالیمار، باغ --> باغ

شام

نام ناحیه ای تاریخی که اردن، سوریه، لبنان و اسرائیل کنونی را شامل بوده است.

شامل داغستانی --> شیخ شامل

الشامل فی اصول الدین

کتابی کلامی تألیف عطاملک جوینی (قرن5)

شاملو

از طوایف قزلباش و از مریدان خاندان صفوی

شاملو، احمد

شاعر ایرانی (قرن14)

شاملو، مرتضی قلی خان

خوشنویس ایرانی عصر صفویه (قرن12)

شاملو، ولی قلی خان

از امرای دربار شاه عباس دوم و مؤلف "قصص الخاقانی" (قرن11)

شامی، نظام الدین --> ظفرنامه

شامی، یوسف بن حاتم

محدث و فقیه امامی (قرن7)

شامیه، مدرسه

از مدارس مهم دمشق

شاناق

طبیب و منجم هندی (قرن2)

شاندیز

شهری در شهرستان مشهد در استان خراسان

شانزده آذر، واقعه

حادثه حمله به دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 و شهادت سه دانشجو، و نیز روز دانشجو در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران

شانلی اورفا --> رُها