جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن غیاث الدین، اختیارالدین

ادیب، شاعر و فقیه ایرانی (قرن9و10)

ابن فارس، احمد

نحوی، لغوی، ادیب و شاعر ایرانی (قرن4)

ابن فارض، عمر بن علی

صوفی مصری (قرن6و7)

ابن فتی، سلمان بن عبدالله

ادیب و لغوی و نحوی اهل نهروان (قرن 5)

ابن فحام، حسن بن محمد

مقری و محدث اهل سامرا (قرن5)

ابن فحّام، عبدالرحمان بن عتیق

مقرّی اهل سیسیل (قرن5و6)

ابن فخار بیری، محمد بن علی

نحوی اندلسی(قرن8)

ابن فرّاء --> بَغَوی فَرّاء، ابومحمد حسین بن مسعود

ابن فراء، محمد بن حسین

از اساتید مکتب حنبلی بغداد (قرن5)

ابن فرات

نام افراد خانواده ای شیعی از دبیران و وزیران عباسیان و اخشیدیان (قرن3و4): - ابوالعباس احمد بن محمد در دربار معتضد - ابوالحسن علی بن محمد، وزیر خلیفه مقتدر - ابوالخطاب جعفر بن محمد، وزیر دیوان خراج - ابواحمد محسن بن علی بن محمد، وزیر دیوان مغرب - ابوالف

ابن فرات، احمد

محدّث اهل سنّت دمشقی (قرن3)

ابن فرات، عبدالرحیم بن محمد

فقیه حنفی، محدّث و تاریخنگار مصری (قرن8و9)

ابن فرات، محمد بن عبدالرحیم

مورّخ حنفی مصری (قرن8)

ابن فَرَج جَیّانی، احمد بن محمد

مورخ، جنگ نویس، و شاعر اندلسی (قرن4)

ابن فرح اشبیلی، احمد

محدّث و فقیه شافعی اهل اشبیلیه (قرن7)